ครูคุณากร ปี 2562


มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษา มีผลงานประจักษ์ชัดเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

จังหวัด/องค์กรภาครัฐและเอกชน

1 ดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน ตาก
2 นางสาวปุณยาพร ผิวขำ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คนค้นฅน : คณิต ช่างเงิน แสงสว่างที่กลางไพร  FULL (6 ต.ค.62)