กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด
 process

 

วิธีการสรรหา
ในการสรรหาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้เปิดโอกาสให้องค์กรและบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อ
๑. องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเฉพาะ เพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเป็นระบบติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ มีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อ ดังนี้
(๑) สรรหาและเสนอชื่อครูที่เคยได้รับรางวัลจากองค์กรของตนและมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๑ คน เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อครูได้ ๑ คน โดยครูผู้นั้นต้องเคยได้รับรางวัลของ สพฐ. ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๑
(๒) ในการเสนอชื่อ ให้เสนอเสนอตรงต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางโดยใช้แบบเสนอชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๒
๒.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อ ดังนี้
(๑) สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาของตน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๑ คน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) ในการเสนอชื่อ ให้เสนอเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครูผู้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้แบบเสนอชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๒
๓.สมาคมมูลนิธิและองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้มีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อ ดังนี้
(๑) สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตนซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน จำนวน ๑ คน
(๒) ในการเสนอชื่อ ให้เสนอเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครู
ผู้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้แบบเสนอชื่อตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฯ ๒

หมายเหตุ สมาคม และและมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูหรือกิจการของสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกตัวอย่าง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูหรือกิจการของโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนั้นสมาคมนี้ ไม่มีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือก
๔.ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี มีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อ ดังนี้
(๑) สรรหาและเสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเคยสอนตนมาก่อน จำนวน ๑ คน
(๒) ในการเสนอชื่อ ให้เสนอเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครู
ผู้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้แบบเสนอชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๓

การสรรหาและคัดเลือก

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ ๓ รัดับ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ : การคัดเลือกรัดับจังหวัด
คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด พิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับมอบการเสนอชื่อตามสัดส่วนจังหวัด และจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก จากนั้นส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง

ขั้นตอนที่ ๒ : การคัดเลือกระดับจังหวัด
คระกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด (ในขั้นตอนที่ ๑) และรายชื่อจากองค์กรที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้นการเสอนเฉพาะมา แล้วคัดเลือกให้เหลือจำนวนไม่เกิน ๒๐ คน จัดให้มีกระบวนการทักท้วง และส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑-๓ ให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

ขั้นตอนที่ ๓: การพิจารณาตัดสิน
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาตัดสินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน ๑ คน จากรายชื่อที่เสนอโดยคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง โดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานที่ได้รับ และอาจใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมแล้วประกาศผลการตัดสินให้ทราบเป็นการทั่วไป

ขั้นตอนที่ ๑ : การคัดเลือกระดับจังหวัดมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด พิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อโดย
๑) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒) สมาคมมูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ๓) ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี
(๑) ในการพิจารณาคัดเลือก ให้พิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอชื่อและเอกสารหลักฐานที่จัดส่งมาพร้อมกับแบบเสนอชื่อ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ทีคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดรวบรวมได้ด้วยวิธีต่างๆ
(๒) ในการคัดเลือก ให้คัดเลือกไว้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๔
(๓) เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไป
(๔) เมื่อประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก
(๕) ในกรณีมีผู้ทักท้วงผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยข้อทักท้วง หากผลการพิจารณาวินิจฉัยปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่ารายนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก และไม่ต้องนำผู้ได้รับการเสนอชื่อรายอื่นมาแทน
ตัวอย่างที่ ๑ จังหวัดกาญจนบุรีประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน๒ คน เมื่อจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ปรากฏว่ามีผู้ทักท้วงว่าผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ขาดคุณสมบัติ
จริง กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกมีเพียงรายเดียว คือ ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๒ และไม่ต้องนำผู้ได้รับการเสนอชื่อรายอื่นมาแทน
ตัวอย่างที่ ๒ จงั หวดั กระบปี่ ระกาศรายชอื่ ครผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ คน เมื่อจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก ปรากฏว่ามีผู้ทักท้วงว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้นขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจริง กรณีเช่นนี้จะนำผู้ได้รับการเสนอชื่อรายอื่นมาแทนไม่ได้ จึงถือว่าจังหวัดกระบี่ ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
(๗) ส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านกระบวนการรับฟังข้อทักท้วงแล้วไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง พร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้
๑) ประวัติและผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก
๒) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
๓) บันทึกสรุปความโดดเด่นของผู้ได้รับ
การคัดเลือกแต่ละบุคคล ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการการคัดเลือกระดับจังหวัดรายชื่อที่จัดส่งคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางให้เรียงลำดับตามผลการคัดเลือก

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์จังหวัดกลุ่มย่อยทั่วประเทศ

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด | 2.1 จังหวัดรับการเสนอชื่อและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลตามสัดส่วน | 2.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 2.3 สรุปผลและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกส่วนกลาง