2014-07-31

ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “คุณากร” ประจำปี ๒๕๕๘

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

จำนวน ๒ ราย

นายชาตรี  สำราญ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดยะลา
นางฌัชตา  ธรรมธนาคม
โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
   

20150804-01_pmca

5. คณะกรรมการวิชาการ5.1รางวัลขวัญศิษย์375.7 KiB6505.2ผู้ได้รับรางวัลคุณากร 2 ราย (18 ส ค.58)327.9 KiB686
แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | 5. คณะกรรมการวิชาการ | 5.1 การลงภาคสนาม (การคัดเลือกส่วนกลาง) | 5.1.1 นายชาตรี สำราญ ครูรางวัลคุณากร | 5.1.2 นางฌัชตา ธรรมธนาคม ครูรางวัลคุณากร |