ขอเรียนเชิญครูทุกท่าน เข้าร่วมเสวนาออนไลน์สัญจร ครั้งที่ 6 หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เพื่อโลกที่ยั่งยืน : “วิทยาศาสตร์กับผู้เรียนยุคใหม่”

ขอเรียนเชิญครูทุกท่าน เข้าร่วมเสวนาออนไลน์สัญจร ครั้งที่ 6 หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เพื่อโลกที่ยั่งยืน : “วิทยาศาสตร์กับผู้เรียนยุคใหม่”

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.

วิทยากรเสวนา ดังนี้

 1. ครูกล่อมจิต ดอนภิรมณ์ ครูคุณากร ๒๕๖๔ โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

  ครูกล่อมจิต “ครูผู้อุทิศชีวิตพาลูกศิษย์ค้นพบศักยภาพ สร้างคุณูปการแก่ชุมชน” ด้วยจุดยืนที่ยึดมั่น “ศรัทธาในความฝัน มุ่งมั่นในหน้าที่ ทำความดีเพื่อแผ่นดิน และไม่เคยกลัวงานหนักเพราะรักในอาชีพครู” ใช้ห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาด้วยการนำกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกับสภาพแวดล้อมของนักเรียน เน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และเกิดองค์ความรู้ที่คงทน สร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและเกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งการเรียนรู้ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จนกลายเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนตื่นตัวช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร อากาศ ยารักษาโรค
 2. ครูปุณยาพร ผิวขำ ครูคุณากร ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร

  “การศึกษาของเราไปไม่ไกล เพราะครูมีแต่เอาความรู้ไปใส่เด็ก ๆ แต่ไม่สร้างเครื่องมือให้พวกเขา” เธอกล่าว “ทุกขั้นตอนครูต้องอยู่ตรงนั้น เหมือนโค้ช ถ้าเขาทำผิดพร้อมที่จะเสริมแรง โยนประโยคบางอย่างทำให้เขามีแรงที่จะทำต่อไป” แนวทางการสอนที่ยึดมั่นของ “ครูปุณ” “ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ดึงความรู้ทางนาโนเทคโนโลยีกระตุ้นการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การแก้ปัญหาชุมชน” ครูผู้เติมเต็มโอกาสให้เด็กโรงเรียนมัธยมในอีสาน ด้วยโครงงานของนักเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในท้องถิ่น
 3. ครูอารมณ์ เบสูงเนิน ครูขวัญศิษย์ ๒๕๕๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรี

  “ครูอารมณ์” ครูผู้ปลูกฝังจิตอาสาแก่เด็กๆสู่กลุ่ม “กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก” ช่วยเฝ้าระวังสายน้ำป่าสัก ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ส่งเสริมการแก้ปัญหา สู่การอนุรักษ์ร่วมกันแก่ท้องถิ่น ด้วยการสร้างกระบวนการคิดที่เปิดสมองของเด็กในเรื่องของการปลุกเร้าความคิดสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่มีจิตอาสาจิต และความเป็นนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนต่างชุมชน
 4. ครูชาญ เถาวันนี ครูขวัญศิษย์ ๒๕๖๔ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

  ครูชาญ “ครูผู้เปลี่ยนวิชาที่เหมือนยาขม ให้กลายเป็นขนมหวาน” “ครูผู้สร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ เพื่อสร้างนวัตกรรมแก่สังคม” โดยเน้นการฝึกความคิดอย่างมีระบบ นักเรียนมีส่วนร่วม เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ใช้วัสดุท้องถิ่นในการทำโครงงาน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผสมผสานองค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆจนทำให้ยาขมเม็ดใหญ่อย่างฟิสิกส์ กลายเป็นขนมหวานที่น่าทานสำหรับเด็กๆ นักเรียนได้สนุกกับการคิด ได้ทำโครงงานที่มีความสำคัญและช่วยเหลือชุมชนหลายอย่าง

  ผู้ดำเนินรายการ : นายจิรศักดิ์ อุดหนุน

  ครูทุกท่านสามารถเข้าร่วมฟังและรับชมเวทีเสวนาได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/84393533814?pwd=dVlBbXlTelAwb25iTFRXdnRneTZVQT09
  Meeting ID: 843 9353 3814
  Passcode: 833383
ขอเชิญร่วมเสวนาโครงการราชบัณฑิตสัญจร “การพลิกโฉมการศึกษา” เพื่อสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ขอเชิญร่วมเสวนาโครงการราชบัณฑิตสัญจร “การพลิกโฉมการศึกษา” เพื่อสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

จัดโดย สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.


๐๙.๑๐-๐๙.๓๐ น. “การเป็นผู้นำในโลกอนาคต”
ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
ราชบัณฑิต

๐ ๙.๓๐-๑ ๑.๓ ๐ น. “การพลิกโฉมการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ราชบัณฑิตยสภา

รองศาสตราจารย์ ตร.ทิศนา แขมมณี
ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ราชบัณฑิตยสภา

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ราชบัณฑิตยสภา


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัดกรรมแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
LIVE ถ่ายทอดสด facebook Live และ youtube
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาพ

ขอเรียนเชิญครูทุกท่าน เข้าร่วมเสวนา ครั้งที่ 5 หัวข้อ​ “ภาษาไทยและการสื่อสาร​ ฟัง​ พูด​ อ่าน​ เขียน​ รู้คิด​ รู้​ใช้”

ขอเรียนเชิญครูทุกท่าน เข้าร่วมเสวนา ครั้งที่ 5 หัวข้อ​ “ภาษาไทยและการสื่อสาร​ ฟัง​ พูด​ อ่าน​ เขียน​ รู้คิด​ รู้​ใช้”

วันจันทรฺ์​ ที่​ 13​ มิถุนายน​ 2565​ เวลา​ 09.30-12.00​ น​​​.

วิทยากรเสวนา​ ดังนี้

 1. ครูวิษณุ พุ่มสว่าง ครูยิ่งคุณ 2564 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี
 2. ครูอรพิน แสนรักษ์ ครูยิ่งคุณ 2558 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จังหวัดปัตตานี
 3. ครูจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ ครูยิ่งคุณ 2558 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย จังหวัดบุรีรัมย์
  ผู้ดำเนินรายการ : นายจิรศักดิ์ อุดหนุน

ครูทุกท่านสามารถเข้าร่วมฟังและรับชมเวทีเสวนาได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
https://us02web.zoom.us/j/87291583082?pwd=RU5sUkVOcHdxUDJ2MGs0ZzJNcS9tUT09

Meeting ID: 872 9158 3082
Passcode: 632499

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss) และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain)”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss) และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain)”


วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น


จัดโดย

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss)
และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain)


๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น
“การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนพลิกผัน” โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์
ราชบัณฑิต


๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสียการเรียนรู้ (learning loss)
และเพิ่มการเรียนรู้ (learning gain)”

โดย
ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณทักษ์
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา


รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
ภาคีสมาชิก สำนักธรรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา


ดำเนินรายการโดย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ราชบัณฑิตยสภา


เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่นี่ >>
ลงทะเบียนร่วมงานผ่านระบบ Z00M
LIVE ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube


ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะได้รับ SMS และอีเมลยืนยัน
สอบถามเพื่มเต้มได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง ๐๖๒-๘๙๑-๕๖๒๒

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 4 เรื่อง “ศิลปะสร้างคน จิตวิญญาณ เปิดเส้นทางอนาคต”

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 4 เรื่อง “ศิลปะสร้างคน จิตวิญญาณ เปิดเส้นทางอนาคต”

วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09:30 – 12:00 น.

ให้โอวาทและเปิดการเสวนา โดย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

 • ครูสิทธิชัย จันทร์คลาย ครูคุณากร 2564
  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว
 • ครูนิพนธ์ นิกาจิ ครูยิ่งคุณ 2564
  Nikachi Gallery จ.ปัตตานี
 • ครูพีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์ ครูขวัญศิษย์ 2560
  โรงเรียนซับมงคลวิทยา จ.ชัยภูมิ

  ผู้ดำเนินรายการ : นายจิรศักดิ์ อุดหนุน

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85883781671?pwd=VGh0c1pQeUs2aUFEZmVPUkpxQVpEZz09

Meeting ID: 858 8378 1671
Passcode: 164049

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 3 เรื่อง “พลังแห่งการสร้างสรรค์และการค้นพบ”

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 3 เรื่อง “พลังแห่งการสร้างสรรค์และการค้นพบ”


Live ถ่ายทอดสด

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

โดยผู้ดำเนินการเสวนา ดังนี้

 • นางสาวประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2564 วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา
 • นายอำนาจ สมทรง ครูยิ่งคุณ ประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 • นายเกษมสุข ชัยชิตาทร ครูขวัญศษย์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • นางธนัญญา จันทะ ครูยิ่งคุณ 2560 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

  ผู้ดำเนินรายการ : นายสรรชัย หนองตรุด

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84901287279?pwd=dEZqeE81WmFlS0NJN1RmeFBCd0FTdz09
Meeting ID: 849 0128 7279
Passcode: 173272

ชมถ่ายทอดสดผ่าน YouTube: PMCAF channel

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 2 “การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และการเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัยในบริบทใหม่”

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางไกล ครั้งที่ 2 “การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และการเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัยในบริบทใหม่”

“การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และการเตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีที่เหมาะสมกับช่วงวัยในบริบทใหม่”

ผ่านระบบ zoom meeting

วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:30 – 12:00 น.

ผู้ร่วมการเสวนา ดังนี้

 1. ครูสุเทพ เท่งประกิจ
  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2562
  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 2. ดร.นฤมล เนียมหอม
  ครูขวัญศิษย์ 2562
  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ
 3. ครูปรีชา สุวรรณเจริญ
  ครูขวัญศิษย์ 2564
  โรงเรียนอนันตา กรุงเทพ
 4. นางสาวอาซีซะห์ สะมะแอ
  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 5. นางสาวอรัญญา สุดสง่า
  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  ผู้ดำเนินรายการ : นายสรรชัย หนองตรุด

ครูทุกท่านสามารถเข้าร่วมฟังและรับชมเวทีเสวนาได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86168958865pwd=ZGYwUkhseis4TEJhS3R4Vy9Hc3RZQT09
Meeting ID: 861 6895 8865
Passcode: 186692

ชมถ่ายทอดสดที่ PMCAF YouTube Channel

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 ปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 ปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ฯ ครั้งที่ 6 “Kamalasai AI Robotics and technology Thailand” ในรูปแบบออนไลน์ โดยกิจกรรมใช้สถานที่จัดงานหลัก ณ ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม (STEM) และเพื่อเป็นการอบรม แข่งขันเทคโนโลยี e-Sport ให้กับครู เยาวชน และผู้ที่สนใจ

เนื้อหา

 • ผศ.ดร.ศิริเดช บญแสง
  คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รศ.ดร. สันทัต ชูวงศ์จันทร์
  หัวหน้าศูนย์ Cira Core
 • อ.ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์
  หัวหน้าศูนย์ Cira Core Educations
 • อ.ดร.วีรยุทธ์ กิตติชัย
  อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์
 • อ.ธีรวัฒน์ ทองลอย
  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

  เนื้อหา
 • การติดตั้งและการใช้งาน Platform Cira Core
 • การใช้งาน Python และ Java Script ร่วมกับโมดูลเชิงลึก
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้โปรแกรม Cira Core ในอุตสาหกรรม และวงการแพทย์
 • การส่งผลงานปัญญาประดิษฐ์เข้ร่วมการประกวด
 • คัดเลือกและนำเสนอนวัตกรรมของแต่ละประเทศ

  รายละเอียดการสมัคร กำหนดการ กติกา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ www.rail.kls.ac.th หรือ https://sites.google.com/view/rail-register
พลังครูสู่พลวัตรแห่งการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

พลังครูสู่พลวัตรแห่งการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดให้มีการเสวนาการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย เรื่อง “พลังครูยุคใหม่” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยมีวิทยากร ได้แก่ รศ.ลัดดา  ภู่เกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร    ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2560 ครูวิษณุ พุ่มสว่าง โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี  ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2564 ครูขัตติยา ปิยะรังสี  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ครูรางวัลขวัญศิษย์ ปี 2564 นางสาวกรุณา มูลละ นักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินรายการโดย นายสรรชัย  หนองตรุด พร้อมด้วยคณะทำงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และเครือข่ายครูในมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 88 ท่าน และผ่านการสตรีมมิงบนช่องยูทูบของมูลนิธิรางวัลสมด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี PMCAF Channel

ทั้งนี้ ในเวทีเสวนาดังกล่าว วิทยากรต่างร่วมกันสะท้อนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพบริบทของผู้เรียนยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในสภาพโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนไปนี้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่สุด ทำให้คุณครูต้องปรับตัวในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และพัฒนาทักษะของครูที่ควรมี ไม่ยอมแพ้ต่อเงื่อนไขที่ต้องเผชิญ

ครูขัตติยา ปิยะรังสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ครูขัตติยา ปิยะรังสี ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้สะท้อนว่า ในช่วงปีแรกของการแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้เจอกับปัญหาที่ร่วมที่คล้ายกับพื้นที่ต่างๆ คือ การที่โรงเรียนต้องปิดสถานศึกษา เปลี่ยนรูปแบบการสอนจากออนไซด์เป็นออนไลน์ เผชิญกับความหลากหลายด้านความพร้อมที่ไม่เท่ากันของผู้เรียน learning loss ของผู้เรียน และความพร้อมของครูในการจัดการสอนภายใต้สถานการณ์นิวนอร์มอล รวมถึงความพร้อมในอุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ แต่ทางโรงเรียนไม่หยุดที่จะผลักดันให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แม้จะอยู่ในวิกฤตเช่นนี้ ทางผู้นำโรงเรียนและคุณครูทุกภาคส่วนต่างร่วมมือ ร่วมใจกันพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่พบเจอจนสามารถก้าวผ่านมาได้ โดยครูขัตติยาก็ได้จัดการเรียนรู้ที่พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวกับการเรียนการสอนที่ต้องสอนผ่านออนไลน์ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเน้นทรัพยากรในชุมชนและกิจกรรมเชื่อมโยงเนื้อหากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมและการสร้างนวัตกรรมไปพร้อมๆ กัน

ครูวิษณุ พุ่มสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

ด้านครูวิษณุ พุ่มสว่าง ครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี  ใช้เทคนิคการสอนที่เน้นความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก มีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนด้วยแต่งกายคอสตูมให้สอดคล้องกับโจทย์เนื้อหาที่จะสอน เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยไม่น่าเบื่อ ทำให้ห้องเรียนสนุก นักเรียนมีเสียงหัวเราะ สนุกจากสิ่งที่เรียนรู้ สร้างความคลายเครียดจากวิชาเรียนต่างๆ เน้นส่งเสริมทักษะการสื่อสารผ่านการแลกเปลี่ยนสะท้อนคิด และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ

รศ.ลัดดา  ภู่เกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รศ.ลัดดา  ภู่เกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร  สะท้อนว่า จากสภาพบริบทที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในหลายๆ ด้าน การจัดการเรียนการสอนถูกปรับตัวมาเน้นสอนออนไลน์เพราะเงื่อนไขสถานการณ์ ทั้งนี้ครูสามารถสร้างการเรียนรู้ที่ดีได้ทั้งระบบ โดยผู้บริหารต้องทำงานเชิงรุก เปิดโอกาสให้กับครูได้ส่งความคิดเห็น ให้ครูได้เรียนรู้ด้วยกันและแลกเปลี่ยนกันและกัน และร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพเด็กๆ ที่แตกต่างกัน การเปิดโอกาสให้กับครูได้ร่วมมือกันได้แสดงความเห็นกันนั้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างมาก ครูและผู้บริหารในปัจจุบันจึงเผชิญกับความท้าทายที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการศึกษาไปร่วมกัน  

นายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขณะที่ นายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วยว่า ช่วงในปี 1-4 ที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมตัวเป็นครูในรูปแบบออนไซต์ แต่เมื่อถึงเวลาที่ตัวเองต้องลงสนามจริง ต้องปรับเปลี่ยนการสอนให้เป็นในรูปแบบออนไลน์นั้นถือเป็นความท้าทายอย่างมาก จากการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครู พบว่า สภาพการศึกษาและเครื่องมือการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป และบริบทเด็กที่หลากหลายแตกต่างกัน ทำให้นักศึกษาต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาคสังคม บริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนภาษาไทยจากการเรียนรู้มา โดยเฉพาะการมีสื่อที่เหมาะสมกับนักเรียนและเข้ากับสถานการณ์ให้มากที่สุด นางสาวกรุณา มูลละ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พูดว่า “จากที่ได้ฟังคุณครูทั้ง 3 ท่าน รู้สึกชื่นชม ในแต่ละครั้งที่คุณครูพูดมาหนูจะจดคำสำคัญเพื่อที่จะเป็นเทคนิคให้ไปนำใช้ในอนาคต นำมาแก้ปัญหาในชั้นเรียน ชอบมากๆ ค่ะ” แม้ไวรัสโควิด-19 จะทำให้เกิดวิกฤตแก่การศึกษา แต่เป็นโอกาสให้กับทุกภาคส่วนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ท้ายที่สุด การเป็นครูที่ดีมีคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงเรียน สังกัด แต่ขึ้นอยู่กับตัวครูเอง ที่จะต้องคิดบวกในทุกสถานการณ์และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ปรับmindset เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง

นางสาวกรุณา มูลละ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนายังได้ร่วมแลกเปลี่ยนอภิปรายความเห็น เช่น รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ได้ให้กำลังใจคุณครูประจำการและนักศึกษา และได้ชื่นชมประเด็นที่นักศึกษาทั้งสองท่านนำเสนอที่ใส่ใจเด็ก ไม่ลืมเด็กไว้ข้างหลังเพื่อที่เด็กเรียนช้าจะได้รับการช่วยเหลือจากเด็กที่เรียนเก่ง จะทำให้เกิดที่เรียกว่าความเสมอภาค และได้เสนอแนะในประเด็นกระบวนการเรียนการสอน อย่าลืมการนำไปใช้ ซึ่งขั้น Apply นี้ นักเรียนสามารถเสนอผลลัพธ์การเรียนรู้และเรื่องของสมรรถนะการเรียนรู้ (competency) ที่สุดท้ายอาจารย์ได้สรุปในสิ่งที่อยากให้ผู้ฟังได้เข้าใจว่า อยากจะให้เราลองประเมินว่า การเป็นครูซึ่งอยู่ในยุคศตวรรษ 21 หรือยุคแห่งสมรรถนะใหม่นี้ ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้แสดงและก็นักเรียนเป็นผู้ชมมาเป็นผู้กำกับการแสดง เตรียมเรื่องราวต่างๆ ให้นักเรียนไปทำความเข้าใจ จากนั้นครูทำหน้าที่เป็นโค้ช เป็นผู้กำกับ เป็นที่เลี้ยง เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และถ้าหากการเรียนรู้นั้นสามารถนำพาเด็กได้ความรู้และทักษะปฏิบัติ นักเรียนได้ attitude ที่ดี สิ่งที่จะตามมาก็คือนักเรียนจะได้ผลงาน ได้ผลผลิต เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
อดีตหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในตอนท้ายของการเสวนายังได้มีประเด็นคำถามอีกมากมายและข้อเสนอให้มีการขับเคลื่อนสนับสนุนการทำงานของครูอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งสำหรับการจัดเสวนาเสวนาการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยจะจัดให้มีขึ้นในทุกเดือน ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี https://www.pmca.or.th ต่อไป

ชมย้อนหลัง

ประมวลภาพ

ชมย้อนหลัง เสวนาทางไกล ครั้งที่ 1 พลังครูยุคใหม่ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในประเทศไทย”

ชมย้อนหลัง เสวนาทางไกล ครั้งที่ 1 พลังครูยุคใหม่ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในประเทศไทย”

เวทีเสวนาครั้งที่ 1 “พลังครูยุคใหม่”

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09:30 – 12:00 น.

ผู้เข้าร่วมเสวนา

 • รศ.ลัดดา ภู่กียรติ ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2560
 • นายวิษณุ พุ่มสว่าง ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2564
 • นางขัติยา ปิยะรังษี ครูรางวัลขวัญศิษย์ ปี 2564
 • นางสาวกรุณา มูลละ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • นายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ผู้ดำเนินรายการ : นายสรรชัย หนองตรุด

ชมย้อนหลัง