คณะกรรมการมูลนิธิ

๑) รายนามคณะกรรมการมูลนิธิฯ

๑. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการ
๒. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓. นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔. นางสุมน อมรวิวัฒน์ กรรมการ
๕. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการ
๖. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ
๗. นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ กรรมการ
๘. นายพินิติ รตะนานุกูล กรรมการ
๙. นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการ
๑๐. นายสุภกร บัวสาย กรรมการ
๑๑. นายดิเรก พรสีมา กรรมการ
๑๒. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล กรรมการ
๑๓. นายจักพรรดิ วะทา กรรมการ
๑๔. นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล กรรมการ
๑๕. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ กรรมการ
๑๖. นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการ
๑๗. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการ
๑๘. นางบุษยา มาทแล็ง กรรมการ
๑๙. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา กรรมการ
๒๐. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กรรมการ
๒๑. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กรรมการ
๒๒. นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง กรรมการ
๒๓. นางมณฑา แสงชัน กรรมการ
๒๔. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ กรรมการ
๒๕. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ กรรมการ

๒) รายนามคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ

๒.๑ คณะกรรมการวิชาการ
 รายนามคณะกรรมการ

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร ประธานกรรมการ
รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการ
นายแพทย์สุภกร บัวสาย กรรมการ
ดร.ทินสิริ  ศิริโพธิ์ กรรมการ
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการ
นายนคร ตังคะพิภพ กรรมการ
ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ กรรมการ
นายนพพร สุวรรณรุจิ กรรมการ
ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการ
๑๐ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม กรรมการ
๑๑ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ กรรมการ
๑๒ นายสมพงษ์ ปานเกล้า กรรมการและเลขานุการ
๑๓ ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔ นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕ นางสาวณิชา มั่นนุช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖ นางสาวสุดาสวรรค์ เอ็นดู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗ นายอุดม วงษ์สิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

  • ดำเนินการด้านวิชาการและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย
  • กำหนดแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ตลอดจนมาตรการสำคัญเพื่อประสานหรือมอบหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
  • กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
  • ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย


๒.๒ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม

                   รายนามคณะกรรมการ

๑. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
๒. นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ
๓. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการ
๔. ศาสตราภิชาญไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ กรรมการ
๕. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
๖. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์จีระเดช อู่สวัสดิ์ กรรมการ
๘. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ
๙. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
๑๐. นายศุภชัย  เจียรวนนท์ กรรมการ
๑๑. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการ
๑๒. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการ
๑๓. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
๑๔. นายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการ
๑๕. นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิตร กรรมการ
๑๖. นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวยลไฉไล จตุรทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวจตุพร สุทธิวิวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางนุสรา สกลนุกรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการแสวงหาความร่วมมือในลักษณะต่างๆ การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรทางสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

๓. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

(กำลังปรับปรุงรายนามคณะกรรมการ)

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการประสานความร่วมมือในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. ดำเนินการประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

๓. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

๔. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายนามคณะกรรมการ

๑. นายมานิจ                           สุขสมจิตร ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรรมการ
๔. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน กรรมการ
๕. นายกสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล พูลภัทรชีวิน กรรมการ
๗. นายจรูญ ไชยศร กรรมการ
๘. นายประกิต หลิมสกุล กรรมการ
๙. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการ
๑๐. นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ กรรมการ
๑๑. นายสมาน สุดโต กรรมการ
๑๒. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการ
๑๓. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการ
๑๔. นายพลพิบูล เพ็งแจ่ม กรรมการ
๑๕. นางเอื้ออารี หมื่นอินกุล กรรมการ
๑๖. นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ กรรมการ
๑๗. นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร กรรมการ
๑๘. นางจารุภา สังขารมย์ กรรมการ
๑๙. นายสมชาย วรสินวัฒนา กรรมการ
๒๐. นายบุตรดา ศรีเลิศชัย กรรมการ
๒๑. นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร กรรมการ
๒๒. นายมานพ ทิพย์โอสถ กรรมการ
๒๓. นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล กรรมการ
๒๔. นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร กรรมการ
๒๕. นางกมลทิพย์ ใบเงิน กรรมการ
๒๖. นายโกศล สงเนียม กรรมการ
๒๗. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ กรรมการ
๒๘. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ
๒๙. นายปฏิวัติ วสิกชาติ กรรมการ
๓๐. นางชุติมณฑ์ ศรีขำ กรรมการ
๓๑. นางสุนันทา พลโภชน์ กรรมการ
๓๒. นางรุจิรารัตน์ บรรจง กรรมการและเลขานุการ
๓๓. นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นางสาวภมรศรี แดงชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕. นางผลิพร  ธัญญอนันต์ผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางแพร่หลายทั้งในระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๒. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

๓. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

 

NameSizeHits
NameSizeHits
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB1128
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB672
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB723
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB572