คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล

คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล
นิสากร ศักดิ์สง่าวงศ์ ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสกลนคร ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ สังขะไชย ประธานคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดภูเก็ต ยุพินทร์ สุทธิโสภณประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วรโชติ พัฒนดำรงจิตรประธานคณะกรรมการคัดเลือก จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุลประธานคณะกรรมการคัดเลือก จังหวัดน่าน สมบูรณ์ สว่างวรชาติประธานคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุรัตน์ เจียตระกูลประธานคณะกรรมการคัดเลือก จังหวัดพะเยา อ่อนศรี ศรีอัมพรประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ประธานคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดมุกดาหาร