October 9, 2015
20151009-02_pmca

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Follow รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award <center/iframe>
October 9, 2015
20151009-01_pmca

PMCA 3 English FullHD encode H 264 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Follow PMCA 3 English FullHD encode H 264 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี <center/iframe>
August 19, 2015
20150819-01_clip

ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย

Follow ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย “ครูผู้สร้างคนด้วยการคิด ผู้ปั้นดินจนสะเทือนถึงดวงดาว” /iframe>

ความเคลื่อนไหวรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

March 24, 2016

แผนปฏิบัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

Follow การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ได้เริ่มต้นดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว  โดยมีกระบวนการคัดเลือกถึง ขั้นตอนที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2559 ตามแผนปฏิบัติการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ดังนี้ 1)  คณะกรรมการมูลนิธิได้ให้ความเห็นชอบปฏิทินการดำเนินงาน รายละเอียดตามภาพแผนปฏิบัติการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 2) คณะกรรมการมูลนิธิ กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
February 10, 2016

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการของเครือข่ายครู PMCA

Follow กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจและพัฒนาข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ วันที่ ภาค จำนวนครู (คน) ๑ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ใต้โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๒๘ ๒ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ กลางและตะวันออกโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ […]
January 25, 2016

โครงการ “ร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะโดยเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Follow   โครงการ “ร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะโดยเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ความเป็นมา “ครู” ในฐานะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุดซึ่งเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนอกจากจะมีความรู้ความสามารถในวิชาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ความเสียสละและทุ่มเทแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนครูตลอดจนผู้คนทั่วไป มูลนิธิรางวัลสเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเห็นว่าเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง ๑๖๓ คน จะสามารถเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดสุขภาวะและคุณภาพแก่ผู้เรียนได้ครบถ้วนทุกมิติ ตามแนวคิดและวิธีการดำเนินงาน “โครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะโดยเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ในระดับพื้นที่ ตามรูปแบบและวิธีการทำงานที่สอดคล้องกับศักยภาพของเครือข่ายครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่กลุ่มเพื่อนครู ผู้บริหารสถานศึกษา เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน และขยายผลการทำงานไปยังเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะอื่นๆ ในพื้นที่จนส่งผลต่อคุณภาพพลเมืองของประเทศได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายของโครงการ […]

แด่ครูผู้สร้าง