2014-07-31

 

ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในระดับ “ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 2558
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จำนวน 144 ราย

“ผู้มีผลงานที่แสดงความรู้ คุณธรรม ความสามารถประจักษ์ชัด
สอนศิษย์ด้วยจิตเปี่ยมเมตตา นำทางชีวิตสร้างคุณค่าสู่สังคม”

กรุงเทพมหานคร
1. นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนศิลปะศาสตร์การต่อสู่ประจาชาติไทย “ค่ายพระยาตาก”
วัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
2. นายนเรศ เหมนาไสย
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
3. นายบารุง พาทยกุล
อายุ 62 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูผู้เชี่ยวชาญ คุรุดุริยางคศิลปินไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
4. นายพงษ์เกษียร บัวสุวรรณ
อายุ 57 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวมัลลิกา ยอดนารี
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนประชาราษฎร์บาเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
6. นายวิเชียร ตันตระเสนีย์
อายุ 76 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษและมลายู
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
7. นางวิภาพรรณ ชูทรัพย์
อายุ 73 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
8. นายวีระชาติ สวนไพรินทร์
อายุ 60 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
9. นางสายพิณ กิจจา
อายุ 55 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10. นางสาวอรทัย ปิยะพิเชษฐกุล
อายุ 62 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสมถวิล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกระบี่
11. นายดวล ดาดี
อายุ 88 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

จังหวัดกาญจนบุรี
12. นายนิคม แสวงหา
อายุ 51 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดถ้าองจุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
13. นางอารมย์ เหลืองแดง
อายุ 55 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้างวังตะเคียน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

จังหวัดกาฬสินธุ์
14. นายณรงค์ จันทชุม
อายุ 75 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
15. นายสุเนตร ทองคา
อายุ 57 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้อานวยการโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
16. นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์
อายุ 45 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนร่องคา อ.ร่องคา จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดขอนแก่น
17. นายประมวล พิมพ์เสน
อายุ 66 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูภูมิปัญญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
18. นางยิ่งลักษณ์ งามดี
อายุ 73 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ
โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
19. นายผอง เกตพิบูลย์
อายุ 85 ปี เสนอชื่อโดยสมาคมมูลนิธิและองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ปัจจุบันเป็นวิทยากรเกษตรผสม
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน อ.พล จ.ขอนแก่น
20. นางอุทิศ สมใจ
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนบ้านลูกรักเพื่อสันติภาพเด็ก อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
21. นางพิศมร วิชญธรกุล
อายุ 58 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้ชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จังหวัดชลบุรี
22. นางชะบา อ่อนนาค
อายุ 56 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
23. นางนิภา บูรณกิจ
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองเมืองไทร (สว่างไสวราษฎร์บารุง) อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
24. นางวันทนา ชมภูแก้ว
อายุ 55 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
จังหวัดชัยนาท
25. นางกัลยาณ์ เนียรภาค
อายุ 58 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

จังหวัดชัยภูมิ
26. นางศรีประไพ พรหมณี
อายุ 54 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเคล้าวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
27. นางอุทัยวรรณ แกมคา
อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
จังหวัดชุมพร
28. นางสิริวรรณ ทองแดง
อายุ 60 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านหาดหงส์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

จังหวัดเชียงราย
29. นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
อายุ 69 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูผู้ถ่ายทอดการฟ้อนพื้นเมืองล้านนา
บ้านสาวไหม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
30. นางปราณี วิจิตรโชติ
อายุ 61 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
31. นายไพบูลย์ ต่างใจ
อายุ 60 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
32. นายอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้อานวยการศูนย์การเรียนรู้
บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
33. นางพรรณี ตั้งใจดี
อายุ 56 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

จังหวัดตรัง
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง ภูศิริ
อายุ 90 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นเป็นวิทยากรประจาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ.นาโยง จ.ตรัง
35. นางสุภาภรณ์ น้าผุด
อายุ 58 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตราด
36. นายวีระ มนตรีวงษ์
อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

จังหวัดตาก
37. นายประสงค์ เข็มพล
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม อ.วังเจ้า จ.ตาก

จังหวัดนครนายก

38. นางนันท์นภัส พงษ์ประเสริฐ
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

จังหวัดนครปฐม
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรางศรี พณิชยกุล
อายุ 77 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
40. นางสาวยุพิน ดุษิยามี
อายุ 82 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

จังหวัดนครพนม
41. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
42. นางภัสรา ฐานวิเศษ
อายุ 50 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

จังหวัดนครราชสีมา
43. นายบุญเริ่ม บุญนิธิ
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญสอนในระดับอาชีวศึกษา วิชาการผลิตโคและเลี้ยงโค
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
44. นายธนศักดิ์ รัตนราศี
อายุ 58 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
45. นายสุริชัย ศิริบูรณ์
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
46. นายสนิท มณีรัตน์
อายุ 54 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
47. นายยุติธรรม ชวาลา
อายุ 58 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านลองตอง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครศรีธรรมราช
48. นายจรัส เสือทอง
อายุ 96 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนจรัสพิชากร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
49. นายชาลี ศิลปรัศมี
อายุ 72 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ห้องสมุดส่วนตัว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
50. นางสมหมาย จันทวี
อายุ 79 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันครูผู้สอนคหกรรมศาสตร์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช
51. นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว
อายุ 55 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ สอนในระดับอาชีวศึกษา วิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครสวรรค์
52. นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์
อายุ 51 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

53. นางปาริชาต ปรียาโชติ
อายุ 51 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนปรียาโชติ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

จังหวัดนนทบุรี
54. นางอาไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
อายุ 66 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จังหวัดนราธิวาส
55. นายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ
อายุ 56 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
56. นางอรุณีย์ วงษ์เจริญ
อายุ 62 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นวิทยากรพิเศษและที่ปรึกษาด้านวิชาการ
โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

จังหวัดน่าน
57. นางสายสวาท สัมพันธ์สวาท
อายุ 61 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นวิทยากรพิเศษด้านการศึกษา
โรงเรียนบ้านไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
58. นายเสรี พิมพ์มาศ
อายุ 64 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
สานักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จังหวัดบึงกาฬ
59. นางขนิษฐา ภูชมศรี
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

จังหวัดบุรีรัมย์
60. นางกาญจนา โพธิขา
อายุ 54 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านบ่อดิน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
61. นายบุญลือ เทียนศิริ
อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านยายคา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
62. นางอัญชลี อินอ่อน
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ สอนในระดับอาชีวศึกษา วิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

จังหวัดปทุมธานี
63. นางนันทนิจ เที่ยงพูนโภค
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเปรมประชา อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
64. นางเบญจมาศ จุลวงษ์ อายุ 56 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
65. นางอลิสา ใบแย้ม
อายุ 55 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านหนองคาง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดปราจีนบุรี
66. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณี
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปภัมภ์) อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

จังหวัดปัตตานี
67. นางสาวกาญจนา จองเดิม

อายุ 45 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
68. นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์
อายุ 80 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้รับใบอนุญาตเอกชน
โรงเรียนจิระศาสตร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
69. นายไพฑูรย์ ขาวมาลา
อายุ 79 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การต่อเรือไม้ พิพิธภัณฑ์เรือไทย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพะเยา
70. นายสมบัติ จันทร์ผ่องศรี
อายุ 60 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จังหวัดพังงา
71. นางลัดดา สุขศรี
อายุ 56 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา

จังหวัดพัทลุง
72. นายสุขุม ทองขุนดา
อายุ 69 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้า อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
73. นางอารีย์ ขาแก้ว
อายุ 60 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนวัดลอน อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

จังหวัดพิจิตร
74. นายสมบูรณ์ สิตานนท์
อายุ 88 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสถานศึกษาในท้องถิ่น
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก
75. นายเรวัติ เพ็ชรเอม
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
76. นายเติม แย้มเสมอ
อายุ 78 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดมหาวนาราม อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์
77. นายชิตชัย อุ่นอกพันธุ์
อายุ 58 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
78. นางบัวแก้ว ศรีภูธร
อายุ 47 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
จังหวัดแพร่
79. นายวิทยา สุริยะ
อายุ 60 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการ ระดับอาชีวศึกษา วิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

จังหวัดภูเก็ต
80. นางสมจิตต์ สุทธางกูร
อายุ 69 ปี เสนอชื่อโดยสมาคม มูลนิธิและองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ปัจจุบันเป็นรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตดูแลงานด้านการศึกษา
เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

จังหวัดมหาสารคาม
81. นางศิริลักษณ์ ชมภูคา
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านหินลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
82. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ วิชาหมอลาศึกษา
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
83. ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร ปานเพชร
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

จังหวัดมุกดาหาร
84. นางธีระดา ศรีประสาร
อายุ 56 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
85. จ่าสิบโท สัญญา สอนบุญทอง
อายุ 51 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

จังหวัดยโสธร
86. นางโชติกาญจน์ เพชรผา
อายุ 51 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

จังหวัดยะลา
87. นายศรัทธา ห้องทอง
อายุ 55 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองน้าใส อ.กาบัง จ.ยะลา
88. นายสะมะแอ มูเน๊าะ
อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนบ้านกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

จังหวัดร้อยเอ็ด
89. นางสาวนารี ชมภูวิเศษ
อายุ 55 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
90. นายจำรัส ธงทอง
อายุ 46 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
91. นางวิไล จุฑางกูร
อายุ 60 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
92. นางราวีย์ วัฒนสินธุ์
อายุ 54 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัดระนอง
93. นางจิตฤทัย ทองปัทม์
อายุ 60 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสตรีระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

จังหวัดระยอง
94. นายอานาจ มณีแสง
อายุ 84 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย ภาษาและวรรณกรรม
โรงเรียนวัดบ้านดอน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

จังหวัดราชบุรี
95. นายธารงค์ เตียงทอง
อายุ 64 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษางานพิพิธภัณฑ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
96. จ่าสิบตรี โสภณ ฤทธิสาร
อายุ 61 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

จังหวัดลพบุรี
97. นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
อายุ 75 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นที่ผู้บริหารสูงสุด
โรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
98. พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ)
อายุ 62 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

จังหวัดลำปาง
99. นายศรี โป่งแก้ว
อายุ 64 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ.เสริมงาม จ.ลาปาง
100. นายอัมพร เทพปินตา
อายุ 77 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นรองประธาน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง

จังหวัดลำพูน
101.นางสาลี เลาหกุล
อายุ 86 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด
โรงเรียนมงคลวิทยา อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

จังหวัดเลย
102. นางพิมลพรรณ ใจคา
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย

จังหวัดศรีสะเกษ
103. นายปราโมทย์ แหวนเงิน
อายุ 51 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
104. นายเอกรัตน์ ลับโกษา
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
105. นางลักขณา พันธ์วิไล
อายุ 51 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนมารดาทรงธรรม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
106. นางทิพย์สุดา ไกรเกตุ
อายุ 57 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดสกลนคร
107. นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
อายุ 57 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
108. นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคา
อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแก อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
109. นางอาไพ ญาณสมบัติ
อายุ 54 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ วิชาแนะแนว
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

จังหวัดสงขลา
110. นางสาวอภินันท์ พฤกษะศรี
อายุ 60 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ วิชาดนตรีไทย
โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
111. นางชญานี ขัตติยะมาน
อายุ 51 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
112. นางสาวสุทีป ช่วยเหลือ
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
113. นางธมลวรรณ โชติระโส
อายุ 56 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

จังหวัดสตูล
114. นางวิไลลักษณ์ ทองช่วย
อายุ 60 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสมุทรปราการ
115. นางกุลนิษฐ์ เบญจวรรณ
อายุ 57 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
116. นายอาธร แก้วมณี
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสงคราม
117. นายสนม ผิวงาม
อายุ 76 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดและวิทยากรเผยแพร่ธรรมะ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร
118. นางสาวประภาพร มณีโรจน์
อายุ 61 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
119. นางสุดใจ รุ่งเรือง

อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนวังน้าเย็นวิทยาคม อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว

จังหวัดสระบุรี
120. นายอารมณ์ เบสูงเนิน
อายุ 50 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
121. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญ
อายุ 57 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

จังหวัดสุโขทัย
122. นางทุเรียน พรมมิ
อายุ 63 ปี เสนอชื่อโดยสมาคม มูลนิธิและองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ปัจจุบันเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดารงประชาสรรค์)
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

จังหวัดสุพรรณบุรี
123. พระครูโสภณสิทธิการ (วสันต์ อนฺปตโต)
อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า

ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วัดพยัคฆาราม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
124. นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล
อายุ 58 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
125. นางมลิณีย์ วรรณะ
อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านปลายสาย อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุรินทร์
126. นางปลั่งศรี มูลศาสตร์
อายุ 85 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งจังหวัดสุรินทร์ และบริหารงานมูลนิธิเพื่อสาธารณะกุศล
มูลนิธิปลั่งศรี มูลศาสตร์ ศิษย์และญาติมิตร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
127.นางผาณิต อาจภักดี
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว อ.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์

จังหวัดหนองคาย
128. นายสุวิทย์ บัวลอย
อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านนาน้าพาย อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
129. นางมยุรี เพ็งสิงห์
อายุ 52 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

จังหวัดหนองบัวลำภู
130. นางวัชรินภรณ์ บุญจันทร์
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

จังหวัดอ่างทอง
131. นางสาวศิริพร นาคนา
อายุ 77 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นข้าราชการบานาญ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์วิทยาคม อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

จังหวัดอำนาจเจริญ
132. นายบุญเริ่ม อุนาภาค
อายุ 73 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูอาสาสอนวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนเจริญวิทยา อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี
133. นางเบญจวรรณ บุ้งทอง
อายุ 50 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ ระดับอาชีวศึกษา วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
134. นายไพรัช เหลืองอิงคะสุต
อายุ 56 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
135. นายประยูร ธีระพงษ์
อายุ 87 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จังหวัดอุตรดิตถ์
136. นางกมลทิน พรมประไพ
อายุ 55 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี
137. นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
อายุ 43 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
138. นางเคียงเพ็ญ พรหมพล
อายุ 59 ปี เสนอชื่อโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
139. นางธนพรรณ แก้วจันดี
อายุ 61 ปี เสนอชื่อโดยสมาคม มูลนิธิและองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
140. นายบูรณะ สมชัย
อายุ 67 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา วิชาเชื่อมยนต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
141. นายสมปอง สาระ
อายุ 53 ปี เสนอชื่อโดยลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า
ปัจจุบันเป็นครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
142. นางสุภวันท์ อารุณ
อายุ 69 ปี เสนอชื่อโดยสมาคม มูลนิธิและองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ปัจจุบันเป็นนายกสโมสรลูกเสืออุบลราชธานี
โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
143. นายสมประสงค์ มั่งอะนะ
อายุ 61 ปี เสนอชื่อโดยองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูและมอบรางวัลอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยม
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
144. นางปิยะพร ศรีพลาวงษ์
อายุ 66 ปี เสนอชื่อโดยองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูและมอบรางวัลอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 รางวัลระดับ “ครูขวัญศิษย์” ประจำปี 2558รางวัลระดับครูขวัญศิษย์ 2558 144 ท่าน375.7 KiB611

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง | 3.1 ส่วนกลางรับการเสนอชื่อจากองค์กร | 3.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 3.3 สรุปผลและยืนยันชื่อ | 3.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ |