resource1
 file2  Newsclip  video
 presentaion  Banner_icon  spot

เอกสารตามแผนปฏิบัติการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) 

0.การจัดตั้งมูลนิธิ0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB5170.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB4730.3โปสเตอร์16.9 MiB4480.4แผ่นพับ9.2 MiB5190.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB4470.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB4761. การเตรียมการระดับจังหวัด1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB4801.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB4661.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB4552. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด2.1 ข้อมูลสถิติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)39.5 KiB4012.2ครูขวัญศิษย์254.2 KiB5693. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง3.4 รายการวิดีทัศน์ Youtube241.5 KiB4494. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง4.1 ร่างกำหนดการ A ประชุมคัดเลือก (9 มี ค.58)77.0 KiB4604.2รางวัลยิ่งคุณ643.6 KiB4664.3สรุปสาระสำคัญจากการร่วมประชุมปฐมนิเทศ40.5 KiB4355. คณะกรรมการวิชาการ5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB4615.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB4726. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ6.2รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย264.0 KiB4196.3รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน319.5 KiB4507. พิธีมอบรางวัล7.10Vietnam (1 พ ย 58 )8.9 MiB3597.10Vietnam (1 พ ย 58 )23.6 MiB3567.1ร่าง กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (11 ส ค 58)188.6 KiB3787.2Cambodia (1 พ ย.58)1.9 MiB3617.3Indonesia (1 พ ย.58)3.3 MiB3417.3Indonesia (1 พ ย.58)8.3 MiB3617.4Lao (1 พ ย.58)1.9 MiB3877.4Lao (1 พ ย.58)6.2 MiB5147.5Malaysia3 (1 พ ย.58)2.3 MiB3917.5Malaysia3 (1 พ ย.58)29.0 MiB3467.6Malaysia4 (1 พ ย.58)2.6 MiB3527.6Malaysia4 (1 พ ย.58)36.6 MiB3807.7Myanmar (1 พ ย.58)3.1 MiB3607.7Myanmar (1 พ ย.58)25.6 MiB3417.8Thailand ( 1 พ ย.58)3.8 MiB3707.8Thailand ( 1 พ ย.58)24.3 MiB3597.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)944.3 KiB4177.9Timor-Leste ( 1พ ย.58)10.0 MiB370ภาพกราฟิก (banner)20140913 188x136-104x7525.3 KiB41920140913 188x136-120x8626.1 KiB39820140913 188x136-120x86-105x7525.2 KiB40920140913 188x136-120x86-80x8024.8 KiB40420140913 188x136-150x13630.8 KiB41320140913 188x136-50x3623.0 KiB42420140913 188x136-80x8025.1 KiB41020140913 188x136-85x8525.5 KiB39720140913 234x60 2 -120x3019.0 KiB40920140913 234x60 2 -120x30-50x1317.5 KiB40520140913 234x60 2 -120x30-80x3018.3 KiB40320140913 234x60 2 -150x6021.1 KiB39920140913 234x60 2 -50x1317.6 KiB38820140913 253-80x7820.8 KiB38920140913 253-85x7820.9 KiB38620140913 700x150 279.7 KiB39920140913 700x150 2 -120x25-50x1016.4 KiB40620140913 700x150 2 -120x25-80x2517.1 KiB39220140913 700x150 2 -120x25-85x2517.2 KiB39920140913 700x150 2 -150x15021.4 KiB39220140913 700x150 2 -150x3218.1 KiB38720140913 700x150 2 -480x15039.2 KiB40120140913 700x150 2 -50x1116.5 KiB37220140913 700x150 2 -576x12335.2 KiB40020140913 700x150 2 -576x15041.9 KiB39920140913 700x150 2 -640x15043.3 KiB39420140913 757x315-120x4921.3 KiB39620140913 757x315-120x49-80x4920.5 KiB40920140913 757x315-120x49-85x4920.8 KiB39420140913 757x315-150x15026.1 KiB40620140913 757x315-150x6222.4 KiB37720140913 757x315-480x31563.6 KiB39520140913 757x315-50x2119.2 KiB38420140913 757x315-576x24055.5 KiB42020140913 757x315-576x31573.3 KiB39820140913 757x315-80x8021.0 KiB40920140913 757x315-85x8521.4 KiB392Bangkokpost290.3 KiB1298Bangkokpost-1160x187109.1 KiB394Bangkokpost-150x15024.6 KiB378Bangkokpost-150x1816.8 KiB402Bangkokpost-300x3722.2 KiB385Bangkokpost-480x18753.0 KiB379Bangkokpost-576x18761.3 KiB368Bangkokpost-576x7137.4 KiB418Bangkokpost-640x18766.5 KiB398Bangkokpost-80x8018.0 KiB402Bangkokpost-890x18787.0 KiB390Banner ขนาด 253 x 78 pixcel36.1 KiB1579Matichon803.4 KiB1354Matichon-1160x450227.6 KiB384Matichon-143x7530.1 KiB404Matichon-150x15036.1 KiB389Matichon-260x13643.1 KiB398Matichon-480x686155.2 KiB394Matichon-576x302105.2 KiB383Matichon-640x500159.6 KiB395Matichon-960x375175.5 KiB394

 

กฤตภาคข่าวการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย)  ครั้งที่ 1 ปี 2558 

 

7. กฤตภาคข่าว 2014-09-23(คม ชัด ลึก) "ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ...ครูในมิติที่สังคมไทยโหยหา! 1.0 MiB6259. ประกาศรางวัลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ 2015-08-051. รางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ (อาเซียนและติมอร์เลสเต)416.6 KiB14363. รางวัลคุณากร 2 ราย328.9 KiB9314. รางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย643.6 KiB16235. รางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย375.7 KiB19316. ประวัติครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ครูยิ่งคุณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไทย ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอาเซียน 255843.1 MiB476

แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ | 7. พิธีมอบรางวัล | 7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกิจกรรมวิชาการ 22-23 สค 58 | 7.2 พิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 2-4 ต.ค. 58 | 7.3 ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ
| 7.4 แหล่งรวมเอกสาร