คำถาม นาย ก. เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๗ ปี ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นาย ก. เป็นครูผู้สอนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานติดต่อกันมารวม ๑๕ ปี นาย ก. มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ คัดเลือกหรือไม่

คำตอบ ตามประกาศ ข้อ ๒.๑ (๑) และ (๓) กำหนดคุณสมบัติของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีไว้ว่า ต้องเป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี หรือเป็นเป็นผู้ปฏิบัติงานสอนและจัดการเรียนรู้รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี นับถึงวันที่หลักเกณฑ์นี้ประกาศใช้ กรณีของ นาย ก. เมื่อนับระยะเวลาที่ปฏิบัติ งานสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระยะเวลาที่ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ รวมกันแล้วเป็นเวลา ๒๒ ปี ดังนั้น นาย ก. จึงมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ คัดเลือก

คำถาม หากมีองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเฉพาะ เพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเป็นระบบติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี แต่ไม่มีชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๑ จะเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกได้หรือไม่

คำตอบ หากมีกรณีดังกล่าว สามารถนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกได้ในการเสนอให้คณะกรรมฝ่ายวิชาการของมูลนิธิฯ พิจารณา ต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าองค์กรนั้นมีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการ เฉพาะเพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเป็นระบบติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ไปด้วย

คำถาม ในกรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศฯเพื่อให้เหมาะสมกับบริบท จะสามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ ในประกาศฯ ข้อ ๑๐ กำหนดว่า เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง อาจกำหนดแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์วิธีการในประกาศได้ ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจึงสามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติมได้ เช่น กำหนดแนวทางรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและคัดเลือก ตามประกาศฯ ข้อ ๗.๑ (๑)
กำหนดแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสังเกตการณ์สอน ตามประกาศฯ ข้อ ๗.๒(๑)

คำถาม การทักท้วงผลการคัดเลือกสามารถทักท้วงทาง social media ได้หรือไม่

คำตอบ ตามประกาศฯ ข้อ ๗.๑ (๓) กำหนดว่าการทักท้วงผลการคัดเลือกให้ทำเป็นหนังสือ ดังนั้นจึงไม่อาจทักท้วงโดยวิธีการอื่นได้

คำถาม ใครบ้างมีสิทธิเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับจังหวัด และเสนอชื่อไปที่ใคร ?

คำตอบ  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในแต่ละจังหวัด ได้แก่ ๑) สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ๒) สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ยกเว้นสมาคมและมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครู หรือกิจการของสถานศึกษาใดเป็นการเฉพาะ และ ๓) ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี เป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครูผู้รับการเสนอซื่อปฏิบัติงานอยู่

คำถาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดได้หรือไม่ ?

คำตอบ    ไม่ได้

คำถาม ศิษย์เก่าสามารถเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้กี่คน และคำยกย่องจากบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในหลายแวดวงเพื่อสนับสนุนการเสนอชื่อนั้นต้องมีกี่คน ?

คำตอบ   ศิษย์เก่า ๑ คน มีสิทธิเสนอชื่อครูได้เพียง ๑ คน และจะต้องมีศิษย์เก่าที่เห็นพ้องต้องกันกับชื่อครูที่เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดอีกอย่างน้อยอีก ๒ คน

คำถาม ผู้ที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางมีสิทธิเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือไม่ ?

คำตอบ   ผู้ที่เป็นคณะกรรมการทุกระดับมีสิทธิเสนอรายชื่อครูได้ตามกระบวนการในฐานะศิษย์เก่า แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจารณาและลงคะแนน

คำถาม ครูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีตามประกาศของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอชื่อตนเองได้หรือไม่ ?

คำตอบ      ไม่ได้

คำถาม สถานศึกษาจะเสนอชื่อครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วได้หรือไม่ ?

คำตอบ   ครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนั้น สถานศึกษามีสิทธิเสนอชื่อครูต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดได้ หากครูผู้นั้นมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

คำถาม ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ข้อที่ ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป (๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานสอนและจัดการเรียนรู้รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี จนถึงวันที่ออกประกาศนี้ จะนับระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคคลระหว่างการดำรงตำแหน่ง “ศึกษานิเทศก์” ด้วยหรือไม่ ?

คำตอบ     ไม่นับ

คำถาม การพิจารณาครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อนั้น  ใครจะเป็นผู้ให้คำรับรอง ?

คำตอบ      หน่วยงานที่ครูปฏิบัติงานด้วยในปัจจุบันจะเป็นผู้ให้คำรับรอง

คำถาม คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของกระบวนการคัดเลือกจากหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่มูลนิธิประกาศไว้ได้หรือไม่ ?

คำตอบ     คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดอาจกำหนดแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่มูลนิธิประกาศไว้

คำถาม ในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในแต่ละจังหวัดนั้น มูลนิธิจะกำหนดให้วันรับการเสนอรายชื่อของทุกจังหวัดดำเนินงานในช่วงวันเวลาเดียวกันหรือไม่ ?

คำตอบ    การกำหนดปฏิทินการทำงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดนั้น มูลนิธิจะไม่กำหนดช่วงวันเวลาเดียวกันทั้งหมดทุกจังหวัด โดยจะให้แต่ละจังหวัดกำหนดวันเวลาของการทำงานได้เองเองตามความพร้อม ซึ่งมีปฏิทินกำหนดให้แล้วเสร็จไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ๕ (ปฏิทินดำเนินงาน) ของมูลนิธิ

คำถาม ครูที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดจะสามารถมอบรางวัลให้แก่ครูที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังกล่าวได้หรือไม่ ?

คำตอบ     สามารถทำได้ การมอบรางวัลให้กับครูที่ได้รับการเสนอรายชื่อในระดับจังหวัดนั้นขอให้เป็นดุลพิจของแต่ละจังหวัด และรางวัลที่มอบจะต้องไม่ทำให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดกับรางวัลที่มูลนิธิจัดมอบ

คำถาม  หากมีงบประมาณเหลือหลังจากกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จะสามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกรอบต่อๆ ไปได้หรือไม่ ?

คำตอบ    สามารถทำได้ เนื่องจากการจัดสนับสนุนจากมูลนิธิ ผ่าน สสค. ไปสู่จังหวัดในครั้งแรกนี้เป็นลักษณะของการเหมาจ่าย มูลนิธิจึงให้อิสระกับจังหวัดในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยขอให้เป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

คำถาม  แบบเสนอรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในหน้าแรก “ติดรูปถ่าย ๒ นิ้ว ไม่เกิน ๖ เดือน” นั้นเป็นรูปของใคร ?

คำตอบ    รูปถ่ายที่ติดในแบบเสนอโดยองค์กรและศิษย์เก่านั้นเป็นรูปของครูผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ