คณะกรรมการมูลนิธิ

๑) รายนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๒) รายนามคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ

๒.๑ คณะกรรมการวิชาการ
 รายนามคณะกรรมการ

๑. ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
๓. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
๔. นายจักรพรรดิ  วะทา กรรมการ
๕. นายดิเรก  พรสีมา กรรมการ
๖. นางเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า กรรมการ
๗. นางสาวเจือจันทร์  จงสถิตอยู่ กรรมการ
๘. นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ กรรมการ
๙. นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์ กรรมการ
๑๐. นายนคร  ตังคะพิภพ    กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารย์ประวิตร  เอราวรรณ์ กรรมการ
๑๓. นายนพพร  สุวรรณรุจิ กรรมการ
๑๔. นางวาสนา  เลิศศิลป์ กรรมการ
๑๕. นางสาวทินสิริ  ศิริโพธิ์ กรรมการ
๑๖. รองศาสตราจารย์ชวิน  จันทรเสนาวงศ์ กรรมการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  เจริญพรพัฒนา กรรมการ
๑๘. นางสาววิภา  ลัคนาพรวิสิฐ กรรมการ
๑๙. นายอุดม  วงษ์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวจตุพร  สุทธิวิวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางวราภรณ์  พฤกษ์ปัญญากุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวมณฑาทิพย์  มรกต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวณัฐวรรณ  อำนวยสินสิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย)               

๒. เสนอแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการคัดเลือก เป้าหมาย กิจกรรม และวิธีดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อให้ความเห็นชอบ

๓. สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนด

๔. ให้ความเห็นชอบรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่เสนอโดยคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

๕. เสนอรายชื่อครูที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ลำดับที่ ๑-๒๐ โดยเรียงลำดับตามผลการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพิจารณา

๖. รายงานผลการดำเนินงานการสรรหาและคัดเลือกครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และงานวิชาการ ที่ดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๗. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการเพิ่มเติม ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๘. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายให้หน่วยงานและบุคคลดำเนินงานให้บรรลุผลตามที่เห็นสมควร

๙. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบหมาย


๒.๒ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม

๑. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
๒. นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ
๓. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการ
๔. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
๕. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการ
๖. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
๗. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ
๘. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการ
๙. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการ
๑๐. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการ
๑๑. นายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการ
๑๒. นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
๑๓. นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการ
๑๔. นางสาวยลไฉไล จาตุรทิศ กรรมการ
๑๕. นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ กรรมการ
๑๖. นางสาวจตุพร สุทธิวิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางนุสรา สกลนุกรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางพัชรี อุตมัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่

๑. แสวงหาความร่วมมือ และระดมทรัพยากรในลักษณะต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรทางสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้มีประสิทธิภาพ

๒. เสนอแนะการสร้างความร่วมมือจากภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๓. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายให้หน่วยงานและบุคคลดำเนินงานให้บรรลุผลตามที่เห็นสมควร

๔. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบหมาย

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๑. นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รองประธาน
๓. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ
๔. นายประกิต หลิมสกุล กรรมการ
๕. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการ
๖. นายสมาน สุดโต กรรมการ
๗. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการ
๘. นางเอื้ออารี หมื่นอินกุล กรรมการ
๙. นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ
๑๑. นายบุตรดา ศรีเลิศชัย กรรมการ
๑๒. นายมานพ ทิพย์โอสถ กรรมการ
๑๓. นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล กรรมการ
๑๔. นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร กรรมการ
๑๕. นางกมลทิพย์ ใบเงิน กรรมการ
๑๖. นายโกศล สงเนียม กรรมการ
๑๗. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ กรรมการ
๑๘. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ
๑๙. นายปฏิวัติ วสิกชาติ กรรมการ
๒๐. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ กรรมการ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วีรวรรณ วรรุตม์ กรรมการ
๒๒. นายสยามสิน วลิตวรางค์กูร กรรมการ
๒๓. นายภานุวัฒน์ บุตรเรียง กรรมการ
๒๔. นางสุนันทา แพลโภชน์ กรรมการ
๒๕. นางรุจิรารัตน์ บรรจง กรรมการและเลขานุการ
๒๖. นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นางสาวภมรศรี แดงชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางผลิพร ธัญญอนันต์ผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางแพร่หลายทั้งในระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๒. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

๓. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย


๒.๔ คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ

๑.

ผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย   และแปซิฟิก (ยูเนสโก)

 ที่ปรึกษา
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปรึกษา
๓. นายเตช บุนนาค ประธานกรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
๕. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
๖. อธิบดีกรมอาเซียน กรรมการ
๗. อธิบดีกรมสารนิเทศ กรรมการ
๘. อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กรรมการ
๙. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล กรรมการ
๑๐. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล กรรมการ
๑๑. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ กรรมการ
๑๒. นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการ
๑๓. นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์ กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
๑๕. หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๑๖. นายสันติ เจริญพรพัฒนา กรรมการ
๑๗. นางนันทวรรณ ไฮนด์ส กรรมการ
๑๘. นางสาวจตุพร สุทธิวิวัฒน์ กรรมการ
๑๙. นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย กรรมการ
๒๐. นางศุภรา บาคาวอส กรรมการ
NameSizeHits
NameSizeHits
17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2563
1. รายนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 25630.5 MiB562
2. คณะกรรมการวิชาการ 256351 KiB333
3. คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ 256355 KiB378
4. คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม 25630.5 MiB483