0.การจัดตั้งมูลนิธิ0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB6180.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB5730.3โปสเตอร์16.9 MiB5570.4แผ่นพับ9.2 MiB6190.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB5430.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB5691. การเตรียมการระดับจังหวัด1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB5721.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB5611.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB5532. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB4882.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB6604. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB5484.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB5654.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB5265. คณะกรรมการวิชาการ5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB5515.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB5726. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB5136.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB5367. พิธีมอบรางวัล7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB4487.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB4437.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB4677.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB4477.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB4297.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB4467.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB4797.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB6027.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB4767.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB4317.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB4347.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB4647.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB4537.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB4297.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB4567.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB4477.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB5057.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB4569. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-051. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB15373. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB10294. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB17285. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB20366. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB580

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้| 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ