การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 1. การเตรียมการก่อนการคัดเลือกระดับจังหวัด | 1.1ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.เขตการศึกษา
| 1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | 1.3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ ระดับจังหวัด (รายภาค)