คณะอนุกรรมการพัฒนาครูเครือข่าย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครู เพื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาครูเครือข่าย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางการพัฒนาครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ที่ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ร่วมเป็นอนุกรรมการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ประธา...
More

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต และเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต และเตรียมการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามควา...
More

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ เดินหน้า “สรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4” และเตรียมความพร้อมพีธีพระราชทานรางวัล

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ เดินหน้า "สรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4" และเตรียมความพร้อมพีธีพระราชทานรางวัล คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานสภาการศึกษา เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และ ดร.เบญจลักษณ...
More

คุรุสภาฯ จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

สอบไปทำไม? สอบแล้วได้อะไร? ทำไมเรียนครูมาแล้วยังต้องสอบอีก? คำถามนี้มีคำตอบ … https://youtu.be/RH_l366w_Ak
More

คุรุสภาฯ ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คุรุสภาชี้ “ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์” ของดีที่ครูยุคใหม่ต้องใช้ สะดวกสุด ๆ ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สามารถยื่นคำขอออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/02/27597/ ระบบ KSP e-Service https://selfservice.ksp.or.th/ ระบบ KSP School https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
More

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำเวียดนาม จัดโครงการ Lao Cai English Festival แลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนไทยและเวียดนามผ่านระบบออนไลน์ข้ามประเทศ

ครูทราน ติ ตวย ดุ Trần Thị Thuỳ Dung ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ.2558 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครูทราน ติ ตวย ดุ Trần Thị Thuỳ Dung ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2558 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่ จังหวัดหล่าวกาย (Lào Cai) ภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวถึงโครงการ Lao Cai English Festival ว่า สำนักงานการศึกษาจังหวัดหล่าวกาย (Lào Cai) ได้จัดโครงการด้านการศึกษาในชื่อโครงการ Lào Cai Engl...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับมือโควิด-19 ในต่างประเทศ สู่แนวทางการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทย”

https://youtu.be/KjUA3JTzmDI แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับมือโควิด-19 ในต่างประเทศสู่แนวทางการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการจัดการบรรยายครั้งนี้ เพราะประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) มีดำริว่าต้องการให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและครูเครือข่ายทั้งหมด รวมถึงเครือข่ายครูในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้ทราบสถานการณ์ของโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหร...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประธานกล่าวเปิดประชุม และชี้แจงหลักเกณฑ์ เครื่องมือการพิจารณากลั่นกรองตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประกาศกำหนด มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 อย่างเข้มข้น ภายหลังจากที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 77 จังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ คณะกรรมการคัดเลือกทั้ง 77 จังหวัด ได้ส่งรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระรา...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดโครงการ Fabulous ASEAN Breakfast -FAB 2020 ให้นักเรียนจาก 23 โรงเรียนจากประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารเช้าของตน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดโครงการ Fabulous ASEAN Breakfast -FAB 2020 เพื่อให้นักเรียนจาก 23 โรงเรียนจากประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารเช้าของตน เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านช่องทางการสื่อสาร online platform ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศ ครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ปี 2558 2560 และ 2562 เป็นผู้ประสานงาน อาทิเช่น ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ครูทั้งสามท่านคือ นาง​ Hajah Ratnawati binti Ha...
More

พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ในงานการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “การเป็นครูนั้นไม่ง่าย การเป็นครูดีเด่นยิ่งไม่ง่าย เพราะการเป็นครูที่ยอดเยี่ยมต้องใช้ความทุ่มเท เสียสละ ข้าพเจ้าก็เป็นครู มีความตั้งใจอยากเป็นครูตั้งแต่เด็ก และเป็นครูมา 30 ปีแล้ว จึงเข้าใจว่าการเป็นครูที่ดีเด่นมีความยากอย่างไร การเป็นครูมีความรับผิดชอบหลายอย่าง เพราะนอกจากการศึกษาแล้วยังต้องเตรียมเด็กไปสู่อนาคต พวกเราในฐานะครูจะต้องให้ความรู้ บ่มเพาะ ให้ความรักและเคารพกับเด็กของเรา เพื...
More