20140718-051134นางอรพินท์ แสนรักษ์ (ครูอรพิน) เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2506 อายุ 52 ปี สาเร็จการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 31 ปี มูลนิธิไทยรัฐเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2558 จังหวัดปัตตานี

เป็นครูผู้มีอุดมการณ์ในพื้นที่ทางานในพื้นที่เสี่ยงภัยจากผู้ก่อการร้าย และมีนักเรียนที่มาจากหลายเชื้อชาติศาสนา เข้าถึงครอบครัวนักเรียน บูรณาการวิถีมุสลิม สอนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดปัตตานีมาตลอด ไม่เคยย้ายออกนอกพื้นที่ ใช้ความจริงใจในการทางานร่วมกับคนมุสลิมที่ใช้ภาษามลายู ตั้งใจทางานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยไม่เกรงกลัวอันตราย สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาไทยให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ออกไปแสดงความสามารถในเวทีต่างๆ อย่างสม่าเสมอ สอนให้เด็กนักเรียนมีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ เมตตาเอื้ออาทร ฝึกให้นักเรียนมีทักษะทั้งด้านภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียนจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาชีวิตในอนาคตให้กับเด็กๆ

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง | 4.1 การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครู | 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา กลั่นกรองคัดเลือกครู 4.3 การคัดเลือกส่วนกลาง