การรับฟังข้อทักท้วง

การรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ในการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ให้นำวิธีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด มาใช้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ การทักท้วงคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด มีวิธีการดังนี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ สามารถทักท้วงผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ
(๒) การทักท้วงให้ทำเป็นหนังสือ ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ทักท้วง และลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วงโดยแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงครูผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วยหนังสือร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หนังสือทักท้วงที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อหนังสือทักท้วงที่แอบอ้างใช้ชื่อผู้อื่น หรือหนังสือทักท้วงที่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดเจนว่าประสงค์
จะทักท้วงผู้ครูได้รับการคัดเลือกรายใด ด้วยเหตุผลใด คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดไม่ต้องรับไว้พิจารณา
(๓) คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงและการวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดถือเป็นที่สุด
(๔) เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงแล้วให้แจ้งผู้ทักท้วงทราบโดยเร็ว

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง | 3.1 ส่วนกลางรับการเสนอชื่อจากองค์กร | 3.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 3.3 สรุปผลและยืนยันชื่อ | 3.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ |