ติดต่อเรา

สำนักมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หน่วยประสานงานกลาง
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
388 อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-619-1811
(วันจันทร์ – ศุกร์ ติดต่อในเวลาราชการ)
secretariat@pmca.or.th
 facebook.com/PrincessMahaChakriAward
http://www.pmca.or.th
 https://www.youtube.com/channel/UCp5fF-B3K4UlMh_howr2lng
https://lin.ee/2VFzOraxn