ครูขวัญศิษย์ ปี 2560

ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (ประเทศไทย)

ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ขวัญศิษย์” ปี ๒๕๖๐ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน ๑๓๗ รางวัล ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล จังหวัด/องค์กรภาครัฐและเอกชน
นางกัญศิฐาป์  แสงเงิน กรุงเทพมหานคร
นายประสิทธิ์  กุณาศล กรุงเทพมหานคร
นายวีระพงษ์  พิมพ์สาร กรุงเทพมหานคร
นางระวีวรรณ จันทรสมัย กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร กรุงเทพมหานคร
นายพรเลิศ แสงกวีเลิศ กรุงเทพมหานคร
นายอรุษ แพงคำอ้วน กรุงเทพมหานคร
นายทัศไนย แผ้วสกุล กรุงเทพมหานคร
นางปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร
๑๐ นางยุวดี  นุชทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
๑๑ นายพญอม จันนิ่ม กระบี่
๑๒ นายประเทือง แผนสมบูรณ์ กาญจนบุรี
๑๓ นางปรุงศรี ภูงามทอง กาฬสินธุ์
๑๔ นายสุวัฒน์ ภูพาที กาฬสินธุ์
๑๕ นางดวงฤทัย ราวะรินทร์ กาฬสินธุ์
๑๖ นายสันติ  อภัยราช กำแพงเพชร
๑๗ นายรุ่งธรรม  ศรีวรรธนศิลป์ กำแพงเพชร
๑๘ นางราตรี  ศรีวิไล ขอนแก่น
๑๙ นายปราโมทย์  สุขสมโสด ขอนแก่น
๒๐ นายวิโรจน์  ภูวรรณ์ จันทบุรี
๒๑ นายสันติ  ศรีอุราม ฉะเชิงเทรา
๒๒ นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว ชลบุรี
๒๓ นางณิชยา รัศมี ชัยนาท
๒๔ นายพีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์ ชัยภูมิ
๒๕ นายอภิเดช ทิพย์สุนา ชัยภูมิ
๒๖ นายไวกูณฐ์  เหมือนทอง ชุมพร
๒๗ นางสาวแสงจันทร์  แสงแก้ว เชียงราย
๒๘ นายธวัช  ชุมชอบ เชียงราย
๒๙ นางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ์ เชียงราย
๓๐ นางพนมวรรณ์ วุฒิสาร เชียงใหม่
๓๑ นายสาโรจน์  มาหมื่น เชียงใหม่
๓๒ นางจารุณี สุทธิสวรรค์ เชียงใหม่
๓๓ นางมารศรี ตรีรัตนพันธ์ ตรัง
๓๔ นายกำธร ไตรบุญ ตรัง
๓๕ นายวีระ  มนตรีวงษ์ ตราด
๓๖ นายสมศักดิ์  วุฒิสัตย์ ตาก
๓๗ นายอัมพร ศรีกำเหนิด นครนายก
๓๘ นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น นครปฐม
๓๙ นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์ นครพนม
๔๐ นายบรรจง  ศรีประเสริฐ นครพนม
๔๑ นายสนิท  มณีรัตน์ นครราชสีมา
๔๒ นายจันทร์  ติยะวงศ์ นครราชสีมา
๔๓ นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์ นครราชสีมา
๔๔ นางรุ่งอรุณ  ชวนจิต นครราชสีมา
๔๕ นายยินดี  วรรณมณี นครศรีธรรมราช
๔๖ นางสมหมาย  วีระพงศ์ นครศรีธรรมราช
๔๗ นายศุภโชค  เสือทอง นครศรีธรรมราช
๔๘ นายอนันต์  โดรณ นครสวรรค์
๔๙ นายบุญจันทร์  คำภิรานนท์ นครสวรรค์
๕๐ นางธันยนันท์  ประยูรวงศ์ นนทบุรี
๕๑ นางอมราภรณ์  ขุนแผ้ว นราธิวาส
๕๒ นางประนอม  อรุณานันท์ น่าน
๕๓ นางวรวรรณ  แสงศิริโรจน์ น่าน
๕๔ นางเจียมใจ  รุ่งเรืองวงศ์ บึงกาฬ
๕๕ นางสาวรมิดา  ชาญประโคน บุรีรัมย์
๕๖ นางจันทิมา  เย็นทรัพย์ บุรีรัมย์
๕๗ นางนิรมล  แสงจันทสิทธิ์ บุรีรัมย์
๕๘ นางพูนศรี  ผ่านสำแดง บุรีรัมย์
๕๙ นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา ปทุมธานี
๖๐ นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ ปทุมธานี
๖๑ นางดวงเดือน  นามนัย ประจวบคีรีขันธ์
๖๒ นายสมบัติ  เสริมศิลป์ ปราจีนบุรี
๖๓ นางสมศรี ชุมนุมมณี ปัตตานี
๖๔ นางนวพร  สุขมะโน พระนครศรีอยุธยา
๖๕ นางเกษรินทร์ สารตะระบุรุษ พะเยา
๖๖ นางสุมาลิน  ทองเจือ พังงา
๖๗ นายชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ์ พิจิตร
๖๘ นางลัดดาวัลย์  ภู่อ่ำ พิษณุโลก
๖๙ นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข พิษณุโลก
๗๐ นายธีระพันธุ์  ธีรานนท์ เพชรบุรี
๗๑ นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน เพชรบูรณ์
๗๒ นางรัชนู  บัวพันธ์ เพชรบูรณ์
๗๓ นายจันทร์  มณีวรรณ แพร่
๗๔ นายถนอมเกียรติ งานสกุล ภูเก็ต
๗๕ นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต มหาสารคาม
๗๖ นางมยุรา  พรมอ้วน มหาสารคาม
๗๗ นายปัณณ์พงศ์  ถุนาพรรณ์ มหาสารคาม
๗๘ นายวรายุทธ  สายทอง มุกดาหาร
๗๙ นายสมบัติ  ทองออน แม่ฮ่องสอน
๘๐ นางศิริพร  ทองจำรูญ ยะลา
๘๑ นางสุภาภรณ์  อาลี ยะลา
๘๒ นายศักดิ์ศรี  วจีภูมิ ร้อยเอ็ด
๘๓ นายฉลาด  ปาโส ร้อยเอ็ด
๘๔ นางสาวพนมพร  ชินชนะ ร้อยเอ็ด
๘๕ นายกำพล  พันธุ์ลำยอง ระนอง
๘๖ นายภิรมย์  ลี้กุล ระยอง
๘๗ นางสมทรง  ไชยวัตร ราชบุรี
๘๘ นายน้ำว้า  ร่มโพธิ์ทอง ลพบุรี
๘๙ พระครูประภัสร์สุตคุณ  สุทสสโน ลพบุรี
๙๐ นางจันทกานต์  ดวงมาลา ลำปาง
๙๑ นางจันทร์จิรา  ตุลาสืบ ลำปาง
๙๒ นายนันท์  นันท์ชัยศักดิ์ ลำพูน
๙๓ นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์ เลย
๙๔ นางนิววรรณ  ทิมเขียว เลย
๙๕ นางลักขณา  พันธ์วิไล ศรีสะเกษ
๙๖ นางดรุณี  เสมอภาค ศรีสะเกษ
๙๗ นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง ศรีสะเกษ
๙๘ นายชูชาติ  ชัยวงศ์ ศรีสะเกษ
๙๙ นายนิธิพัฒน์  ศรีมรกต สกลนคร
๑๐๐ นายโมคะรา  จิตรปรีดา สกลนคร
๑๐๑ นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา สกลนคร
๑๐๒ นายนุกูล  ทองรักษา สงขลา
๑๐๓ นางเครือรัตน์  ฤทธิเดช สงขลา
๑๐๔ นางอรุณ  บุญฤทธิ์ สงขลา
๑๐๕ นายธีรวัฒน์  ทองเสนอ สงขลา
๑๐๖ นายสวน  สิทธิพงษ์ สตูล
๑๐๗ นางเขมสิริ  ประภามนตรีพงศ์ สมุทรปราการ
๑๐๘ นางณัฐปภัสร์  พรธนพงศ์เกษม สมุทรปราการ
๑๐๙ เจ้าคุณพระมหาสิทธิการ (เยื้อน ศศิธร) สมุทรสงคราม
๑๑๐ นายอกนิษฐ  ชูอรุณ สมุทรสาคร
๑๑๑ นางทัศนีย์  ไชยเจริญ สระแก้ว
๑๑๒ นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์ สระบุรี
๑๑๓ นางศิริลักษณ์  นามเทียร สิงห์บุรี
๑๑๔ นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน สุโขทัย
๑๑๕ นางอรัญญา  อินทปัน สุราษฎร์ธานี
๑๑๖ นางรัตนา  ชิดชอบ สุรินทร์
๑๑๗ นางกุลณัฐฐา  มุตะโสภา สุรินทร์
๑๑๘ นางพงศ์ทิพย์  สมชอบ สุรินทร์
๑๑๙ นายพรเทพ  รัตนติสร้อย หนองคาย
๑๒๐ นางปราณี  พาโส หนองคาย
๑๒๑ นายธนูชัย  ชาวดร หนองบัวลำภู
๑๒๒ นางบุญล้อม  อยู่รับสุข อ่างทอง
๑๒๓ นางผกาวลี  คุณสัตย์ อำนาจเจริญ
๑๒๔ นางเพียงจิต  ศรีสุก อุดรธานี
๑๒๕ นางบุษบา  ช่วยแสง อุดรธานี
๑๒๖ นางสาวอรรถยา  โกกิลานันท์ อุดรธานี
๑๒๗ นายอุดม  อินต๊ะวัย อุดรธานี
๑๒๘ นางกมลทิน  พรมประไพ อุตรดิตถ์
๑๒๙ นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง อุทัยธานี
๑๓๐ นางสมปอง  ตรุวรรณ์ อุบลราชธานี
๑๓๑ นางรุจีวรรณ  อาจกมล อุบลราชธานี
๑๓๒ นายไมตรี  สุขพันธ์ อุบลราชธานี
๑๓๓ นายวสันต์  เกษแก้ว อุบลราชธานี
๑๓๔ นายปรินทร์วัฒน์  บุญนิรันดร์ อุบลราชธานี
๑๓๕ นายประยูร  สุธาบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓๖ นางสมร  ตาระพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๑๓๗ นายธนกร  ไชยกุล มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB1637