คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติทั่วไป
๑) เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น
๒) เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานสอนและจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไมาน้อยกว่า ๒๐ ปี

คุณสมบัติเฉพาะ
๑. เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต มีควาอุตสาหทุ่มเทในการทำภารกิจความเป็รครูโดยตลอดจนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี
๒. เป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ทั้งในแง่การเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมให้แก่เพื่อนครู หรือครูรุ่นน้อง และการทำงานทุ่มแทกับการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ การค่นคว้าพัฒนาการสอนจนมีความแตกฉานทั้งในเรื่องเนื้อหาและการจัดกระบวนการการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

๑) ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี เสนอชื่อครูผู้เคยสอนตนมาก่อน ในการเสนอชื่อลูกศอษย์ ๑ คนมีสิทธ์ในการเสนอชื่อครูได้เพียง ๑ คนโดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครูผู้ผู้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่
๒) องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเฉพาะ เพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเป็นระบบติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบันเป้นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) สมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่มีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กรของตน

การสรรหาและคัดเลือก

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ ๓ รัดับ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ : การคัดเลือกรัดับจังหวัด
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด พิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับมอบการเสนอชื่อตามสัดส่วนจังหวัด และจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก จากนั้นส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง

ขั้นตอนที่ ๒ : การคัดเลือกระดับจังหวัด
คระกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด (ในขั้นตอนที่ ๑) และรายชื่อจากองค์กรที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้นการเสอนเฉพาะมา แล้วคัดเลือกให้เหลือจำนวนไม่เกิน ๒๐ คน จัดให้มีกระบวนการทักท้วง และส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑-๓ ให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

ขั้นตอนที่ ๓: การพิจารณาตัดสิน
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาตัดสินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน ๑ คน จากรายชื่อที่เสนอโดยคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง โดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานที่ได้รับ และอาจใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมแล้วประกาศผลการตัดสินให้ทราบเป็นการทั่วไป

2014method