ครูบรูไนย้ำเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษต้องไม่ตกหล่นการเรียนรู้ ครูคือคนสำคัญ ผู้ปกครองคือพลัง

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ระสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากเนอการาบรูไนดารุซซาลาม และสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีวิทยากรได้แก่ ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad)  PMCA 2015  ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน  Keriam Primary School ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Dayang ...
More

ครูติมอร์-เลสเตรุกโครงการปฐมวัยศึกษา เตรียมเด็กตั้งแต่วัยเล็กร่วมกับพ่อแม่และชุมชน ดึงครอบครัวมีบทบาทการศึกษา

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ระสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากเนอการาบรูไนดารุซซาลาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีวิทยากรได้แก่ ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad)  PMCA 2015  ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน  Keriam Primary School ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Dayang H...
More

ครูสปป.ลาวชี้การจัดเรียนรู้ในปี 2021 การปรับตัวสู่อนาคต (เสวนาครูอาเซียน:ลาว-เวียดนาม ตอน 1)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนา “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสปป.ลาว และเวียดนาม” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (PMCA) จากประเทศสปป.ลาว ได้แก่ ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015  ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์ ครูคุนวิไล เคนกิติสัก  PMCA 2017 ครูใหญ่   โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง นครหลวงเวียงจ...
More

ครูเวียดนามชี้ “ยุทธศาสตร์การศึกษายืดหยุ่นเท่าทัน โรงเรียนปิดแต่การเรียนรู้ต้องไม่ปิด” (กั้น) ปี 2021 (เสวนาครูอาเซียน:ลาว-เวียดนาม ตอน 2)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนา “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสปป.ลาวและเวียดนาม” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (PMCA) จากประเทศ สปป.ลาว ได้แก่ ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015  ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์ ครูคุนวิไล เคนกิติสัก  PMCA 2017 ครูใหญ่   โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง นครหลวงเวียงจันทน์ ครูไพสะนิ...
More

วันนี้ เวลา 17.00 น. พบกับ Teaser “11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach” ผ่านช่องทาง YouTube (khurusapha) https://www.youtube.com/c/khurusapha

“11 ครูผู้สร้าง ที่หล่อหลอมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ ศิษย์ของครูทั้ง 11 คน ประสบความสำเร็จต่างกัน แต่มาจากแนวคิดของครูอย่างเดียวกัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child - Centered Approach)”ออกอากาศทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม นี้ เวลา 17.00 น. แล้วมาเตรียมตัวพบกับ!! การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 2...
More

ขอเชิญร่วมการปฐมนิเทศครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 (ประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.กำหนดการแสดงความยินดีโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกรนิยาม "รางวัลแด่ครู"แสดงความยินดีโดย ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์เจตนารมณ์ของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแสดงความยินดีโดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญความสำคัญของความเป็นครูในบริบทที่หลากหลาย แสดงความยินดี และข้อคิดโดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาความสำคัญของครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้แทนครูเครือข่ายมูลนิธิฯ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย ครู...
More

ขอเชิญร่วมการเสวนาออนไลน์ “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบูรไนและติมอร์-เลสเต”

วันพฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. (GMT+7.00 BKK)กำหนดการเสวนาออนไลน์“ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 :ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศบูรไนและติมอร์-เลสเต” วิทยากร ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศบูรไนดารุสซาลาม (เวลาบูรไน 14.30-16.30 น.)• ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad) PMCA 2015ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน Keriam Primary School• ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปา...
More

ชมย้อนหลัง เสวนา “ความท้าทายของ การจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสปป.ลาว และเวียดนาม”

กำหนดการวันเสาร์ 19 มิถุนายน 2564 15.30-17.30 น. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว• ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015 ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์• ครูคุนวิไล เคนกิติสัก PMCA 2017 ครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง กรุงเวียงจันทร์• ครูไพสะนิด ปันยาสะหวัด PMCA 2019 โรงเรียนมัธยมศึกษาสันติภาพ แขวงหลวงพระบางประเทศเวียดนาม• ครูตรัน ถิ ถี่ ยุง PMCA 2015 ผู้อำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหล่าวกาย• ครูฟาน ถิ หนือ PMCA 2017 ทำงานงานสังคมด้าน เด็กยากจน และที่ปรึกษ...
More

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVrpFkG7LcGjLuu3EiSnljoPu-fP3iaPQ3vUIGzxRDs4jQ7g/viewformดูผังการสร้างข้อสอบ(Test Blueprint)ฯ จำนวน 53 วิชา ได้ที่https://drive.google.com/uc?id=1JHEs921v1z__lCk4wcWBYxlUL0vjvWYP&export=download ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021...
More

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563อ่านรายละเอียดที่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ https://www.pmca.or.th/thai/?page_id=1386
More