ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB948
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB548
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB551
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB454
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB289
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB266
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB345
69284 NNS ครั้งที่ 41.9 MiB123
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB213
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB807
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB300
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB256
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB212
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB243
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB219
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB298
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB258
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB238
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB200
เสวนา ครั้งที่ 1 หัวข้อ "จะปรับตัวรับมือสถานการณ์ Covid-19 และก้าวสู่โรงเรียนวิถีใหม่ได้อย่างไร"3.3 MiB420
เสวนา ครั้งที่ 2 หัวข้อ "The New Normal School 2 การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสาร และการเฝ้าระวังสุขภาพ "0.4 MiB493
เสวนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ "THE NEW NORMAL SCHOOL ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19"0.5 MiB655
เสวนา ครั้งที่ 4 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 41.9 MiB313
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB607
12. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 25625.6 MiB455
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25627.5 MiB612
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256210.2 MiB1466
สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB196
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB210
13. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2564
1. แบบฟอร์ม-องค์กรภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา (บ.๑)0.1 MiB1873
2. แบบฟอร์ม-ลูกศิษย์ (บ.๒)0.1 MiB1786
3. แบบฟอร์ม-คณาจารย์ (บ.๓)82 KiB753
4. แบบบันทึกความโดดเด่น-กก.จว.เสนอ กก.ส่วนกลาง (บ.๔)0.1 MiB1057
5. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)0.2 MiB13988
6. คู่มือหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 25641.3 MiB14920
7. แผ่นพับประชาสัมพันธ์19.8 MiB1291
14. ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2563
LEARNING-Teachers-Helping-Children-Become-Better-Learners-Stories-of-the-2017-Princess-Maha-Chakri-Awardees4.3 MiB270
รวมสื่อสิ่งพิมพ์5.0 MiB119
หนังสือ ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256311.5 MiB243
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB2742
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1565
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB1182
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB1284
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB1558
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB1565
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB721
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB802
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB482
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB550
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB368
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB9517
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB5549
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB5704
รายงานการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256216.8 MiB323
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย19.1 MiB229
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา19.4 MiB225
หนังสือ Out Of The Ordinary: Teacher Innovations changing student lives1.7 MiB286
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB526
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB616
หนังสือการประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 256053.9 MiB303
หนังสืองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 256031.6 MiB281
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB680
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB604
7. กฤตภาคข่าว
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB272
10. เดลินิวส์1.1 MiB243
11. เดลินิวส์1.1 MiB236
12. คมชัดลึก142 KiB251
13. คมชัดลึก244 KiB238
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB266
15. สยามรัฐ0.8 MiB257
16. ไทยรัฐ45 KiB271
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB236
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB230
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB266
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB224
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB228
21. มติชน 2014-08-05 01-155 KiB250
22. แนวหน้า 2014-08-05 01-261 KiB229
24. พิมพ์ไทย 2014-08-05 01-364 KiB250
25. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-457 KiB223
26. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB261
26. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-50.1 MiB204
27. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-70.1 MiB267
28. สยามรัฐ 2014-08-05 02-10.3 MiB239
29. แนวหน้า 2014-08-06 01-179 KiB281
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB251
30. สยามรัฐ 2014-08-06 01-257 KiB257
31. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-354 KiB224
32. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-458 KiB210
33. ไทยรัฐ 2014-08-06 02-1051 KiB254
34. ข่าวสด 2014-08-06 02-150 KiB244
35. ข่าวสด 2014-08-06 02-251 KiB377
36. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-361 KiB265
37. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-40.5 MiB300
38. มติชน 2014-08-06 02-541 KiB220
39. มติชน 2014-08-06 02-660 KiB248
39. มติชน 2014-08-06 02-760 KiB213
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB223
40. แนวหน้า 2014-08-06 02-852 KiB273
41. สยามรัฐ 2014-08-06 02-948 KiB264
42. ไลน์ทูเดย์ 13พฤศจิกายน 25620.3 MiB196
43. หนังสือพิมพ์ AsianTime ฉบับที่ 47 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 25624.1 MiB314
44. มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ… บริการหลังการขาย (1)0.4 MiB319
45. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ฟังครูเล่าไม่เท่าเห็นของจริง (3)0.4 MiB340
46. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : สานพลังเครือข่าย ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (2)0.4 MiB352
47. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 25620.4 MiB297
48. มติชนสุดสัปดาห์ 14 พฤศิกายน 2562 EXTRA TIME …. เส้นทางสู่ครูพันธุ์ใหม่ (5)0.4 MiB311
49. Workpoint News 9 ตุลาคม 2562 ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สร้างครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห่างไกล6.8 MiB226
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB269
50. TNN16-ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปรับรับดิจิทัลออนไลน์0.5 MiB232
51. Diễn đàn Giải thưởng Công chúa Maha Chakri lần thứ 3_ Chia sẻ và phát triển-กระทรวงศึกษาธิการเวียดนาม1.4 MiB92
52 Feto TL Manan Prémiu Maha Chakri Nu’udar Profesora Inspiradora TATOLI Agência Noticiosa De Timor-Leste22Oct25630.2 MiB93
53. ThaiPBS รายการข่าวเที่ยง 22 ต.ค. 25631.8 MiB132
54. ฐานเศรษฐกิจ 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯ”เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี10.5 MiB123
55. โพสต์ทูเดย์ - 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯทรงย้ำบทบาทครูมีความสำคัญมากต่อชีวิตเด็ก2.8 MiB106
56. แนวหน้า 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทรงมีพระราชดำรัส 'การเป็นครูนั้นไม่ง่าย ต้องใช้ความทุ่มเท เสียสละ3.1 MiB111
57. สยามรัฐ 22 ต.ค. 63 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 31.4 MiB145
58. สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป. ลาว จัดการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแบบออนไลน์15.3 MiB79
59. เดลินิวส์ - 22 ต.ค 63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า_ เปิดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี1.0 MiB174
6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB259
61. National News Bureau Of Thailand-Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presides over the opening of academic conferences, taking place as part of the 3rd Princess Maha Chakri Awards0.7 MiB105
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB231
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB218
9. คมชัดลึก 20140923-011.0 MiB273
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
20140913 700x150 280 KiB402
20140913 757x3150.2 MiB401
Bangkokpost0.3 MiB398
Matichon0.8 MiB379
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB217
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB316
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB252