ชมย้อนหลัง เสวนาทางไกล ครั้งที่ 1 พลังครูยุคใหม่ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในประเทศไทย”

เวทีเสวนาครั้งที่ 1 "พลังครูยุคใหม่"วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09:30 - 12:00 น.ผู้เข้าร่วมเสวนา รศ.ลัดดา ภู่กียรติ ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2560นายวิษณุ พุ่มสว่าง ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2564นางขัติยา ปิยะรังษี ครูรางวัลขวัญศิษย์ ปี 2564นางสาวกรุณา มูลละ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ดำเนินรายการ : นายสรรชัย หนองตรุด ชมย้อนหลัง https://youtu.be/ofgLPZgVBOY
More

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 สุดยอดครูจาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของครูที่ต้องเผชิญความท้าทายในการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 และพระราชทานปาฐกถาพิเศษ เนื่องในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา ในหัวข้อ การทรงงานในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการพัฒนาครูและสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบผสมผสานทางออนไลน์และการเชื่อมสัญญาณ ณ วังสระ...
More

ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

ข่าวพระราชสำนัก ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564 https://www.youtube.com/watch?v=OlNErmwyHmU ถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT HD2 https://youtu.be/1z82lquEg3E ถ่ายทอดสด YouTube มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [เสียงภาษาอังกฤษ] https://www.youtube.com/watch?v=AaCqMcj_rbQ ข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT World [เสียงภาษาอังกฤษ] https://youtu.be/dGvnPlhIoLY พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 - 16...
More

ชมย้อนหลัง เสวนา “ความท้าทายของ การจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสปป.ลาว และเวียดนาม”

กำหนดการวันเสาร์ 19 มิถุนายน 2564 15.30-17.30 น. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว• ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015 ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์• ครูคุนวิไล เคนกิติสัก PMCA 2017 ครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง กรุงเวียงจันทร์• ครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด PMCA 2019 โรงเรียนมัธยมศึกษาสันติภาพ แขวงหลวงพระบางประเทศเวียดนาม• ครูตรัน ถิ ถี่ ยุง PMCA 2015 ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหล่าวกาย• ครูฟาน ถิ หนือ PMCA 2017 ทำงานงานสังคมด้าน เด็กยากจน และที่ปรึกษ...
More

ความท้าทายในการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของครูกับการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีวิทยากรได้แก่ ครูจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560  ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ครูสุเทพ  เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ...
More

ขอเชิญร่วมเสวนาทางไกล “ความท้าทายของครูกับการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19”

"ความท้าทายของครูกับการจัดการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19" วันพุธ 2 มิถุนายน 2564 13.30-15.30 น. วิทยากร • ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง (PMCA รุ่น 2 ปี 2560) ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี• ครูสุเทพ เท่งประกิจ (PMCAรุ่น 3 ปี 2562)โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา• ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ PMCA รุ่น 4 ปี 2564 วิทยาลัยเทคนิคพังงา• ครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ (คุณากร ปี 2564) โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์• ครูสุมิตรา กลิ่นบุบผา (คุณากร ปี 2564) โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาโ...
More

ขอเชิญรับชม “มองอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต” รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก

ขอเชิญรับชม "มองอดีต สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคต" รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 76 ปี วันที่ 2 มีนาคม 2564 https://youtu.be/QMHafmP4rNY ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุรุสภาwww.facebook.com/Khurusaphaofficial
More