นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
ไทย

 

•อายุ ๕๘ปี
•ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
•ประสบการณ์สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา ๓๕ ปี
•ผลงานโดดเด่นเป็นครูที่ทุ่มเทต่อการสอนโดยให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง คิดค้นนวัตกรรมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและนาไปใช้ได้กับชีวิตจริง ขยายกระบวน การเรียนการสอนไปสู่วิชาอื่นๆโดยจัดอบรมให้เพื่อนครูทุกกลุ่มสาระ และถ่ายทอดเทคนิควิธีทั่วประเทศผ่าน Teacher TVโดดเด่นในการบูรณาการวิชาฟิสิกส์กับชีววิทยาผ่านการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ จนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติและทาให้ชื่อนักเรียน ๓ คน ถูกนาไปตั้งชื่อเป็นดาวเคราะห์น้อย (Minor Planet) โดย Massachusetts Institute of Technology, USA ได้รับรางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ครูดีในดวงใจ ครูต้นแบบ คุรุสดุดี ฯ

Get Adobe Flash player

12141710_1633127096941340_6684563889433551871_n

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 7.3.1 Mdm HajahRatnawati บรูไนดารุสซาลาม | 7.3.2 Ms. TauchBundaul กัมพูชา | 7.3.3 Mr.Herwin Hamid อินโดนีเซีย | 7.3.4 Mrs. Vongsamphanh Khamsoy สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | 7.3.5 Mr.Zainuddin Zakaria มาเลเซีย | 7.3.6 Daw Yee Mon Soe สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ | 7.3.7 Mr. William Moraca สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ | 7.3.8 Mrs. Wang-Lim Ai Lian สาธารณรัฐสิงคโปร์ | 7.3.9 Mr. Julio Ximenes Madeira ติมอร์ เลสเต | 7.3.10 Mrs. Tran ThiThuy Dung เวียดนาม | 7.3.11 นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ไทย