ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB1820
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB1186
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB1252
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB1019
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB898
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB740
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB937
69284 NNS ครั้งที่ 41.9 MiB910
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB664
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB1582
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB748
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB719
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB609
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB742
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB642
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB830
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB720
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB620
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB621
เสวนา ครั้งที่ 1 หัวข้อ "จะปรับตัวรับมือสถานการณ์ Covid-19 และก้าวสู่โรงเรียนวิถีใหม่ได้อย่างไร"3.3 MiB1118
เสวนา ครั้งที่ 2 หัวข้อ "The New Normal School 2 การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสาร และการเฝ้าระวังสุขภาพ "0.4 MiB1637
เสวนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ "THE NEW NORMAL SCHOOL ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19"0.5 MiB1513
เสวนา ครั้งที่ 4 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 41.9 MiB875
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB1637
12. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 25625.6 MiB1302
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25627.5 MiB1766
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256210.2 MiB4039
สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB700
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB748
13. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2564
1. แบบฟอร์ม-องค์กรภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา (บ.๑)0.1 MiB2776
2. แบบฟอร์ม-ลูกศิษย์ (บ.๒)0.1 MiB2607
3. แบบฟอร์ม-คณาจารย์ (บ.๓)82 KiB1594
4. แบบบันทึกความโดดเด่น-กก.จว.เสนอ กก.ส่วนกลาง (บ.๔)0.1 MiB1826
5. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)0.2 MiB15594
6. คู่มือหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 25641.3 MiB17270
7. แผ่นพับประชาสัมพันธ์19.8 MiB2027
14. ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2563
LEARNING-Teachers-Helping-Children-Become-Better-Learners-Stories-of-the-2017-Princess-Maha-Chakri-Awardees4.3 MiB2629
รวมสื่อสิ่งพิมพ์5.0 MiB875
หนังสือ ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256311.5 MiB1370
15. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 11 ประเทศและติมอร์เลสเต3.7 MiB9411
ทำเนียบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 ปี 2564134 MiB1227
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 4 ปี 25642.3 MiB28808
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 25640.4 MiB9267
16. รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256393.2 MiB1133
17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2563
1. รายนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 25630.5 MiB722
2. คณะกรรมการวิชาการ 256351 KiB434
3. คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ 256355 KiB515
4. คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม 25630.5 MiB674
18. ประกาศการคัดลือกและคู่มือการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี พ.ศ.2566
คู่มือการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ปี พ.ศ. 25653.4 MiB9606
ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประเทศไทย)0.4 MiB7189
19 ประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4
The 4th Princess Maha Chakri Award Ceromony2.2 MiB568
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB3328
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB2043
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB1796
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB1766
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB2131
20. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566
Princess Maha Chakri Award 2023 recipients announcement79 KiB656
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 5 ปี ๒๕๖๖64 KiB9710
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖0.1 MiB3309
21. รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256513.2 MiB295
22. จดหมายข่าว
จดหมายข่าว ครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 1-2566 กุมภาพันธ์ 25663.1 MiB52
จดหมายข่าว ครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 10-2566 3 - 6 ตุลาคม 25665.7 MiB66
จดหมายข่าว ครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 2-2566 มีนาคม-เมษายน 25663.2 MiB103
จดหมายข่าว ครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 3-2566 พฤษภาคม 25665.0 MiB129
จดหมายข่าว ครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 4-2566 26-29 มิถุนายน 25664.8 MiB108
จดหมายข่าว ครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 5-2566 3-5 สิงหาคม 25663.5 MiB313
จดหมายข่าว ครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 6-2566 16-18 สิงหาคม 25665.2 MiB92
จดหมายข่าว ครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 7-2566 5-8 กันยายน 25664.1 MiB71
จดหมายข่าว ครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 8-2566 13-15 กันยายน 25662.0 MiB102
จดหมายข่าว ครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 9-2566 26-30 กันยายน 25662.2 MiB65
จดหมายข่าวครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 2-2566 มีนาคม-เมษายน 25662.6 MiB282
จดหมายข่าวครูไทยพบครูเทศ ฉบับที่ 3-2566 พฤษภาคม 25665.0 MiB318
23. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566
Life Skills: What Learner Need to Success in School, Work, and Life21.2 MiB222
School Home And Community : Partnerships that Support Learning13.9 MiB235
The 5th Princess Maha Chakri Award Ceremony17.0 MiB239
ทำเนียบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูคุณากร ครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ปี 256686.8 MiB320
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB2472
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB1686
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB1521
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB1128
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB1220
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB990
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB11270
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB6297
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB6523
รายงานการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256216.8 MiB914
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย19.1 MiB780
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา19.4 MiB801
หนังสือ "ครู" ที่ไม่ธรรมดา นวัตกรรมการสอนของครูที่เปลี่ยนชีวิตของนักเรียน3.0 MiB452
หนังสือ "เรียน" ครูผู้ช่วยเด็กให้เป็นผู้เรียนที่ดีขึ้น เรื่องราวของครูที่ได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี5.4 MiB362
หนังสือ Out Of The Ordinary: Teacher Innovations changing student lives1.7 MiB1238
หนังสือ รายนามครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี PMCA Recipients Directory 2015-201142.8 MiB335
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB1241
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB1504
หนังสือการประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 256053.9 MiB997
หนังสืองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 256031.6 MiB873
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB1246
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB1189
7. กฤตภาคข่าว
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB719
10. เดลินิวส์1.1 MiB722
11. เดลินิวส์1.1 MiB709
12. คมชัดลึก142 KiB721
13. คมชัดลึก244 KiB683
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB712
15. สยามรัฐ0.8 MiB746
16. ไทยรัฐ45 KiB783
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB698
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB689
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB718
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB668
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB723
21. มติชน 2014-08-05 01-155 KiB695
22. แนวหน้า 2014-08-05 01-261 KiB688
24. พิมพ์ไทย 2014-08-05 01-364 KiB755
25. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-457 KiB703
26. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB789
26. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-50.1 MiB643
27. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-70.1 MiB807
28. สยามรัฐ 2014-08-05 02-10.3 MiB699
29. แนวหน้า 2014-08-06 01-179 KiB705
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB781
30. สยามรัฐ 2014-08-06 01-257 KiB745
31. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-354 KiB686
32. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-458 KiB662
33. ไทยรัฐ 2014-08-06 02-1051 KiB739
34. ข่าวสด 2014-08-06 02-150 KiB712
35. ข่าวสด 2014-08-06 02-251 KiB954
36. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-361 KiB794
37. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-40.5 MiB892
38. มติชน 2014-08-06 02-541 KiB677
39. มติชน 2014-08-06 02-660 KiB712
39. มติชน 2014-08-06 02-760 KiB651
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB693
40. แนวหน้า 2014-08-06 02-852 KiB772
41. สยามรัฐ 2014-08-06 02-948 KiB734
42. ไลน์ทูเดย์ 13พฤศจิกายน 25620.3 MiB662
43. หนังสือพิมพ์ AsianTime ฉบับที่ 47 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 25624.1 MiB809
44. มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ… บริการหลังการขาย (1)0.4 MiB908
45. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ฟังครูเล่าไม่เท่าเห็นของจริง (3)0.4 MiB951
46. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : สานพลังเครือข่าย ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (2)0.4 MiB950
47. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 25620.4 MiB881
48. มติชนสุดสัปดาห์ 14 พฤศิกายน 2562 EXTRA TIME …. เส้นทางสู่ครูพันธุ์ใหม่ (5)0.4 MiB903
49. Workpoint News 9 ตุลาคม 2562 ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สร้างครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห่างไกล6.8 MiB756
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB739
50. TNN16-ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปรับรับดิจิทัลออนไลน์0.5 MiB693
51. Diễn đàn Giải thưởng Công chúa Maha Chakri lần thứ 3_ Chia sẻ và phát triển-กระทรวงศึกษาธิการเวียดนาม1.4 MiB1254
52 Feto TL Manan Prémiu Maha Chakri Nu’udar Profesora Inspiradora TATOLI Agência Noticiosa De Timor-Leste22Oct25630.2 MiB559
53. ThaiPBS รายการข่าวเที่ยง 22 ต.ค. 25631.8 MiB715
54. ฐานเศรษฐกิจ 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯ”เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี10.5 MiB811
55. โพสต์ทูเดย์ - 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯทรงย้ำบทบาทครูมีความสำคัญมากต่อชีวิตเด็ก2.8 MiB643
56. แนวหน้า 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทรงมีพระราชดำรัส 'การเป็นครูนั้นไม่ง่าย ต้องใช้ความทุ่มเท เสียสละ3.1 MiB674
57. สยามรัฐ 22 ต.ค. 63 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 31.4 MiB780
58. สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป. ลาว จัดการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแบบออนไลน์15.3 MiB622
59. เดลินิวส์ - 22 ต.ค 63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า_ เปิดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี1.0 MiB774
6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB769
61. National News Bureau Of Thailand-Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presides over the opening of academic conferences, taking place as part of the 3rd Princess Maha Chakri Awards0.7 MiB633
62. มติชน 14 ตุลาคม 2564 สมหมาย ปาริจฉัตต์: ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ1.4 MiB513
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB684
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB664
9. คมชัดลึก 20140923-011.0 MiB747
LetterPhilipes3.1 MiB960
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
20140913 700x150 280 KiB974
20140913 757x3150.2 MiB1020
Bangkokpost0.3 MiB940
Matichon0.8 MiB944
พื้นหลังกราฟิกพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 462 KiB1463
ภาพหลักพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี0.2 MiB568
แบนเนอร์ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัล ครั้งที่ 4 ปี 25640.2 MiB563
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานรางวัล ครั้งที่ 4 ปี 25642.7 MiB467
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB626
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB823
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB712