ประเภทรางวัล

ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัล ดังนี้

๑. ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จะได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ จำนวน ๑ รางวัล

๒. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลคุณากร” ประกอบด้วย เหรียญเงินรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

๓. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ ๔ ถึงลำดับที่ ๑๗ จากการตัดสินของคณะกรรมการส่วนกลาง
จะได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” ประกอบด้วย เหรียญทองแดงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ
และเกียรติบัตร

๔. ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการจะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร