ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB1330
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB832
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB703
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB891
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
69284 NNS ครั้งที่ 41.9 MiB484
เสวนา ครั้งที่ 4 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 41.9 MiB579
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB381
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB408
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB1215
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB499
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB443
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB373
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB480
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB384
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB509
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB480
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB393
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB467
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB510
เสวนา ครั้งที่ 2 หัวข้อ "The New Normal School 2 การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสาร และการเฝ้าระวังสุขภาพ "0.4 MiB1243
เสวนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ "THE NEW NORMAL SCHOOL ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19"0.5 MiB1136
เสวนา ครั้งที่ 1 หัวข้อ "จะปรับตัวรับมือสถานการณ์ Covid-19 และก้าวสู่โรงเรียนวิถีใหม่ได้อย่างไร"3.3 MiB753
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB591
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB1100
12. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB420
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256210.2 MiB3011
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 25625.6 MiB794
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25627.5 MiB1062
สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB383
13. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2564
3. แบบฟอร์ม-คณาจารย์ (บ.๓)82 KiB1117
7. แผ่นพับประชาสัมพันธ์19.8 MiB1651
4. แบบบันทึกความโดดเด่น-กก.จว.เสนอ กก.ส่วนกลาง (บ.๔)0.1 MiB1345
1. แบบฟอร์ม-องค์กรภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา (บ.๑)0.1 MiB2229
2. แบบฟอร์ม-ลูกศิษย์ (บ.๒)0.1 MiB2133
5. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)0.2 MiB14891
6. คู่มือหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 25641.3 MiB15865
14. ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2563
หนังสือ ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256311.5 MiB753
LEARNING-Teachers-Helping-Children-Become-Better-Learners-Stories-of-the-2017-Princess-Maha-Chakri-Awardees4.3 MiB1358
รวมสื่อสิ่งพิมพ์5.0 MiB403
15. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
ทำเนียบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 ปี 2564134 MiB173
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 11 ประเทศและติมอร์เลสเต3.7 MiB5308
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 25640.4 MiB5393
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 4 ปี 25642.3 MiB24022
16. รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256393.2 MiB618
17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2563
1. รายนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 25630.5 MiB149
2. คณะกรรมการวิชาการ 256351 KiB96
3. คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ 256355 KiB137
4. คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม 25630.5 MiB117
18. ประกาศการคัดลือกและคู่มือการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประเทศไทย)0.4 MiB208
คู่มือการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ปี พ.ศ. 25653.4 MiB140
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB3046
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1764
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB1488
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB1841
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB1454
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB776
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB1179
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB2044
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB638
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB1137
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB856
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB5917
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB10396
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB6119
รายงานการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256216.8 MiB591
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือการประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 256053.9 MiB648
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB857
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา19.4 MiB490
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย19.1 MiB458
หนังสืองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 256031.6 MiB547
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB955
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB890
หนังสือ Out Of The Ordinary: Teacher Innovations changing student lives1.7 MiB733
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB1015
7. กฤตภาคข่าว
21. มติชน 2014-08-05 01-155 KiB431
22. แนวหน้า 2014-08-05 01-261 KiB427
24. พิมพ์ไทย 2014-08-05 01-364 KiB482
25. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-457 KiB431
26. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-50.1 MiB397
26. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB496
27. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-70.1 MiB541
28. สยามรัฐ 2014-08-05 02-10.3 MiB436
29. แนวหน้า 2014-08-06 01-179 KiB463
30. สยามรัฐ 2014-08-06 01-257 KiB459
31. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-354 KiB425
32. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-458 KiB400
33. ไทยรัฐ 2014-08-06 02-1051 KiB460
34. ข่าวสด 2014-08-06 02-150 KiB448
35. ข่าวสด 2014-08-06 02-251 KiB652
36. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-361 KiB517
37. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-40.5 MiB593
38. มติชน 2014-08-06 02-541 KiB421
39. มติชน 2014-08-06 02-660 KiB447
39. มติชน 2014-08-06 02-760 KiB392
40. แนวหน้า 2014-08-06 02-852 KiB511
41. สยามรัฐ 2014-08-06 02-948 KiB457
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB434
9. คมชัดลึก 20140923-011.0 MiB465
10. เดลินิวส์1.1 MiB441
11. เดลินิวส์1.1 MiB430
12. คมชัดลึก142 KiB460
13. คมชัดลึก244 KiB417
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB460
15. สยามรัฐ0.8 MiB479
16. ไทยรัฐ45 KiB521
46. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : สานพลังเครือข่าย ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (2)0.4 MiB594
45. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ฟังครูเล่าไม่เท่าเห็นของจริง (3)0.4 MiB576
50. TNN16-ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปรับรับดิจิทัลออนไลน์0.5 MiB419
51. Diễn đàn Giải thưởng Công chúa Maha Chakri lần thứ 3_ Chia sẻ và phát triển-กระทรวงศึกษาธิการเวียดนาม1.4 MiB421
52 Feto TL Manan Prémiu Maha Chakri Nu’udar Profesora Inspiradora TATOLI Agência Noticiosa De Timor-Leste22Oct25630.2 MiB280
53. ThaiPBS รายการข่าวเที่ยง 22 ต.ค. 25631.8 MiB384
54. ฐานเศรษฐกิจ 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯ”เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี10.5 MiB478
55. โพสต์ทูเดย์ - 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯทรงย้ำบทบาทครูมีความสำคัญมากต่อชีวิตเด็ก2.8 MiB345
56. แนวหน้า 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทรงมีพระราชดำรัส 'การเป็นครูนั้นไม่ง่าย ต้องใช้ความทุ่มเท เสียสละ3.1 MiB317
57. สยามรัฐ 22 ต.ค. 63 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 31.4 MiB457
59. เดลินิวส์ - 22 ต.ค 63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า_ เปิดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี1.0 MiB463
58. สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป. ลาว จัดการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแบบออนไลน์15.3 MiB337
61. National News Bureau Of Thailand-Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presides over the opening of academic conferences, taking place as part of the 3rd Princess Maha Chakri Awards0.7 MiB317
43. หนังสือพิมพ์ AsianTime ฉบับที่ 47 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 25624.1 MiB541
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB430
42. ไลน์ทูเดย์ 13พฤศจิกายน 25620.3 MiB397
48. มติชนสุดสัปดาห์ 14 พฤศิกายน 2562 EXTRA TIME …. เส้นทางสู่ครูพันธุ์ใหม่ (5)0.4 MiB545
44. มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ… บริการหลังการขาย (1)0.4 MiB559
47. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 25620.4 MiB533
62. มติชน 14 ตุลาคม 2564 สมหมาย ปาริจฉัตต์: ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ1.4 MiB154
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB459
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB420
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB505
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB426
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB470
6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB493
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB421
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB427
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB468
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB393
49. Workpoint News 9 ตุลาคม 2562 ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สร้างครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห่างไกล6.8 MiB444
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
20140913 700x150 280 KiB642
20140913 757x3150.2 MiB652
Bangkokpost0.3 MiB636
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานรางวัล ครั้งที่ 4 ปี 25642.7 MiB129
ภาพหลักพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี0.2 MiB120
พื้นหลังกราฟิกพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 462 KiB124
Matichon0.8 MiB597
แบนเนอร์ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัล ครั้งที่ 4 ปี 25640.2 MiB164
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB399
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB567
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB457