องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครู

ลำดับที่
หน่วยงาน
ชื่อรางวัล

1.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์รางวัลครูดีในดวงใจรางวัลอื่นๆ
2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลคุรุสภารางวัลครูภาษาไทยดีเด่นรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นรางวัลครูผู้สอนดีเด่นรางวัลอื่นๆ
3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รางวัลครูภูมิปัญญาไทย
4. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)(ภายใต้โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า) รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์รางวัลอื่นๆ
5. มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น
6. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
7. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รางวัลข้าราชการครู กศน. ดีเด่น
8. องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ รางวัลอื่นๆ

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง | 3.1 ส่วนกลางรับการเสนอชื่อจากองค์กร | 3.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 3.3 สรุปผลและยืนยันชื่อ | 3.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ |