กิจกรรม

กำหนดเวลา

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด

สิงหาคม ๒๕๕๗

๒. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก/กระบวนการทำงาน

กันยายน ๒๕๕๗

๓. คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดจัดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกครูตามสัดส่วนจังหวัด

ตุลาคม ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๔. คณะกรรมการครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด พิจารณาข้อทักท้วงและสรุปรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนกลาง

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕. คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเฉพาะและมีการมอบรางวัลอย่างเป็นระบบติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบันกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี เสนอมา พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกเหลือจำนวนไม่เกิน ๒๐ คน และจัดให้มีกระบวนการพิจารณาข้อทักท้วงเฉพาะรายที่ได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรภาครัฐและเอกชนฯ สรุปรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวนไม่เกิน ๒๐ คน เสนอต่อคระกรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๘

๖. คณะกรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณากลั่นกรองเชิงลึก และสรุปรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนไม่เกิน ๓ คน เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๘

๗. คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีพิจารณาตัดสินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรีและประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัล

สิงหาคม ๒๕๕๘

๘. พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและการจัดประชุมวิชาการ

ตุลาคม ๒๕๕๘