25505_thนางเรียม สิงห์ทร (ครูเรียม) เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2502 อายุ 56 ปี สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปฏิบัติงานในตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนบ้านขอบด้ง (ดอยอ่างขาง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 29 ปี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขอบด้งเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่

มีความสามารถในการเข้าถึงคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐและร่วมกันพัฒนาชุมชนได้อย่างดีมาเป็นระยะเวลานานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของครูเรียมทาให้เด็กชาวเขาไร้สัญชาติ (กลุ่มชาติพันธ์-มูเซอดา) จานวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยสอนให้เด็กรู้ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ รู้และเข้าใจกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต รู้จักความเป็นไทย ทาให้เด็กที่สอนรักประเทศไทยและเคารพกฎหมาย เป็นผู้เปลี่ยนแปลงความคิดของชุมชนบ้านขอบด้งและหมู่บ้านใกล้เคียงให้เห็นความสาคัญของการศึกษาของลูกหลาน ทาให้ผู้ปกครองส่งลูกหลา

 

 

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง | 4.1 การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครู | 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา กลั่นกรองคัดเลือกครู 4.3 การคัดเลือกส่วนกลาง