ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ประเทศไทย

ประเทศไทย ครูจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง

ครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บุกเบิกการสอนไอซีทีและนวัตกรรมหุ่นยนต์

ครูจิรัฏฐ์ วัย 60  ปี ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี

ครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้บุกเบิกให้มีหลักสูตรการสอนไอซีทีในโรงเรียน เพื่อเปิดโลกกว้างแก่นักเรียนให้เข้าถึงข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่นอกตำราเรียน ตั้งแต่ปี 2528 และนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญของโลกอนาคตมาร่วมจัดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนพัฒนานวัตกรรมจนชนะการประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

จุดเปลี่ยนจากการสอนพลศึกษามาสอนไอซีที เกิดจากการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 32 ปีที่แล้ว ซึ่งได้เห็นการใช้ไอซีทีในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งชาวนา จึงมองว่าหากนำไอซีทีมาใช้จัดการเรียนการสอนในประเทศไทยจะกระตุ้นการเรียนรู้ได้มากขึ้น จึงหันมาพัฒนาความรู้ทางไอซีทีอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้ ชื่อ Digital Lesson ที่เน้นการค้นคว้าข้อมูลบน Internet พัฒนา Software ชื่อ Cyber Lecture ที่ใช้บันทึกภาพแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการสอน พัฒนาหลักสูตร Peer Coaching Program ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และเป็นครูวิทยากรอบรมครู ตลอดจนวางกลไกการจัดการสาธารณูปโภคในโรงเรียนโดยใช้ Solar Cell เพื่อประหยัดพลังงานให้โรงเรียนถึงเท่าตัว

ครูจิรัฏฐ์ เป็นครูผู้ให้โอกาสและมีความรักลูกศิษย์ โดยดึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หันมาสนใจการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ระเบียบวินัย ความอดทน และการทำงานเป็นทีม เป็นครูผู้ทุ่มเทเวลาและกำลังทรัพย์ส่วนตัวในการส่งเสริมนักเรียนทำกิจกรรมนอกเวลาราชการอย่างสม่ำเสมอ

“สิ่งที่ทำให้ผมเป็นครูและอยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้คือทุนภูมิพล ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อผูกมัด แต่เป็นทุนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับทุนเกิดสำนึกที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นการใช้หนี้ทุนที่ไม่มีวันสิ้นสุด จึงขอเป็นครูที่ดี ขยันเรียนรู้ นำความรู้ใหม่มาพัฒนาส่งเสริมนักเรียนในทุกด้านจนกว่าจะหมดแรง”