มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุรุสภา สสค.ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยได้นับเกียรติจาก ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจักรพรรดิ วาทะ เลขาธิการคุรุสภา นายนพพร สุวรรณรุจิ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี นายนคร ตังคะพิภพ ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า และนพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสสค.ร่วมงาน

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง | 4.1 การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครู | 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา กลั่นกรองคัดเลือกครู 4.3 การคัดเลือกส่วนกลาง