คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด 77 จังหวัด และองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครู 5 องค์กร ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  2) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 3) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา- บรมราชชนนี (พอ.สว.)  4) มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ และ 5) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558

ผลการดำเนินงานโดยรวม มีดังนี้

  • คณะกรรมการฯ ทั้ง 77 จังหวัดและ 5 องค์กร ได้จัดส่งรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
  • จำนวนครูที่ได้รับการเสนอชื่อรวมทั้งสิ้น 164 รายชื่อ ซึ่งครบถ้วนตามจำนวนสัดส่วนของแต่ละจังหวัด
  • จากกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน 77 จังหวัด พบว่าไม่มีการทักท้วงรายชื่อครูที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด จำนวน 159 คน

จํานวนครูที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนรายจังหวัด

ลําดับ

จังหวัด

จํานวน (คน)

1 กรุงเทพมหานคร 12
2 กระบี่ 1
3 กาญจนบุรี 2
4 กาฬสินธุ์ 3
5 กําแพงเพชร 2
6 ขอนแก่น 4
7 จันทบุรี 1
8 ฉะเชิงเทรา 1
9 ชลบุรี 3
10 ชัยนาท 1
11 ชัยภูมิ 3
12 ชุมพร 1
13 เชียงราย 3
14 เชียงใหม่ 4
15 ตรัง 2
16 ตราด 1
17 ตาก 1
18 นครนายก 1
19 นครปฐม 2
20 นครพนม 2
21 นครราชสีมา 6
22 นครศรีธรรมราช 4
23 นครสวรรค์ 2
24 นนทบุรี 2
25 นราธิวาส 2
26 น่าน 2
27 บึงกาฬ 1
28 บุรีรัมย์ 4
29 ปทุมธานี 2
30 ประจวบคีรีขันธ์ 1
31 ปราจีนบุรี 1
32 ปัตตานี 2
33 พระนครศรีอยุธยา 2
34 พะเยา 1
35 พังงา 1
36 พัทลุง 2
37 พิจิตร 1
38 พิษณุโลก 2
39 เพชรบุรี 1
40 เพชรบูรณ์ 2
41 แพร่ 1
42 ภูเก็ต 1
43 มหาสารคาม 3
44 มุกดาหาร 1
45 แม่ฮ่องสอน 1
46 ยโสธร 1
47 ยะลา 2
48 ร้อยเอ็ด 4
49 ระนอง 1
50 ระยอง 1
51 ราชบุรี 2
52 ลพบุรี 2
53 ลําปาง 2
54 ลําพูน 1
55 เลย 2
56 ศรีสะเกษ 4
57 สกลนคร 3
58 สงขลา 4
59 สตูล 1
60 สมุทรปราการ 2
61 สมุทรสงคราม 1
62 สมุทรสาคร 1
63 สระแก้ว 1
64 สระบุรี 1
65 สิงห์บุรี 1
66 สุโขทัย 1
67 สุพรรณบุรี 2
68 สุราษฎร์ธานี 2
69 สุรินทร์ 3
70 หนองคาย 2
71 หนองบัวลําภู 1
72 อ่างทอง 1
73 อํานาจเจริญ 1
74 อุดรธานี 4
75 อุตรดิตถ์ 1
76 อุทัยธานี 1
77 อุบลราชธานี 5
รวม 159

สำหรับครูที่ได้รับการเสนอชื่อจาก 5 องค์กร จำนวน 5 คน ยังไม่ได้จัดกระบวนการทักท้วงซึ่งจะมี การดำเนินการในภายหลังตามประกาศขอมูลนิธิฯ

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 2. กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัด | 2.1 จังหวัดรับการเสนอชื่อและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลตามสัดส่วน | 2.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 2.3 สรุปผลและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกส่วนกลาง