คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กร เสนอมา

แนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการ

กระบวนการคัดเลือกประกอบด้วย

๑) การสรรหาและเสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
๒) การพิจารณาคัดเลือกและรับฟ้งข้อทักท้วงผลการคัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
๓) การพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อให้การดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง แล้วแต่กรณี อาจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางดังต่อไปนี้

๑. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาคัดเลือก
๒. วางแผนดำเนินงาน เพื่อให้การสรรหาคัดเลือกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส สามารถคัดสรรให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง และทุกกิจกรรมสำเร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด
๓. จัดทีมงาน แบ่งงาน อย่างเหมาะสม หากเห็นสมควรอาจตั้งอนุกรรมการและหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้ และร่วมเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกอย่างกว้างขวาง
๕. จัดให้มีสถานที่สำหรับดำเนินงานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
๖. จัดทำประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือก โดยระบุวัน เวลา และสถานที่รับใบเสนอชื่อ วันเวลาประกาศผลการคัดเลือก สิทธิการทักท้วงผลการคัดเลือก และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควร
๗. ดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยพิจารณาจากผลงานเชิงประจักษ์เป็นหลัก และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เชื่อถือได้
๘. เปิดกว้างให้มีการทักท้วงผลการคัดเลือก และวางแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงผลการคัดเลือกโดยยึดหลักความเป็นธรรม
๙. รายงานความก้าวหน้าต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือก

การเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือก
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ไม่ใช้วิธีเปิดรับสมัครแต่เปิดโอกาสให้องค์กรและบุคคลสรรหา และเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือก โดยกำหนดคุณสมบัติของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และวิธีการเสนอชื่อเอาไว้ ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกจึงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของการเสนอชื่อก่อนที่จะดำเนินการคัดเลือก

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง | 4.1 การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครู | 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา กลั่นกรองคัดเลือกครู 4.3 การคัดเลือกส่วนกลาง