คุรุสภาฯ ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คุรุสภาชี้ “ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์” ของดีที่ครูยุคใหม่ต้องใช้ สะดวกสุด ๆ ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สามารถยื่นคำขอออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/02/27597/ ระบบ KSP e-Service https://selfservice.ksp.or.th/ ระบบ KSP School https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-school/
More

คุรุสภาจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ส่วนกลาง แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส ดังนี้ เฟสแรก การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564 โดยรับชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป เฟส 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564 เฟส 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ กำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น สำหรับส่วนภูมิภาค ให้หน่...
More

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ความว่า "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ" https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25983/
More

คุรุสภาวิทยาจารย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 และวารสารวิทยาจารย์ ปีที่ 119 ฉบับที่ 2

คุรุสภาวิทยาจารย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 วารสารวิทยาจารย์ ปีที่ 119 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2563 ที่มา คุรุสภา
More

บุคคลใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ การกำหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้1. ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา เป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา2. ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้าน การเรียนการสอน แต่ในบางครั้งต้องท...
More

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ

หัวข้อ การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุม โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ทาง https://qrgo.page.link/35nmo https://youtu.be/vp2P9jnHhpo รับชมถ่ายทอดสด: https://youtu.be/gsT1IQ652Wo รอบบ่าย https://youtu.be/vp2P9jnHhp
More

ยินดีต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา สักการะพระพฤหัสบดี พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นายทวี บุณยเกตุ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และศาลตายาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาวันแรก มีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่มา: ข่าวคุรุสภา KPSNews
More

คุรุสภา ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2563 KSP Webinar 2020

เรื่อง “New Learning in Disruptive Era: การเรียนรู้ใหม่ในยุคพลิกผัน” ระหว่างวันที่ 19​ กันยายน​ – 21 ตุลาคม 2563 การสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ทางวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลสำหรับครู โดยมี หลักสูตรออนไลน์ (E-Learning) 8 หลักสูตร (หลักสูตรละ 3 ชั่วโมง) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยเครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล รวมทั้งเทคนิคการ...
More

ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง ครูของผมเป็นมากกว่านั้น ทีม ทุ่งหว้าวรวิทย์ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จังหวัดสตูล

“วันที่ครูจะทำหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ เป็นวันสุดท้าย ตลอดการเป็นครูที่ผ่านมา ครูของผมไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของการเป็นครูอย่างเดียว แต่ครูของผมเป็นมากกว่านั้น ครูเป็นทุกอย่างของลูกศิษย์” รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) ประเภท : นักเรียน
More

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดนครสวรรค์

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ขอเชิญร่วมกฐินพระราชทาน โดยส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ เพื่อจัดส่งอนุโมทนาบัตรที่ e-Mail: Thapananya@kps.or.th
More