คณะอนุกรรมการพัฒนาครูเครือข่าย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครู เพื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาครูเครือข่าย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาครู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางการพัฒนาครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ที่ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ร่วมเป็นอนุกรรมการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ประธา...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศ อาเซียนและติมอร์-เลสเต ด้วยระบบออนไลน์ การนี้สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 จาก 11 ประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคภาคทางการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะจัดการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ข้ามประเทศโดยใช้ระบบ Zoom Meeting ผ่านสถานทูตไทยประเทศในอาเซียนและติม...
More

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3”

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3"วันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนประชุมออนไลน์ฟรีwww.PMCAFORUM.in.th “โอกาสครั้งสำคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกับสุดยอดครูในอาเซียนและติมอร์-เลสเต” *ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนกับสุดยอดครู 11 ประเทศ เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนครูในยุคโควิด-19 *เวทีสะท้อนความคิดของเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับโควิด ‘My School & COVID-19’*เวทีวิชาก...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom meeting ร่วมกับ คณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 2563 และ 1 ก.ย. 2563 ที่มีผู้ว่าราชการระดับจังหวัดเป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กล่าวชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีความเป็นมา เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระช...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เชิญชวนเสนอชื่อ “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 4 ครูผู้ใช้ทั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ชี้ถึงบทบาทครูสำคัญที่ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่หอสมุดคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวเปิดตัวการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
More

คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เดินหน้าขับเคลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติด้วยระบบออนไลน์ระหว่างประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต และการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งสนับสนุนการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอาเซียนและติมอร์-เลสเต รุ่นที่ 4 ประจำปี 2564 นำโดย ดร.เตช บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้พิจารณากำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงแนวทางการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เน้นครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ เป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา และสามารถเป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูโดยรวม

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กล่าวในที่ประชุมผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด สถาบัน กศน.ภาค สำนักงาน กศน.จังหวัด และองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564 ว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระก...
More

ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง Inside the Book ทีม Production Hub โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

ภาพยนตร์สั้น “ครูดี..ที่รัก” : เรื่อง Inside the Book ทีม Production Hub โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร “Don’t judge a book by its cover. อย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปก เรื่องราวของครูต้นน้ำ ถึงแม้ภายนอกจะดูน่ากลัว แต่หารู้ไม่ว่าครูเป็นคนที่น่ารักกว่าใคร” รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ประเภท : นักเรียน
More

กรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดมภาคสื่อมวลชนร่วมสนับสนุนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่​ 22​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ ห้องประชุมเสมอภาค​ 1-2​ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์​ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครั้งที่​ 4​ โดย​มี​ นายมานิจ​ สุขสมจิตร​ เป็นประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ทั้ง​นี้​ ดร.เบญจลักษณ์​ น้ำฟ้า​ กรรมการและผู้จัดการ​มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ได้นำเสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครั้งที่​ 4​ และขั้นตอนกา...
More

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​แต่งตั้ง​ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์​

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ โดย​ ดร.กฤษณพงศ์​ กีรติกร​ ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ มีคำสั่งแต่งตั้ง​ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์​ จำนวนทั้งสิ้น​ 29​ ราย จากตัวแทนองค์กรสื่อมวลชนสาขาต่าง​ ๆ​ ​โดย​มี​ นายมานิจ สุขสมจิตร สื่อมวลชนอาวุโส​ เป็นประธาน​คณะกรรมการประชาสัมพันธ์​คณะนี้​  โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่​ 9​ กรกฎาคม​ 2563​ เป็นต้นไป​
More