0.การจัดตั้งมูลนิธิ0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB7270.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB6910.3โปสเตอร์16.9 MiB6770.4แผ่นพับ9.2 MiB7360.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB6530.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB6781. การเตรียมการระดับจังหวัด1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB6871.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB6681.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB6692. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB5882.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB7634. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB6584.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB6764.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB6365. คณะกรรมการวิชาการ5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB6505.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB6866. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB6156.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB6427. พิธีมอบรางวัล7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB5577.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB5457.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB5747.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB5537.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB5387.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB5537.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB5847.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB7077.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB5787.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB5307.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB5347.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB5667.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB5587.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB5337.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB5627.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB5557.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB6097.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB5629. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-051. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB16463. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB11414. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB18395. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB21466. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB708

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้| 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ