รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award

ช่องทางเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

0.การจัดตั้งมูลนิธิ0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB7270.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB6910.3โปสเตอร์16.9 MiB6770.4แผ่นพับ9.2 MiB7360.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB6530.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB678

 

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | 0. การจัดตั้งมูลนิธิ | 0.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรางวัล | 0.2 ประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ | 0.3 สื่อสารประชาสัมพันธ์ | 0.4 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี