ดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
1 ระเบียบและประกาศ
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม ลงนามวันที่ 21 สิงหาคม 25611.4 MiB703
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการต่างประเทศ ลงนามวันที่ 5 ตุลาคม 25592.9 MiB832
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ลงนามวันที่ 11 สิงหาคม 256043 KiB891
1. ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. 25570.2 MiB1330
10. เอกสารประชุม อบรม และสัมมนา
7.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB373
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกิจกรรมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 25580.2 MiB381
7.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB384
7.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)0.9 MiB393
7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB408
7.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB443
2. รณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์0.8 MiB467
7.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB480
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB480
69284 NNS ครั้งที่ 41.9 MiB484
7.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB499
7.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB509
1. คำชี้แจงแนวทางการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ6.9 MiB510
เสวนา ครั้งที่ 4 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ (The New Normal School) ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนที่ 41.9 MiB579
3. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB591
เสวนา ครั้งที่ 1 หัวข้อ "จะปรับตัวรับมือสถานการณ์ Covid-19 และก้าวสู่โรงเรียนวิถีใหม่ได้อย่างไร"3.3 MiB753
เสวนา ครั้งที่ 3 หัวข้อ "THE NEW NORMAL SCHOOL ครั้งที่ 3 เรื่องโรงเรียนวิถีใหม่ ว่าด้วยการเตรียมการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19"0.5 MiB1136
7.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB1215
เสวนา ครั้งที่ 2 หัวข้อ "The New Normal School 2 การเรียนการสอน เครื่องมือเทคโนโลยี การสื่อสาร และการเฝ้าระวังสุขภาพ "0.4 MiB1243
11 . ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ที่ได้รับ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 [pdf]0.3 MiB1100
12. การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2562
สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB383
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB420
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ปี 25625.6 MiB794
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25627.5 MiB1062
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256210.2 MiB3011
13. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2564
3. แบบฟอร์ม-คณาจารย์ (บ.๓)82 KiB1117
4. แบบบันทึกความโดดเด่น-กก.จว.เสนอ กก.ส่วนกลาง (บ.๔)0.1 MiB1345
7. แผ่นพับประชาสัมพันธ์19.8 MiB1651
2. แบบฟอร์ม-ลูกศิษย์ (บ.๒)0.1 MiB2133
1. แบบฟอร์ม-องค์กรภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา (บ.๑)0.1 MiB2229
5. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)0.2 MiB14891
6. คู่มือหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พ.ศ. 25641.3 MiB15865
14. ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2563
รวมสื่อสิ่งพิมพ์5.0 MiB404
หนังสือ ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256311.5 MiB753
LEARNING-Teachers-Helping-Children-Become-Better-Learners-Stories-of-the-2017-Princess-Maha-Chakri-Awardees4.3 MiB1358
15. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
ทำเนียบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 ปี 2564134 MiB173
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 11 ประเทศและติมอร์เลสเต3.7 MiB5308
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 25640.4 MiB5393
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 4 ปี 25642.3 MiB24022
16. รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 256393.2 MiB618
17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2563
2. คณะกรรมการวิชาการ 256351 KiB96
4. คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม 25630.5 MiB118
3. คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ 256355 KiB137
1. รายนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 25630.5 MiB149
18. ประกาศการคัดลือกและคู่มือการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี พ.ศ.2566
คู่มือการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ปี พ.ศ. 25653.4 MiB140
ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประเทศไทย)0.4 MiB208
2. การเสนอชื่อและเกณฑ์การตัดสิน ประจำปี พ.ศ. 2562
3. หน่วยประสานงานการคัดเลือกครูระดับจังหวัด0.6 MiB1454
4. แบบเสนอชื่อครูโดยลูกศิษย์ [docx]0.1 MiB1488
2. เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือก0.4 MiB1764
5. แบบเสนอชื่อครูโดยสถานศึกษา [docx]0.2 MiB1841
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ประจำปี พ.ศ. 25620.1 MiB3046
3. ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558
6. งานนำเสนอประวัติย่อของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 25580.3 MiB638
4. ครุผู้ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี 25580.3 MiB776
5. หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB856
3. ครูผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 25580.6 MiB1137
2. ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 25580.4 MiB1179
1. ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 (ประเทศไทย)0.3 MiB2044
4. เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562
รายงานการเยี่ยมเยือนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 256216.8 MiB591
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562 [pdf]79 KiB5917
ประวัติสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 25621.3 MiB6120
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 [pdf]0.2 MiB10396
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย19.1 MiB458
ครูไทยไปพบครูเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชา19.4 MiB490
หนังสืองานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 256031.6 MiB547
หนังสือการประชุมวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 256053.9 MiB648
หนังสือ Out Of The Ordinary: Teacher Innovations changing student lives1.7 MiB733
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 26.2 MiB857
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครูไทยพบครูเทศ102 MiB890
หนังสือประวัติครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 255843.1 MiB955
หนังสือ สรุปสาระสำคัญ พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ และพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ปี พ.ศ. 25623.7 MiB1015
7. กฤตภาคข่าว
62. มติชน 14 ตุลาคม 2564 สมหมาย ปาริจฉัตต์: ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ1.4 MiB154
52 Feto TL Manan Prémiu Maha Chakri Nu’udar Profesora Inspiradora TATOLI Agência Noticiosa De Timor-Leste22Oct25630.2 MiB280
56. แนวหน้า 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทรงมีพระราชดำรัส 'การเป็นครูนั้นไม่ง่าย ต้องใช้ความทุ่มเท เสียสละ3.1 MiB317
61. National News Bureau Of Thailand-Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presides over the opening of academic conferences, taking place as part of the 3rd Princess Maha Chakri Awards0.7 MiB317
58. สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป. ลาว จัดการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแบบออนไลน์15.3 MiB337
55. โพสต์ทูเดย์ - 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯทรงย้ำบทบาทครูมีความสำคัญมากต่อชีวิตเด็ก2.8 MiB345
53. ThaiPBS รายการข่าวเที่ยง 22 ต.ค. 25631.8 MiB384
39. มติชน 2014-08-06 02-760 KiB392
8. ไทยรัฐ เสาร์ 3 ตุลาคม 255852 KiB393
26. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-50.1 MiB397
42. ไลน์ทูเดย์ 13พฤศจิกายน 25620.3 MiB397
32. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-458 KiB400
13. คมชัดลึก244 KiB417
50. TNN16-ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปรับรับดิจิทัลออนไลน์0.5 MiB419
2. เดลินิวส์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.4 MiB421
7. โพสต์ทูเดย์ เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB421
38. มติชน 2014-08-06 02-541 KiB421
51. Diễn đàn Giải thưởng Công chúa Maha Chakri lần thứ 3_ Chia sẻ và phát triển-กระทรวงศึกษาธิการเวียดนาม1.4 MiB421
31. ไทยรัฐ 2014-08-06 01-354 KiB425
4. คมชัดลึก ศุกร์ 2 ตุลาคม 25580.3 MiB426
18. สยามรัฐ ศุกร์ 12 กันยายน 255760 KiB427
22. แนวหน้า 2014-08-05 01-261 KiB427
11. เดลินิวส์1.1 MiB430
17. เดลินิวส์ ศุกร์ 12 กันยายน 25570.3 MiB430
21. มติชน 2014-08-05 01-155 KiB431
25. ไทยโพสต์ 2014-08-05 01-457 KiB431
20. ไทยรัฐ พฤหัสบดี 21 สิงหาคม 255747 KiB434
28. สยามรัฐ 2014-08-05 02-10.3 MiB436
10. เดลินิวส์1.1 MiB441
49. Workpoint News 9 ตุลาคม 2562 ชูระบบ ‘ครูพัฒนาครู’ สร้างครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห่างไกล6.8 MiB445
39. มติชน 2014-08-06 02-660 KiB447
34. ข่าวสด 2014-08-06 02-150 KiB448
41. สยามรัฐ 2014-08-06 02-948 KiB457
57. สยามรัฐ 22 ต.ค. 63 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 31.4 MiB457
1. Bangkokpost Saturday 3 October 20150.3 MiB459
30. สยามรัฐ 2014-08-06 01-257 KiB459
12. คมชัดลึก142 KiB460
14. กรุงเทพธุรกิจ0.9 MiB460
33. ไทยรัฐ 2014-08-06 02-1051 KiB460
29. แนวหน้า 2014-08-06 01-179 KiB463
59. เดลินิวส์ - 22 ต.ค 63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า_ เปิดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี1.0 MiB463
9. คมชัดลึก 20140923-011.0 MiB466
19. ไทยโพสต์ ศุกร์ 12 กันยายน 255767 KiB468
5. มติชน เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.9 MiB470
54. ฐานเศรษฐกิจ 22 ต.ค. 63 กรมสมเด็จพระเทพฯ”เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี10.5 MiB478
15. สยามรัฐ0.8 MiB479
24. พิมพ์ไทย 2014-08-05 01-364 KiB482
6. พิมพ์ไทย ศุกร์ 2 - จันทร์ 5 ตุลาคม 255858 KiB493
26. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-6thairath0.1 MiB496
3. คมชัดลึก เสาร์ 3 ตุลาคม 25580.3 MiB505
40. แนวหน้า 2014-08-06 02-852 KiB511
36. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-361 KiB517
16. ไทยรัฐ45 KiB521
47. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 25620.4 MiB533
27. ไทยรัฐ 2014-08-05 01-70.1 MiB541
43. หนังสือพิมพ์ AsianTime ฉบับที่ 47 ปีที่ 14 เดือนสิงหาคม 25624.1 MiB541
48. มติชนสุดสัปดาห์ 14 พฤศิกายน 2562 EXTRA TIME …. เส้นทางสู่ครูพันธุ์ใหม่ (5)0.4 MiB545
44. มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ… บริการหลังการขาย (1)0.4 MiB559
45. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : ฟังครูเล่าไม่เท่าเห็นของจริง (3)0.4 MiB576
37. ผู้จัดการ 2014-08-06 02-40.5 MiB593
46. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562 สมหมาย ปาริจฉัตต์ : สานพลังเครือข่าย ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (2)0.4 MiB594
35. ข่าวสด 2014-08-06 02-251 KiB652
8. กราฟิกประชาสัมพันธ์
ภาพหลักพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี0.2 MiB120
พื้นหลังกราฟิกพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 462 KiB124
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานรางวัล ครั้งที่ 4 ปี 25642.7 MiB129
แบนเนอร์ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัล ครั้งที่ 4 ปี 25640.2 MiB164
Matichon0.8 MiB597
Bangkokpost0.3 MiB636
20140913 700x150 280 KiB642
20140913 757x3150.2 MiB652
9. วีดิทัศน์
PMCA 2018-FINAL Bold-FullHD1.2 GiB399
ุ6 สื่อเสียงวิทยุ (Radio Spot))
2. Spot Princess Award Radio ความยาว 45 วินาที8.3 MiB457
1. Spot Princess Award Radio ความยาว 30 วินาที5.4 MiB567