ประชุมคณะกรรมการวิชาการ โดยท่านผู้หญิง เพื่อสรุปขัอมูลจากการลงพื้นที่เชิงลึก
“ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”11048763_1597835910470459_7617823428411284606_n

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | 5. คณะกรรมการวิชาการ | 5.1 การลงภาคสนาม (การคัดเลือกส่วนกลาง) | 5.1.1 นายชาตรี สำราญ ครูรางวัลคุณากร | 5.1.2 นางฌัชตา ธรรมธนาคม ครูรางวัลคุณากร |