11046531_1569308003323250_3862919448890718568_n

 

ประชุมหารือคณะทำงาน’กระบวนการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนกลาง’ โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและภาคสื่อมวลชน เพื่อวางเกณฑ์การคัดเลือกครูในรอบต่อไป

กระบวนการคัดเลือกส่วนกลา

process

 

ขั้นตอนที่ ๒ : การคัดเลือกที่ส่วนกลางมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กร ตามประกาศข้อ ๔.๑ เสนอมา
(๒) พิจารณาคัดเลือกให้เหลือจำนวนไม่เกิน ๒๐ คน จากรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ให้ความเห็นชอบตาม
(๑) ในการพิจารณาคัดเลือก ให้พิจารณาจาก เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากคณะกรรมการ คัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กรตามประกาศข้อ ๔.๑ และอาจใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมด้วยก็ได้ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์สอน
(๓) จัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกเฉพาะรายที่ได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กร
ตามประกาศข้อ ๔.๑
(๔) ในกรณีมีผู้ทักท้วงผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง
เป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยข้อทักท้วง หากผลการพิจารณาวินิจฉัยปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือก
รายใดขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่ารายนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(๕) ส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ – ๓ ไปให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
๑) ประวัติและผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก
๒) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
๓) บันทึกสรุปความโดดเด่นของครูผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ละบุคคล ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง รายชื่อที่จัดส่งคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้เรียงลำดับตามผลการคัดเลือก

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 3. กระบวนการคัดเลือกส่วนกลาง | 3.1 ส่วนกลางรับการเสนอชื่อจากองค์กร | 3.2 พิจารณาข้อทักท้วง | 3.3 สรุปผลและยืนยันชื่อ | 3.4 สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ |