banner website pmca_update

 

20150403-02_1เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังครูเพื่อการยกระดับและพัฒนาการศึกษาในยุคปฏิรูป” มี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีครูที่ผ่านการประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รอบแรก พร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดเข้าร่วมการประชุม เพื่อต่อยอดการทำงานของครูสู่นักปฏิรูปการเรียนรู้ ในการพัฒนาการศึกษาในบริบทของจังหวัด

ดร.สุทธศรี กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็นรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยคนทั้งสังคมไทยให้การยอมรับเพราะมาจากการคัดเลือกในระดับจังหวัดที่ผ่านการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมในการกลั่นกรองว่าเป็นครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงาน ครูเหล่านี้จึงเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูในจังหวัดให้เกิดการพัฒนาและร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาจึงได้ร่วมกับ สสค. และมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ จัดทำโครงการเมธาจารย์เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้ครู ศิษย์เก่า และคณะกรรมการจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดของตนเองอย่างต่อเนื่อง

“การปฏิรูปจะไม่เริ่มจากบนลงล่าง แต่เริ่มจากจุดเล็กๆ โดยเริ่มต้นจากครู ที่ใช้ทั้งชีวิตในการทุ่มเทให้ลูกศิษย์ไปถึงฝั่ง และการทำงานร่วมกันทำทั้งครู คณะกรรมการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ก็จะส่งผลต่อการปฏิรูปที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ” ดร.สุทธศรี กล่าว

20150403-02_3 20150403-02_2

 

 

2014-07-31

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558

———————————————————————————————–
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดและองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูดาเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจาปี 2558 บัดนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับ “ครูขวัญศิษย์” จำนวนทั้งสิ้น 164 คน ดังนี้

รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  ภาคกลาง
ที่ จังหวัด คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล วิชาสอนหลัก ชื่อสถานศึกษา / หน่วยงาน
1 กรุงเทพมหานคร นาย กฤษณ์ ฤทธิ์เดชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์การเรียนศิลปะศาสตร์การต่อสู่ประจำชาติไทย”ค่ายพระยาตาก”วัดศรีนวลธรรมวิมล
2 กรุงเทพมหานคร นาง ณัชตา ธรรมธนาคม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
3 กรุงเทพมหานคร นาย นเรศ เหมนาไลย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
4 กรุงเทพมหานคร ดร. บำรุง พาทยกุล สัมมนาดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5 กรุงเทพมหานคร นาย พงษ์เกษียร บัวสุวรรณ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
6 กรุงเทพมหานคร นางสาว มัลลิกา ยอดนารี ศิลปะ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
7 กรุงเทพมหานคร นาง มลิวัลย์ ธรรมแสง ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8 กรุงเทพมหานคร ศ.ดร. วิเชียร ตันตระเสนีย์ ภาษาต่างประเทศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว
9 กรุงเทพมหานคร นาง วิภาพรรณ ชูทรัพย์ บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
10 กรุงเทพมหานคร นาย วีระชาติ สวนไพรินทร์ เคมี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม
11 กรุงเทพมหานคร นาง สายพิณ กิจจา วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)
12 กรุงเทพมหานคร นางสาว อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล ทุกวิชา โรงเรียนสมถวิล
13 ชัยนาท นาง กัลยาณ์ เนียรภาค ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
14 นครนายก นาง นันท์นภัส พงษ์ประเสริฐ แนะแนว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
15 นครปฐม ผศ.ดร. ปรางศรี พณิชยกุล ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
16 นครปฐม นางสาว ยุพิน ดุษิยามี ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
17 นนทบุรี นาง อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส ภาษาไทย โรงเรียนปากเกร็ด
18 นนทบุรี นางสาว ทิพย์ภาพร เนตรแก้ว สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
19 ปทุมธานี นาง นันทนิจ เที่ยงพูนโภค คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดเปรมประชา
20 ปทุมธานี นาง เบญจมาศ จุลวงษ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
21 ลพบุรี นาย อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสัตยาไส
22 ลพบุรี พระ อุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล
23 พระนครศรีอยุธยา นาง จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจิระศาสตร์
24 พระนครศรีอยุธยา นาย ไพฑูรย์ ขาวมาลา การต่อเรือไม้ พิพิธภัณฑ์เรือไทย
25 สมุทรปราการ นาง กุลนิษฐ์ เบญจวรรณ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
26 สมุทรปราการ นาย อาธร แก้วมณี ทุกวิชา โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
27 สมุทรสงคราม นาย สนม ผิวงาม ภาษาต่างประเทศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
28 สมุทรสาคร นางสาว ประภาพร มณีโรจน์ ภาษาไทย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
29 สระบุรี นาย อารมณ์ เบสูงเนิน วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
30 สิงห์บุรี นาง สุนารัตน์ พลอยเจริญ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
31 สุพรรณบุรี พระครู โสภณสิทธิการ (วสันต์ อนุปตโต) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วัดพยัคฆาราม
32 สุพรรณบุรี นาย พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ภาษาไทย โรงเรียนบางลี่วิทยา
33 อ่างทอง นางสาว ศิริพร นาคน้ำ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์วิทยาคม
34 จันทบุรี นาง พิศมร วิชญธรกุล สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
35 ฉะเชิงเทรา นาย วิบูลย์ เข็มเฉลิม วนเกษตร แหล่งการเรียนรู้ วนเกษตร
36 ชลบุรี นาง ชะบา อ่อนนาค สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
37 ชลบุรี นาง นิภา บูรณกิจ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านคลองเมืองไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
38 ชลบุรี นาง วันทนา ชมภูแก้ว สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์
39 ตราด นาย วีระ มนตรีวงษ์ ศิลปะ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
40 ปราจีนบุรี นางสาว สุธาทิพย์ สกุณี ทุกวิชา โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปภัมภ์)
41 ระยอง นาย อำนาจ มณีแสง ภาษาไทย โรงเรียนวัดบ้านดอน
42 สระแก้ว นาง สุดใจ รุ่งเรือง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
43 กาญจนบุรี นาย นิคม แสวงหา ทุกวิชา โรงเรียนวัดถ้ำองจุ
44 กาญจนบุรี นาง อารมย์ เหลืองแดง ทุกวิชา โรงเรียนบ้างวังตะเคียน
45 ประจวบคีรีขันธ์ นาง อลิสา ใบแย้ม วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองคาง
46 เพชรบุรี นาย แสวง เอี่ยมองค์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมิกวิทยา
47 ราชบุรี นาย ธำรงค์ เตียงทอง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
48 ราชบุรี จ่าสิบตำรวจ โสภณ ฤทธิสาร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49 กาฬสินธุ์ นาย ณรงค์ จันทชุม คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษากาฬสินธุ์ เขต1
50 กาฬสินธุ์ นาย สุเนตร ทองคำ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
51 กาฬสินธุ์ นางสาว กล่อมจิต ดอนภิรมย์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร่องคำ
52 ขอนแก่น นาย ประมวล พิมพ์เสน ดนตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
53 ขอนแก่น นาง ยิ่งลักษณ์ งามดี ภาษาไทย โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา
54 ขอนแก่น นาย ผอง เกตพิบูลย์ ทุกวิชา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
55 ขอนแก่น นาง อุทิศ สมใจ ทุกวิชา ศูนย์การเรียนบ้านลูกรักเพื่อสันติภาพเด็ก
56 ชัยภูมิ นาย สกล ธรรมวงศ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
57 ชัยภูมิ นาง ศรีประไพ พรหมณี ภาษาไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเคล้าวิทยา
58 ชัยภูมิ นาง อุทัยวรรณ แกมคำ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
59 นครพนม นาง ภัสรา ฐานวิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลนครพนม
60 นครพนม นาย อนันต์ สุวรรณหงษ์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
61 นครราชสีมา นาย วีระยุทธ เพชรประไพ ศิลปะ โรงเรียนเสิงสาง
62 นครราชสีมา นาย บุญเริ่ม บุญนิธิ การผลิตโคและเลี้ยงโค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
63 นครราชสีมา นาย ธนศักดิ์ รัตนราศี สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
64 นครราชสีมา นาย สุริชัย ศิริบูรณ์ ศิลปะ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
65 นครราชสีมา นาย สนิท มณีรัตน์ ศิลปะ โรงเรียนปากช่อง
66 นครราชสีมา นาย ยุติธรรม ชวาลา คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านลองตอง
67 บุรีรัมย์ นาง กาญจนา โพธิขำ ทุกวิชา โรงเรียนบ้านบ่อดิน
68 บุรีรัมย์ นาย บุญลือ เทียนศิริ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านยายคำ
69 บุรีรัมย์ นาง อัญชลี อินอ่อน คหกรรมด้านอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
70 บุรีรัมย์ นาง จุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
71 บึงกาฬ นาง ขนิษฐา ภูชมศรี ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
72 มหาสารคาม นาง ศิริลักษณ์ ชมภูคำ ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหินลาด
73 มหาสารคาม นาย เฉลียว ดอนกวนเจ้า หมอลำศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
74 มหาสารคาม ว่าที่ร้อยโท วัฒนสาร ปานเพชร การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสารคามพิทยาคม
75 มุกดาหาร นาง ธีระดา ศรีประสาร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
76 ยโสธร นาง โชติกาญจน์ เพชรผา วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
77 ร้อยเอ็ด นางสาว นารี ชมภูวิเศษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
78 ร้อยเอ็ด นาย จำรัส ธงทอง คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)
79 ร้อยเอ็ด ดร. วิไล จุฑางกูร ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
80 ร้อยเอ็ด นาง ราวีย์ วัฒนสินธุ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
81 เลย นาย สังคม ทองมี ศิลปะ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
82 เลย นาง พิมลพรรณ ใจคำ คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
83 ศรีสะเกษ นาย ปราโมทย์ แหวนเงิน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปรางค์กู่
84 ศรีสะเกษ นาย เอกรัตน์ ลับโกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ
85 ศรีสะเกษ นาง ลักขณา พันธ์วิไล ภาษาไทย โรงเรียนมารดาทรงธรรม
86 ศรีสะเกษ นาง ทิพย์สุดา ไกรเกตุ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนราษีไศล
87 สกลนคร นาง บุญเพ็ญ ศรีพรหมษา ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
88 สกลนคร นางสาว ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านนาแก
89 สกลนคร นาง อำไพ ญาณสมบัติ แนะแนว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
90 สุรินทร์ นาง ปลั่งศรี มูลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มูลนิธิปลั่งศรี มูลศาสตร์ ศิษย์และญาติมิตร
91 สุรินทร์ นาง ผาณิต อาจภักดี ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
92 สุรินทร์ นาง อารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยม ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”
93 หนองคาย นาย สุวิทย์ บัวลอย ทุกวิชา โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย
94 หนองคาย นาง มยุรี เพ็งสิงห์ ทุกวิชา โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)
95 หนองบัวลำภู นาง วัชรินภรณ์ บุญจันทร์ ทุกวิชา โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง
96 อำนาจเจริญ นาย บุญเริ่ม อุนาภาค คณิตศาสตร์ โรงเรียนเจริญวิทยา
97 อุดรธานี นาง เบญจวรรณ บุ้งทอง ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
98 อุดรธานี นาย สมหมาย สำราญบำรุง สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
99 อุดรธานี นาย ไพรัช เหลืองอิงคะสุต ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
100 อุดรธานี นาย ประยูร ธีระพงษ์ คณิตศาสตร์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
101 อุบลราชธานี นาง เคียงเพ็ญ พรหมพล ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
102 อุบลราชธานี นาง ธนพรรณ แก้วจันดี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
103 อุบลราชธานี นาย บูรณะ สมชัย เชื่อมยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
104 อุบลราชธานี นาย สมปอง สาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
105 อุบลราชธานี นาง สุภวันท์ อารุณ ภาษาไทย โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์
ภาคเหนือ
106 เชียงราย นาง บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บ้านสาวไหม
107 เชียงราย นาง ปราณี วิจิตรโชติ ภาษาไทย โรงเรียนเทิงวิทยาคม
108 เชียงราย นาย ไพบูลย์ ต่างใจ ทุกวิชา โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า
109 เชียงใหม่ นาง เรียม สิงห์ทร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านขอบด้ง
110 เชียงใหม่ นาง สุลีกาญ ธิแจ้ ภาษาไทย โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
111 เชียงใหม่ นาย อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา
112 เชียงใหม่ นาง พรรณี ตั้งใจดี ภาษาไทย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
113 น่าน นาง สายสวาท สัมพันธ์สวาท ภาษาไทย โรงเรียนบ้านไชยสถาน
114 น่าน นาย เสรี พิมพ์มาศ วิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
115 พะเยา นาย สมบัติ จันทร์ผ่องศรี สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
116 แพร่ นาย วิทยา สุริยะ วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
117 แม่ฮ่องสอน จ่าสิบโท สัญญา สอนบุญทอง ภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ
118 ลำปาง นาย ศรี โป่งแก้ว วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
119 ลำปาง นาย อัมพร เทพปินตา คณิตศาสตร์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
120 ลำพูน นาง สำลี เลาหกุล กิจกกรมลูกเสือ และยุวกาชาด โรงเรียนมงคลวิทยา
121 อุตรดิตถ์ นาง กมลทิน พรมประไพ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
122 ตาก นาย ประสงค์ เข็มพล สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
123 พิษณุโลก นาย เรวัติ เพ็ชรเอม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจ่านกร้อง
124 พิษณุโลก นาย เติม แย้มเสมอ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดมหาวนาราม
125 สุโขทัย นาง ทุเรียน พรมมิ ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลับรามคำแหง
126 เพชรบูรณ์ นาย ชิตชัย อุ่นอกพันธุ์ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
127 เพชรบูรณ์ นาง บัวแก้ว ศรีภูธร วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
128 พิจิตร นาย สมบูรณ์ สิตานนท์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
129 กำแพงเพชร นางสาว นภากูล ธาตุ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านช้างคับ
130 กำแพงเพชร นาย สะเทื้อน นาคเมือง ศิลปะ บ้านพักของตนเอง
131 นครสวรรค์ นาง สุวรรณี พรหมประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
132 นครสวรรค์ ดร. ปาริชาต ปรียาโชติ ทุกวิชา โรงเรียนปรียาโชติ
133 อุทัยธานี นาย สมเกียรติ พิมพันธุ์ ศิลปะ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ภาคใต้
134 กระบี่ นาย ดวล ดำดี ภาษาไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
135 ชุมพร นาง สิริวรรณ ทองแดง ทุกวิชา โรงเรียนบ้านหาดหงส์
136 ตรัง ผศ.พิเศษ แสวง ภูศิริ เกษตร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
137 ตรัง นาง สุภาภรณ์ น้ำผุด คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยยอด
138 นครศรีธรรมราช นาย จรัส เสือทอง คณิตศาสตร์ โรงเรียนจรัสพิชากร
139 นครศรีธรรมราช นาย ชาลี ศิลปรัศมี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องสมุดส่วนตัว
140 นครศรีธรรมราช นาง สมหมาย จันทวี คหกรรมศาสตร์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสระเรียง
141 นครศรีธรรมราช นาง ณัติฐา เพ็ชรแก้ว คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
142 นราธิวาส นาย อับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
143 นราธิวาส นาง อรุณีย์ วงษ์เจริญ นาฏศิลป์ โรงเรียนนราสิกขาลัย
144 ปัตตานี นาง กาญจนา จองเดิม ภาษาไทย โรงเรียนบ้านนาประดู่
145 ปัตตานี นาง อรพินท์ แสนรักษ์ ภาษาไทย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
146 พังงา นาง ลัดดา สุขศรี ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
147 พัทลุง นาย สุขุม ทองขุนดำ คณิตศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ
148 พัทลุง นาง อารีย์ ขำแก้ว ทุกวิชา โรงเรียนวัดลอน
149 ภูเก็ต นาง สมจิตต์ สุทธางกูร ภาษาไทย เทศบาลนครภูเก็ต
150 ยะลา นาย ศรัทธา ห้องทอง ทุกวิชา โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
151 ยะลา นาย สะมะแอ มูเน๊าะ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านกรงปินัง
152 ระนอง นาง จิตฤทัย ทองปัทม์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีระนอง
153 สงขลา นางสาว อภินันท์ พฤกษะศรี ดนตรีไทย โรงเรียนมหาวชิราวุธ
154 สงขลา นาง ชญานี ขัตติยะมาน วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
155 สงขลา นางสาว สุทีป ช่วยเหลือ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
156 สงขลา นาง ธมลวรรณ โชติระโส ภาษาไทย โรงเรียนวิเชียรชม
157 สตูล นาง วิไลลักษณ์ ทองช่วย ภาษาไทย โรงเรียนสตูลวิทยา
158 สุราษฎร์ธานี นาย เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
159 สุราษฎร์ธานี นาง มลิณีย์ วรรณะ ภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลายสาย
องค์กร
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นางสาว สุพิทยา เตมียกะลิน ภาษาไทย โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)
161 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นาย สมประสงค์ มั่งอะนะ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
162 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร้อยตำรวจตรี สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ ทุกวิชา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓
163 มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ นาย ชาตรี สำราญ ภาษาไทย
164 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นาง ปิยะพร ศรีพลาวงษ์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมิกวิทยา

 

ประกาศรายชื่อรางวัลครูขวัญศิษย์
1.8 MiB
10337 Downloads
Details

ข้อมูลครูผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 164 คน มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ประเภทของผู้เสนอชื่อ

มีผู้ได้รับการเสนอชื่อถูกเสนอชื่อจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาคือ ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า (ร้อยละ 42.7)  สมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิหรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (ร้อยละ 3.7)  และองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีรางวัล (ร้อยละ 3)  (รายละเอียดตามตารางที่ 1)

 

ตารางที่ 1 ประเภทของผู้เสนอชื่อ

ประเภทของผู้เสนอชื่อ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 83 50.6
ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า 70 42.7
สมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิหรือองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 6 3.7
องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีรางวัล 5 3
รวม 164 100
  1. คุณลักษณะทั่วไปของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 45 เมื่อพิจารณาจำแนกตามช่วงอายุพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีช่วงอายุอยู่ 56 – 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 51-55 ปี (ร้อยละ 29.3) และช่วงอายุ 61-65 ปี (ร้อยละ 9.2)

(รายละเอียดตามตารางที่ 2 และ 3)

ตารางที่ 2   ผู้ได้รับการเสนอชื่อจำแนกตามเพศ
เพศ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
หญิง 90 55
ชาย 72 43.9
พระภิกษุ 2 1.1
รวม 164 100

หมายเหตุ :  มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพระภิกษุ จำนวน 2 คน

ตารางที่ 3  ผู้ได้รับการเสนอชื่อจำแนกตามอายุ
อายุ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
41 – 45 ปี 3 1.8
46 – 50 ปี 8 4.9
51 – 55 ปี 48 29.3
56 – 60 ปี 52 31.7
61 – 65 ปี 15 9.2
66 – 70 ปี 8 4.9
71 – 75 ปี 8 4.9
76 – 80 ปี 12 7.3
81 – 85 ปี 4 2.4
86 – 90 ปี 5 3
มากกว่า 91  ปี 1 0.6
รวม 164 100
หมายเหตุ : อายุสูงสุด 96 ปี  อายุต่ำสุด 43 ปีอายุเฉลี่ย 60.6 ปี
  1. สถานภาพของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อยังทำหน้าที่เป็นผู้สอน คิดเป็น ร้อยละ 64.6 รองลงมา คือ ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เช่น วิทยากร คณะกรรมการสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่ และที่ปรึกษา ร้อยละ 20.2 และทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 15.2

สำหรับผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเกษียณอายุราชการแล้ว (รายละเอียดตามตารางที่ 4)

  1. สถานที่ปฏิบัติงานผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ร้อยละ 10.4  และปฏิบัติงานในหน่วยงานนอกระบบที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านเรียนรู้ เป็นต้น ร้อยละ 6.1 (รายละเอียดตามตารางที่ 5)

สำหรับกลุ่มเกษียณอายุ พบว่า นอกจากการปฏิบัติงานด้านการศึกษาในสถานศึกษาแล้ว ยังมีการปฏิบัติงานด้านการศึกษาในหน่วยงานอื่นๆ ด้วย เช่น คณะกรรมการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด  วิทยากรเผยแพร่ความรู้ในพิพิธภัณฑ์  เป็นต้น (รายละเอียดตามตารางที่ 5)

ตารางที่ 5  สถานที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในปัจจุบัน
สังกัด ปัจจุบันทำหน้าที่สอน (คน) เกษียณอายุ (คน) จำนวนรวม (คน) คิดเป็นร้อยละ
ประเภทสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 89 16 105 64
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 10 7 17 10.4
หน่วยงานนอกระบบที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 5 5 10 6.1
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 5 0 5 3
สังกัด ปัจจุบันทำหน้าที่สอน (คน) เกษียณอายุ (คน) จำนวนรวม (คน) คิดเป็นร้อยละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3 1 4 2.5
กรุงเทพมหานคร (กทม.) 4 0 4 2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม) 1 2 3 1.8
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (เช่น โรงเรียนสาธิต) 1 1 2 1.2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 0 2 2 1.2
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 1 0 1 0.6
กระทรวงสาธารณสุข (เช่น วิทยาลัยพยาบาล) 0 1 1 0.6
กระทรวงวัฒนธรรม (เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 0 1 1 0.6
ประเภทหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ (เช่น สำนักงานเขตพื้นที่) 0 4 4 2.5
กระทรวงวัฒนธรรม (เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด) 0 2 2 1.2
กระทรวงมหาดไทย (เช่น เทศบาล) 0 1 1 0.6
มูลนิธิ 0 1 1 0.6
หน่วยงานเอกชน (เช่น พิพิธภัณฑ์) 0 1 1 0.6
รวม 119 45 164 100
  1. ระดับชั้นที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อสอนหรือจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.6  รองลงมา คือ ระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 43.3) และระดับชั้นอาชีวศึกษา (ร้อยละ 7.9)  (รายละเอียดตามตารางที่ 6)

 

ตารางที่  6  ระดับชั้นที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อสอนหรือจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
ระดับชั้นที่สอน ปัจจุบันทำหน้าที่สอน (คน) เกษียณอายุ (คน) จำนวนรวม (คน) คิดเป็นร้อยละ
มัธยมศึกษา 56 22 78 47.6
ประถมศึกษา 55 16 71 43.3
อาชีวศึกษา 6 7 13 7.9
ก่อนประถมศึกษา 2 0 2 1.2
รวม 119 45 164 100
หมายเหตุ : กรณีเกษียณอายุจะเป็นข้อมูลระดับชั้นที่สอนหรือจัดการเรียนรู้เป็นระยะเวลายาวนานที่สุด
  1. วิชาที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อสอนหรือจัดการเรียนรู้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อสอนหรือการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.6 รองลงมา คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ร้อยละ 16.5)  และสอนมากกว่าหนึ่งวิชา (ร้อยละ 10.3) ซึ่งเป็นครูที่สอนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา (รายละเอียดตามตารางที่ 7)

 

ตารางที่ 7  วิชาที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อสอนหรือจัดการเรียนรู้
วิชาที่สอน ปัจจุบันทำหน้าที่สอน (คน) เกษียณอายุ (คน) จำนวนรวม (คน) คิดเป็นร้อยละ
ภาษาไทย 21 12 33 20.1
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23 4 27 16.5
มากกว่าหนึ่งวิชา 16 1 17 10.3
วิทยาศาสตร์ 12 5 17 10.4
คณิตศาสตร์ 6 7 13 8
ภาษาต่างประเทศ 7 6 13 8
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์) 9 3 12 7.3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 0 11 6.7
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 0 7 4.3
วิชาที่สอน ปัจจุบันทำหน้าที่สอน (คน) เกษียณอายุ (คน) จำนวนรวม (คน) คิดเป็นร้อยละ
คหกรรม* 3 1 4 2.4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว ลูกเสือและยุวกาชาด) 2 1 3 1.8
อุตสาหกรรม* 0 2 2 1.2
เกษตรกรรม* 1 1 2 1.2
ศิลปกรรม* 1 1 2 1.2
พาณิชยกรรม* 0 1 1 0.6
รวม 119 45 164 100

หมายเหตุ :

  • กรณีเกษียณอายุจะเป็นข้อมูลวิชาที่เคยสอนหรือเคยจัดการเรียนรู้เป็นระยะเวลายาวนานที่สุด
  • * รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา

 

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด | 2.1 จังหวัดรับการเสนอชื่อและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลตามสัดส่วน | 2.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 2.3 สรุปผลและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกส่วนกลาง