การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

คำชี้แจง
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
๑.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมเลือกกรรมการในลำดับที่ ๕ – ๑๓
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ให้เป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
๑.๓ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. บทบาทหน้าที่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด
๒.๑ กำหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และรายละเอียดต่างๆ ในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๒.๒ ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๒.๓ จัดให้มีหน่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นการเฉพาะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและระดมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชน ในจังหวัด
๒.๕ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการและหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๒.๖ ดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อบรรลุผล หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

 

องค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือก
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ให้ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานที่ปรึกษา
๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
๓) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ คน ที่ปรึกษา
๔) ผู้ได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประธาน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาควิชาการ) จำนวน ๓ คน กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑ คน กรรมการ
๗) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน กรรมการ
๘) ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ คน กรรมการ
๙) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ
๑๐) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด กรรมการ
๑๑) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัด กรรมการ
๑๒) ประชาสัมพันธ์จังหวัด กรรมการ
๑๓) ผู้แทนภาคสื่อมวลชน จำนวน ๑ คน  กรรมการ
๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
๑๕) ผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาจังหวัด หรือ ผู้ที่คุรุสภามอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของกรุงเทพมหานคร

คำชี้แจง
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
๑.๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมเลือกกรรมการในลำดับที่
๕ – ๑๔ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนของกรุงเทพมหานคร
๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนกรุงเทพมหานคร ให้เป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
๑.๓ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๒. บทบาทหน้าที่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
๒.๑ กำหนดเป้าหมาย แผนปฏิบัติการ และรายละเอียดต่างๆ ในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๒.๒ ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในกรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๒.๓ จัดให้มีหน่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นการเฉพาะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและระดมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชน ในกรุงเทพมหานคร
๒.๕ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการและหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๒.๖ ดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อบรรลุผลหรือตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย

การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้ประกอบด้วยผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ดังนี้

๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา
๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษา
๓) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ คน ที่ปรึกษา
๔) ผู้ได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประธาน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาควิชาการ) จำนวน ๓ คน กรรมการ
๖) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑ คน กรรมการ
๗) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน กรรมการ
๘) ผู้อำนวยสำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรรมการ
๙) ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ คน กรรมการ
๑๐) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ
๑๑) ประธานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ
๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ
๑๓) ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร กรรมการ
๑๔) ผู้แทนภาคสื่อมวลชน จำนวน ๑ คน กรรมการ
๑๕) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการและเลขานุการ
๑๖) ผู้ที่คุรุสภามอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1. การเตรียมการระดับจังหวัด1.1กำหนดวันประชุม 4 ภาค-1102.7 KiB6871.2 คณะกรรมการระดับจังหวัด77.1 KiB6681.3 คณะกรรมการในส่วนกรุงเทพมหานคร81.8 KiB669

 

แผนปฏิบัติการ| แผนปฏิบัติการ | แผนปฏิบัติการคัดเลือก | 1. การเตรียมการก่อนการคัดเลือกระดับจังหวัด | 1.1 ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.เขตการศึกษา
| 1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ | 1.3 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ ระดับจังหวัด (รายภาค)