แผนปฏิบัติการการคัดเลือก พ.ศ. 2558

 

แผนปฏิบัติการ

กำหนดเวลา

๑. การเตรียมการคัดเลือกระดับจังหวัด

 • ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.เขตการศึกษา
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
 • ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู ระดับจังหวัด ผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด (รายภาค) เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก/กระบวนการทำงาน
กรกฎาคม-กันยายน  ๒๕๕๗

๒. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด

 • จังหวัดรับการเสนอชื่อและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
  รางวัลฯ ตามสัดส่วน
 • พิจารณาข้อทักท้วง
 • สรุปผลและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกส่วนกลาง ( ๑๗๕ ท่าน)
 ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗

๓. กระบวนการคัดเลือกจากส่วนกลาง

 • ส่วนกลางรับการเสนอชื่อจากองค์กรภาครัฐและเอกชนและดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์
 • พิจารณาข้อทักท้วง
 • สรุปผลและยืนยันชื่อ
 • สื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ธันวาคม ๒๕๕๗

๔. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง

 • การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครู
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครูโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (๔0 ท่าน)
 • การคัดเลือกส่วนกลาง (๒๐ ท่าน)
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘
๕. คณะกรรมการวิชาการ

 • กระบวนการพิจาณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ( ๓ ท่าน)
 เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘

๖. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

 • พิจารณาและตัดสิน ประกาศรายชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ตุลาคม ๒๕๕๘

๗. พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและการจัดประชุมวิชาการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ
 • พิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๕๘