0.การจัดตั้งมูลนิธิ0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB5600.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB5180.3โปสเตอร์16.9 MiB4930.4แผ่นพับ9.2 MiB5610.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB4920.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB5191. การเตรียมการระดับจังหวัด1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB5191.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB5081.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB4962. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB4382.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB6074. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB5014.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB5094.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB4795. คณะกรรมการวิชาการ5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB4975.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB5116. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB4566.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB4877. พิธีมอบรางวัล7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB3967.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB3937.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB4167.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB3967.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB3787.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB3977.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB4247.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB5507.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB4267.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB3817.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB3877.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB4177.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB3977.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB3777.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB4047.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB3957.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB4517.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB4059. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-051. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB14813. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB9734. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB16665. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB19736. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB520

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 8. แหล่งเรียนรู้| 8.1 เอกสาร | 8.2 กฤตภาคข่าว | 8.3 วีดิทัศน์| 8.4 งานนำเสนอผลงาน | 8.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ | 8.6 เสียงโฆษณาวิทยุ