ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธีที่ให้ไว้ในตราสาร และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๗ แห่งข้อบังคับมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบกับมติคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงออกระเบียยไว้ดังเอกสารแนบนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB1820
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB1186
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB1252
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB1019