ประชุมปฐมนิเทศผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1)  กรรมการมูลนิธิ กรรมการวิชาการ อนุกรรมการวิชาการ จำนวน 10 ท่าน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ 10 ท่าน 3) ผู้ทรงคุณวุฒิภาคสื่อมวลชน 10 ท่าน 4) ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 10 ท่าน

 

4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB6584.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB6764.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB636

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง | 4.1 การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครู | 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา กลั่นกรองคัดเลือกครู 4.3 การคัดเลือกส่วนกลาง