พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประธานกิตติมศักดิ์ พิจารณาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ประธานกิตติมศักดิ์ พิจารณาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทรงเสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561  ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  ได้แก่ ครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ครูนักพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพที่ตอบโจทย์ชุมชนในถิ่นทุรกันดารและความไม่สงบในพื้นที่ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา เครดิตภาพ : Facebook.com/PrincessMahaChakriAward https://youtu.be/GJMujSJ9DY...

อ่านต่อ..

ข่าว

ประธานกิตติมศักดิ์ พิจารณาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
19 พ.ค.

ประธานกิตติมศักดิ์ พิจารณาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ...

ประธานกิตติมศักดิ์ พิจารณาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์ตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560