รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award

ช่องทางเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

0.การจัดตั้งมูลนิธิ0.1คำสั่งคณะกรรมการวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (11 ส ค.58)686.9 KiB5600.2คู่มือการคัดเลือก2.0 MiB5180.3โปสเตอร์16.9 MiB4930.4แผ่นพับ9.2 MiB5610.5แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี485.1 KiB4920.6 คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ89.7 KiB519

 

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | 0. การจัดตั้งมูลนิธิ | 0.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรางวัล | 0.2 ประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ | 0.3 สื่อสารประชาสัมพันธ์ | 0.4 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี