สรุปการประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webminar 2021)

การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webminar 2021) เรื่อง Education Transformation in the Post -CoVID Era : การศึกษาที่ผันแปรเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2564
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดเสวนาออนไลน์ ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศกัมพูชา

จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถาบันรามจิตติวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564ชมถ่ายทอดสดผ่าน YouTube https://youtu.be/E1WGAX-vlv8 เวลา 13.30- 15.30 น. (เวลา BKK) ครูทอช บันดาว (Mrs. Tauch Bundaul) PMCA 2015ครูสอนภาษากัมพูชาโรงเรียนประถมศึกษาวัดโบ (Wat Bo Primary School) จังหวัดเสียมราฐ (Siem Reap Province) ครูดี โซ พอน (Mrs. Dy Sophorn) PMCA 2017ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมศึกษามาคุมร็อกร่อง จังหวัดกัมปงชนัง(kampong Chhnang Pr...
More

การเสวนาดีๆ ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

⏰ เวลา 09.30 – 11.30 น. 👉👉 การเสวนา เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้และสมรรถนะของ ผู้เรียน อย่างยั่งยืนในยุคหลังโควิด”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ👩‍💼 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์👩‍💼 ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล👩‍💼 ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 👉👉 การเสวนา เรื่อง “ยกระดับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ งานวิชาการสู่สมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ กรณีศึกษา โรงเรียนราชินีบน”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 ดร.เย็นฤทัย จงถนอม👨‍💼 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์👩‍💼 ดร.ประพิมพร อันพาพรหม เป็นผู้ดำเนินรายการ 👉👉 รับ...
More

พบกับ 2 กิจกรรมการเสวนาดีๆ ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น.👉👉 การเสวนา เรื่อง “Empowering Next Normal Online Education: How to Create Online Course that Spark”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์👨‍💼 รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ👨‍💼 ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว👨‍💼 ดร.วรสรวง ดวงจินดา👨‍💼 รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ 👉👉 การเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของโรงเรียนในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมกับการสร้างสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับโลกอนาคต”ร่วมเสวนา โดย👨‍💼 นายทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์👩‍💼 ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว👩‍💼 ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิ...
More

2 กิจกรรมการเสวนาดีๆ ของวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

⏰ เวลา 09.00 – 10.30 น.การเสวนา เรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูกับผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยี”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 นางสาวธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล👨‍💼 นายสิทธิชัย สิงหะเสนา👩‍💼 นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ👨‍💼 นายนพดล รุ่งเรืองธนาผล👨‍💼 รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ⏰ เวลา 10.35 – 12.00 น.👉👉 การเสวนา เรื่อง “บทบาทของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในวง PLC เพื่อตอบโจทย์ ว.PA”ร่วมเสวนา โดย👨‍💼 นายวิชัย ราชธานี👩‍💼 นางคำพันธุ์ ตุลากัน👨‍💼 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์👨‍💼 รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดเสวนาออนไลน์ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศฟิลิปปินส์-มาเลเซีย

ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถาบันรามจิตติวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564เวลา 13.30 - 15.30 น. (เวลา BKK)YouTube Live: https://youtu.be/3Ro796uKD_g ดร.เฮซุส อินซิลาดา (Dr.Jesus Catigan Insilada)ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2017ครูใหญ่โรงเรียนแห่งชาติ Caninguan National High School ในจังหวัด Ioilo ดร.ซาดัท บี มินันดัง (Dr.Sadat B. Minandang)ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2019ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา Darping Elementary School ในเมือง Cotabato City ...
More

ครูบรูไนย้ำเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษต้องไม่ตกหล่นการเรียนรู้ ครูคือคนสำคัญ ผู้ปกครองคือพลัง

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ระสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากเนอการาบรูไนดารุซซาลาม และสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีวิทยากรได้แก่ ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad)  PMCA 2015  ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน  Keriam Primary School ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Dayang ...
More

ครูติมอร์-เลสเตรุกโครงการปฐมวัยศึกษา เตรียมเด็กตั้งแต่วัยเล็กร่วมกับพ่อแม่และชุมชน ดึงครอบครัวมีบทบาทการศึกษา

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 : ระสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากเนอการาบรูไนดารุซซาลาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีวิทยากรได้แก่ ครูฮาจะฮ์ รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด (Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad)  PMCA 2015  ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียน  Keriam Primary School ครูใหญ่ฮาจะฮ์ นูรเลียฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์ (Dayang H...
More

ครูสปป.ลาวชี้การจัดเรียนรู้ในปี 2021 การปรับตัวสู่อนาคต (เสวนาครูอาเซียน:ลาว-เวียดนาม ตอน 1)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนา “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสปป.ลาว และเวียดนาม” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (PMCA) จากประเทศสปป.ลาว ได้แก่ ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015  ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์ ครูคุนวิไล เคนกิติสัก  PMCA 2017 ครูใหญ่   โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง นครหลวงเวียงจ...
More

ครูเวียดนามชี้ “ยุทธศาสตร์การศึกษายืดหยุ่นเท่าทัน โรงเรียนปิดแต่การเรียนรู้ต้องไม่ปิด” (กั้น) ปี 2021 (เสวนาครูอาเซียน:ลาว-เวียดนาม ตอน 2)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนา “ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 : ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศสปป.ลาวและเวียดนาม” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (PMCA) จากประเทศ สปป.ลาว ได้แก่ ครูคำซ้อย วงสัมพัน PMCA 2015  ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ นครหลวงเวียงจันทน์ ครูคุนวิไล เคนกิติสัก  PMCA 2017 ครูใหญ่   โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง นครหลวงเวียงจันทน์ ครูไพสะนิ...
More