ระเบียบมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีว่าด้วยการเงิน การบัญชีและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๗
—————————-

เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธีที่ให้ไว้ในตราสาร และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๗ แห่งข้อบังคับมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบกับมติคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พใศใ ๒๕๕๗ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงออกระเบียยไว้ดังเอกสารแนบนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

20150127-PMCA
20150127-PMCA
20150127-PMCA.pdf
2.4 MiB
225 Downloads
Details
 20150127-News01

มกราคม 27, 2015

ข้อบังคับ

Follow ระเบียบมูลนิธิรางวั […]
สิงหาคม 4, 2014

ข้อมูลการติดต่อสำนักงาน

Follow สำนักงานมูลนิธิรางว […]
สิงหาคม 4, 2014

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

Follow โครงสร้างคณะกรรมการ […]
สิงหาคม 4, 2014

เจตนารมณ์

Follow รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า […]