สรุปการประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webminar 2021)

การประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webminar 2021) เรื่อง Education Transformation in the Post -CoVID Era : การศึกษาที่ผันแปรเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2564
More

การเสวนาดีๆ ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

⏰ เวลา 09.30 – 11.30 น. 👉👉 การเสวนา เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้และสมรรถนะของ ผู้เรียน อย่างยั่งยืนในยุคหลังโควิด”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ👩‍💼 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์👩‍💼 ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล👩‍💼 ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 👉👉 การเสวนา เรื่อง “ยกระดับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ งานวิชาการสู่สมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ กรณีศึกษา โรงเรียนราชินีบน”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 ดร.เย็นฤทัย จงถนอม👨‍💼 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์👩‍💼 ดร.ประพิมพร อันพาพรหม เป็นผู้ดำเนินรายการ 👉👉 รับ...
More

พบกับ 2 กิจกรรมการเสวนาดีๆ ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

⏰ เวลา 13.00 – 15.00 น.👉👉 การเสวนา เรื่อง “Empowering Next Normal Online Education: How to Create Online Course that Spark”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์👨‍💼 รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ👨‍💼 ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว👨‍💼 ดร.วรสรวง ดวงจินดา👨‍💼 รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ 👉👉 การเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของโรงเรียนในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมกับการสร้างสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับโลกอนาคต”ร่วมเสวนา โดย👨‍💼 นายทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์👩‍💼 ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว👩‍💼 ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิ...
More

2 กิจกรรมการเสวนาดีๆ ของวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ในงานประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

⏰ เวลา 09.00 – 10.30 น.การเสวนา เรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูกับผู้บริหารด้านการใช้เทคโนโลยี”ร่วมเสวนา โดย👩‍💼 นางสาวธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล👨‍💼 นายสิทธิชัย สิงหะเสนา👩‍💼 นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ👨‍💼 นายนพดล รุ่งเรืองธนาผล👨‍💼 รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ⏰ เวลา 10.35 – 12.00 น.👉👉 การเสวนา เรื่อง “บทบาทของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในวง PLC เพื่อตอบโจทย์ ว.PA”ร่วมเสวนา โดย👨‍💼 นายวิชัย ราชธานี👩‍💼 นางคำพันธุ์ ตุลากัน👨‍💼 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์👨‍💼 รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดเสวนาออนไลน์ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในปี 2021 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศฟิลิปปินส์-มาเลเซีย

ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถาบันรามจิตติวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564เวลา 13.30 - 15.30 น. (เวลา BKK)YouTube Live: https://youtu.be/3Ro796uKD_g ดร.เฮซุส อินซิลาดา (Dr.Jesus Catigan Insilada)ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2017ครูใหญ่โรงเรียนแห่งชาติ Caninguan National High School ในจังหวัด Ioilo ดร.ซาดัท บี มินันดัง (Dr.Sadat B. Minandang)ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2019ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา Darping Elementary School ในเมือง Cotabato City ...
More

วันนี้ เวลา 17.00 น. พบกับ Teaser “11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach” ผ่านช่องทาง YouTube (khurusapha) https://www.youtube.com/c/khurusapha

“11 ครูผู้สร้าง ที่หล่อหลอมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ ศิษย์ของครูทั้ง 11 คน ประสบความสำเร็จต่างกัน แต่มาจากแนวคิดของครูอย่างเดียวกัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child - Centered Approach)”ออกอากาศทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม นี้ เวลา 17.00 น. แล้วมาเตรียมตัวพบกับ!! การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด ระหว่างวันที่ 20 – 2...
More

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2

คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVrpFkG7LcGjLuu3EiSnljoPu-fP3iaPQ3vUIGzxRDs4jQ7g/viewformดูผังการสร้างข้อสอบ(Test Blueprint)ฯ จำนวน 53 วิชา ได้ที่https://drive.google.com/uc?id=1JHEs921v1z__lCk4wcWBYxlUL0vjvWYP&export=download ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021...
More

คุรุสภาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564

คุรุสภาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในมิติด้านวิชาการระหว่างคุรุสภา กับ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/04/29226/
More

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

กรณีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพโทร. 0 2280 6366 หรือ อีเมล osoi@ksp.or.thหรือทางเฟซบุ๊ก facebook.com/OSOIKSP/INBOXตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28570/
More

คุรุสภาเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Khuru On Mobile” แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ

คุรุสภาเปิดตัวแอปพลิเคชัน "Khuru On Mobile" แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Khuru On Mobile ได้ทั้งระบบ ios และ Android(pointing right)ระบบ ios : http://apple.co/2XCsjZx ระบบ andriod : http://bit.ly/3oHbBUJ สามารถสอบถามการใช้บริการ ผ่านทาง Line Official Account ที่ https://lin.ee/N0ktpB5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28127/
More