มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ ของคณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิฯประกอบด้วย

  • ประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและภาคสังคมจำนวนหนึ่ง
  • กรรมการโดยตำแหน่ง (ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  • ประธานกรรมการคุรุสภา เลขาธิการคุรุสภา)
  • ประธานคณะกรรมการสี่ฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | 0. การจัดตั้งมูลนิธิ | 0.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรางวัล | 0.2 ประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ | 0.3 สื่อสารประชาสัมพันธ์ | 0.4 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี