การประชุมคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม มีผู้ร่วมประชุมได้แก่ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ นายชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฯ ฝ่ายต่างประเทศ และกรรมการอ...
More

ขอเชิญรับชม “มองอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต” โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญรับชม "มองอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต" โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 76 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2564ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุรุสภาwww.facebook.com/Khurusaphaofficial
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดราชบุรี

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กรรมการสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กรรมการสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีม กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการว...
More

คณะอนุกรรมการพัฒนาครูเครือข่าย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครู เพื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาครูเครือข่าย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางการพัฒนาครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ที่ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ร่วมเป็นอนุกรรมการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ประธา...
More

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต และเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต และเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามควา...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ เดินหน้า “สรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4” และเตรียมความพร้อมพีธีพระราชทานรางวัล

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ เดินหน้า "สรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4" และเตรียมความพร้อมพีธีพระราชทานรางวัล คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานสภาการศึกษา เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และ ดร.เบญจลักษณ...
More

คุรุสภาฯ จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

สอบไปทำไม? สอบแล้วได้อะไร? ทำไมเรียนครูมาแล้วยังต้องสอบอีก? คำถามนี้มีคำตอบ … https://youtu.be/RH_l366w_Ak
More

คุรุสภาฯ ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คุรุสภาชี้ “ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์” ของดีที่ครูยุคใหม่ต้องใช้ สะดวกสุด ๆ ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สามารถยื่นคำขอออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/02/27597/ ระบบ KSP e-Service https://selfservice.ksp.or.th/ ระบบ KSP School https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำเวียดนาม จัดโครงการ Lao Cai English Festival แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนไทยและเวียดนามผ่านระบบออนไลน์ข้ามประเทศ

ครูทราน ติ ตวย ดุ Trần Thị Thuỳ Dung ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครูทราน ติ ตวย ดุ Trần Thị Thuỳ Dung ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2558 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ จังหวัดหล่าวกาย (Lào Cai) ภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวถึงโครงการ Lao Cai English Festival ว่า สำนักงานการศึกษาจังหวัดหล่าวกาย (Lào Cai) ได้จัดโครงการด้านการศึกษาในชื่อโครงการ Lào Cai Engl...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับมือโควิด-19 ในต่างประเทศ สู่แนวทางการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทย”

https://youtu.be/KjUA3JTzmDI แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับมือโควิด-19 ในต่างประเทศสู่แนวทางการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการจัดการบรรยายครั้งนี้ เพราะประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) มีดำริว่าต้องการให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูเครือข่ายทั้งหมด รวมถึงเครือข่ายครูในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้ทราบสถานการณ์ของโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหร...
More