เปิดบัญชีรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงขั้นตอนการกลั่นกรองรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปจากคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รายชื่อครูจากทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 157 คน ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อครูดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางจะพิจารณาคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติโดดเด่นให้ได้จำนวน 20 คน และ 3 คน ตามลำดับ ทั้งนี้มูลนิธิฯ จะพิจารณาตัดสิน “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560” รวมถึงรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ในวันที่ 25 เมษายนนี้

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 (ประเทศไทย) ได้ทางเว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์ pfd

บัญชีรายชื่อ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 (227.8 KiB, 11065 downloads)

 

บัญชีรายชื่อ
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560
ที่ผ่านการพิจารณารับรองคุณสมบัติทั่วไป

ลำดับที่ จังหวัด

ชื่อ – สกุล

กรุงเทพมหานคร นางกัญศิฐาป์  แสงเงิน
กรุงเทพมหานคร นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม
กรุงเทพมหานคร นายประสิทธิ์  กุณาศล
กรุงเทพมหานคร นายวีระพงษ์  พิมพ์สาร
กรุงเทพมหานคร นางระวีวรรณ จันทรสมัย
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร
กรุงเทพมหานคร นายพรเลิศ แสงกวีเลิศ
กรุงเทพมหานคร นายอรุษ แพงคำอ้วน
กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ
๑๐ กรุงเทพมหานคร นายทัศไนย แผ้วสกุล
๑๑ กรุงเทพมหานคร นางปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
๑๒ กรุงเทพมหานคร นางยุวดี  นุชทรัพย์
๑๓ กระบี่ นายพญอม จันนิ่ม
๑๔ กาญจนบุรี นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์
๑๕ กาญจนบุรี นายประเทือง แผนสมบูรณ์
๑๖ กาฬสินธุ์ นางปรุงศรี ภูงามทอง
๑๗ กาฬสินธุ์ นายสุวัฒน์ ภูพาที
๑๘ กาฬสินธุ์ นางดวงฤทัย ราวะรินทร์
๑๙ กำแพงเพชร นายสันติ  อภัยราช
๒๐ กำแพงเพชร นายรุ่งธรรม  ศรีวรรธนศิลป์
๒๑ ขอนแก่น นายเช้า วาทโยธา
๒๒ ขอนแก่น นายบรรจง สมบัติ
๒๓ ขอนแก่น นางราตรี    ศรีวิไล
๒๔ ขอนแก่น นายปราโมทย์  สุขสมโสด
๒๕ จันทบุรี นายวิโรจน์  ภูวรรณ์
๒๖ ฉะเชิงเทรา นายสันติ  ศรีอุราม
๒๗ ชลบุรี นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
๒๘ ชัยนาท นางณิชยา รัศมี
๒๙ ชัยภูมิ นายพีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์
๓๐ ชัยภูมิ นายอภิเดช ทิพย์สุนา
๓๑ ชุมพร นายไวกูณฐ์  เหมือนทอง
๓๒ เชียงราย นางสาวแสงจันทร์  แสงแก้ว
๓๓ เชียงราย นายธวัช  ชุมชอบ
๓๔ เชียงราย นางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ์
๓๕ เชียงใหม่ นางพนมวรรณ์ วุฒิสาร
๓๖ เชียงใหม่ นางสาวจันทพร พลอินตา
๓๗ เชียงใหม่ นายสาโรจน์  มาหมื่น
๓๘ เชียงใหม่ นางจารุณี สุทธิสวรรค์
๓๙ ตรัง นางมารศรี ตรีรัตนพันธ์
๔๐ ตรัง นายกำธร ไตรบุญ
๔๑ ตราด นายวีระ  มนตรีวงษ์
๔๒ ตาก นายสมศักดิ์  วุฒิสัตย์
๔๓ นครนายก นายอัมพร ศรีกำเหนิด
๔๔ นครปฐม นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
๔๕ นครพนม นายยอดยิ่ง ราชิวงศ์
๔๖ นครพนม นายบรรจง  ศรีประเสริฐ
๔๗ นครราชสีมา นายสนิท  มณีรัตน์
๔๘ นครราชสีมา นายศรัณย์  ศรีมะเริง
๔๙ นครราชสีมา นางวิชมัด  งามจิตร
๕๐ นครราชสีมา นายจันทร์ ติยะวงศ์
๕๑ นครราชสีมา นายสุเมธ สิงหวรวงศ์
๕๒ นครราชสีมา นางรุ่งอรุณ  ชวนจิต
๕๓ นครศรีธรรมราช นายยินดี  วรรณมณี
๕๔ นครศรีธรรมราช นางสมหมาย  วีระพงศ์
๕๕ นครศรีธรรมราช นายศุภโชค  เสือทอง
๕๖ นครสวรรค์ นายอนันต์  โดรณ
๕๗ นครสวรรค์ นายบุญจันทร์  คำภิรานนท์
๕๘ นนทบุรี นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
๕๙ นนทบุรี นางธันยนันท์ ประยูรวงศ์
๖๐ นราธิวาส นางอมราภรณ์  ขุนแผ้ว
๖๑ นราธิวาส นางกานต์ชนก มางัดสาเระ
๖๒ น่าน นางประนอม  อรุณานันท์
๖๓ น่าน นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
๖๔ บึงกาฬ นางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์
๖๕ บุรีรัมย์ นางสาวรมิดา ชาญประโคน
๖๖ บุรีรัมย์ นางจันทิมา  เย็นทรัพย์
๖๗ บุรีรัมย์ นางนิรมล  แสงจันทสิทธิ์
๖๘ บุรีรัมย์ นางพูนศรี  ผ่านสำแดง
๖๙ ปทุมธานี นางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา
๗๐ ปทุมธานี นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์
๗๑ ประจวบคีรีขันธ์ นางดวงเดือน  นามนัย
๗๒ ปราจีนบุรี นายสมบัติ  เสริมศิลป์
๗๓ ปัตตานี นายประจักษ์  ชูศรี
๗๔ ปัตตานี นางสมศรี ชุมนุมมณี
๗๕ พระนครศรีอยุธยา นายประเสริฐ แสงโป๋
๗๖ พระนครศรีอยุธยา นางนวพร สุขมะโน
๗๗ พะเยา นางเกษรินทร์ สารตะระบุรุษ
๗๘ พังงา นางสุมาลิน  ทองเจือ
๗๙ พัทลุง นายโชติ  ไกรศิริ
๘๐ พัทลุง นางสมจิตต์ ตีบกลาง
๘๑ พิจิตร นายชูศักดิ์  ชูมาลัยวงศ์
๘๒ พิษณุโลก นางลัดดาวัลย์ ภู่อ่ำ
๘๓ พิษณุโลก นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
๘๔ เพชรบุรี นายธีระพันธุ์  ธีรานนท์
๘๕ เพชรบูรณ์ นางสาวสุดาวัลย์ ทองเถื่อน
๘๖ เพชรบูรณ์ นางรัชนู  บัวพันธ์
๘๗ แพร่ นายจันทร์  มณีวรรณ
๘๘ ภูเก็ต นายถนอมเกียรติ งานสกุล
๘๙ มหาสารคาม นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต
๙๐ มหาสารคาม นางมยุรา  พรมอ้วน
๙๑ มหาสารคาม นายปัณณ์พงศ์  ถุนาพรรณ์
๙๒ มุกดาหาร นายวรายุทธ  สายทอง
๙๓ แม่ฮ่องสอน นายสมบัติ  ทองออน
๙๔ ยโสธร นายพรชัย ตั้งยิ่งยง
๙๕ ยะลา นางศิริพร  ทองจำรูญ
๙๖ ยะลา นางสุภาภรณ์  อาลี
๙๗ ร้อยเอ็ด นายศักดิ์ศรี  วจีภูมิ
๙๘ ร้อยเอ็ด นางธนัญญา จันทะ
๙๙ ร้อยเอ็ด นายฉลาด  ปาโส
๑๐๐ ร้อยเอ็ด นางสาวพนมพร ชินชนะ
๑๐๑ ระนอง นายกำพล  พันธุ์ลำยอง
๑๐๒ ระยอง นายภิรมย์  ลี้กุล
๑๐๓ ราชบุรี นางสมทรง ไชยวัตร
๑๐๔ ลพบุรี นายน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง
๑๐๕ ลพบุรี พระครูประภัสร์สุตคุณ สุทสสโน
๑๐๖ ลำปาง นางจันทกานต์  ดวงมาลา
๑๐๗ ลำปาง นางจันทร์จิรา  ตุลาสืบ
๑๐๘ ลำพูน นายนันท์  นันท์ชัยศักดิ์
๑๐๙ เลย นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์
๑๑๐ เลย นางนิววรรณ  ทิมเขียว
๑๑๑ ศรีสะเกษ นางลักขณา  พันธ์วิไล
๑๑๒ ศรีสะเกษ นางดรุณี  เสมอภาค
๑๑๓ ศรีสะเกษ นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง
๑๑๔ ศรีสะเกษ นายชูชาติ   ชัยวงศ์
๑๑๕ สกลนคร นายนิธิพัฒน์ ศรีมรกต
๑๑๖ สกลนคร นายโมคะรา จิตรปรีดา
๑๑๗ สกลนคร นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
๑๑๘ สงขลา นายนุกูล  ทองรักษา
๑๑๙ สงขลา นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช
๑๒๐ สงขลา นางอรุณ บุญฤทธิ์
๑๒๑ สงขลา นายธีรวัฒน์  ทองเสนอ
๑๒๒ สตูล นายสวน สิทธิพงษ์
๑๒๓ สมุทรปราการ นางเขมสิริ ประภามนตรีพงศ์
๑๒๔ สมุทรปราการ นางณัฐปภัสร์  พรธนพงศ์เกษม
๑๒๕ สมุทรสงคราม เจ้าคุณพระมหาสิทธิการ (เยื้อน ศศิธร)
๑๒๖ สมุทรสาคร นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
๑๒๗ สระแก้ว นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
๑๒๘ สระบุรี นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์
๑๒๙ สิงห์บุรี นางศิริลักษณ์ นามเทียร
๑๓๐ สุโขทัย นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน
๑๓๑ สุพรรณบุรี นางเกลียว เสร็จกิจ
๑๓๒ สุพรรณบุรี นางสาวละเอียด    มาดี
๑๓๓ สุราษฎร์ธานี นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ
๑๓๔ สุราษฎร์ธานี นางอรัญญา  อินทปัน
๑๓๕ สุรินทร์ นางรัตนา ชิดชอบ
๑๓๖ สุรินทร์ นางกุลณัฐฐา  มุตะโสภา
๑๓๗ สุรินทร์ นางพงศ์ทิพย์ สมชอบ
๑๓๘ หนองคาย นายพรเทพ  รัตนติสร้อย
๑๓๙ หนองคาย นางปราณี พาโส
๑๔๐ หนองบัวลำภู นายธนูชัย  ชาวดร
๑๔๑ อ่างทอง นางบุญล้อม  อยู่รับสุข
๑๔๒ อำนาจเจริญ นางผกาวลี  คุณสัตย์
๑๔๓ อุดรธานี นางเพียงจิต  ศรีสุก
๑๔๔ อุดรธานี นางบุษบา  ช่วยแสง
๑๔๕ อุดรธานี นางสาวอรรถยา  โกกิลานันท์
๑๔๖ อุดรธานี นายอุดม  อินต๊ะวัย
๑๔๗ อุตรดิตถ์ นางกมลทิน พรมประไพ
๑๔๘ อุทัยธานี นายวิเชียร เหล่าเที่ยง
๑๔๙ อุบลราชธานี นายสมปอง ตรุวรรณ์
๑๕๐ อุบลราชธานี นางรุจีวรรณ อาจกมล
๑๕๑ อุบลราชธานี นายไมตรี สุขพันธ์
๑๕๒ อุบลราชธานี นายวสันต์ เกษแก้ว
๑๕๓ อุบลราชธานี นายปรินทร์วัฒน์ บุญนิรันดร์

 

ลำดับที่ องค์กรภาครัฐและเอกชน ชื่อ – สกุล
๑๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประยูร  สุธาบูรณ์
๑๕๕ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นางสมร  ตาระพันธ์
๑๕๖ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่ามูลนิธิ พอ.สว. และ กศน. นางนฤมล แก้วสัมฤทธิ์
๑๕๗ มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ นายธนกร ไชยกุล

Comments are closed.