รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ ๑ รางวัล จำนวน ๑๑ รางวัล ในปี ๒๕๕๗ นี้ เป็นปีแรกที่ทั้ง ๑๑ ประเทศ เริ่มดำเนินการคัดเลือกครูพร้อมกัน เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลครั้งแรก ซึ่งจะจัดราวเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๘ และจะดำเนินการคัดเลือกครูในทุก ๒ ปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอกรอบแนวคิด ส่วนการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและกลไกลให้ขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละประเทศ

กรอบแนวคิดหลักของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสำหรับประเทศไทย คือ “ครู” ผู้สร้างการเปลลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยสังคมไทยให้การยอมรับและการยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงานของตน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเป็น “รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู”

รางวัล “Princess Maha Chakri Award” เป็นรางวัลนานาชาติที่มอบให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเด่น อันก่อเกิดคุณประโยชน์ในวงกว้าง ต่อวงการศึกษาและการพัฒนาคน จากประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ ประเทศละ ๑ รางวัล

รางวัลประกอบด้วย

  1. เหรียญรางวัล
  2. ประกาศนียบัตร
  3. เงินรางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

award-20140228-1-297x300     award-20140228-2-300x300แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | 7. พิธีมอบรางวัล | 7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกิจกรรมวิชาการ 22-23 สค 58 | 7.2 พิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2-4 ต.ค. 58 | 7.3 ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ