ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเจิญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ครู และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด เพื่อให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับนานาชาติ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมเควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปีการศึกษา 2558 ในขั้นตอนที่ 2 : การคัดเลือกที่ส่วนกลาง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

บัดนี้ การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับ “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ดังนี้

1. นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
2. นางสาวทิพย์ภาพร เนตรแก้ว
โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3. นางสาวนภากูล ธาตุ
โรงเรียนบ้านช้างคับ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
4. นางมลิวัลย์ ธรรมแสง
ประธานฝ่ายวิชาการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูนวก ในพระราชินูปถัมภ์และผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (การศึกษาพิเศษ)
5. นางเรียม สิงห์ทร
โรงเรียนบ้านขอบด้ง (ดอยอ่างขาง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 

6. นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม
ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้วนเกษตร อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
7. นายวีระยุทธ เพชรประไพ
โรงเรียนเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

8. นายสกล ธรรมวงศ์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

9. นายสมหมาย สำราญบำรุง

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

10. นายสะเทื้อน นาคเมือง

ผู้จัดการเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก)
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

11. นายสังคม ทองมี
ผู้อานวยการและประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์ ศูนย์ศิลป์สิรินธร

12. นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ (บ้านสล่าเจียงตอง) ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

13. นางสุลีกาญ ธิแจ้
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

14. ร.ต.ท.สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ
(ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13) ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

15. นายแสวง เอี่ยมองค์โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

16. นางอรพินท์ แสนรักษ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

17. นางอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยม
โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

“ผู้เพียรพัฒนางานสอนศิษย์ เจริญชีวิตด้วยปัญญาและกรุณา

รางวัลยิ่งคุณ4.2 รางวัลยิ่งคุณ จำนวน 17 ท่าน643.6 KiB569

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง | 4.1 การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครู | 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา กลั่นกรองคัดเลือกครู 4.3 การคัดเลือกส่วนกลาง