โครงสร้างคณะกรรมการ และรายนามคณะกรรมการมูลนิธิ

organizationa-pmca

 

๑) รายนามคณะกรรมการมูลนิธิฯ

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร ประธานกรรมการ
รศ.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ รองประธานกรรมการ
ศ. กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ รองประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการ
ศ. กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ กรรมการ
รศ. ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ กรรมการ
รศ. ดร.พินิติ  ระตนานุกูล กรรมการ
ผศ. ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการ
นพ. ดร.สุภกร บัวสาย กรรมการ
๑๐ ดร.ดิเรก  พรสีมา กรรมการ
๑๑ นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล กรรมการ
๑๒ ดร.จักรพรรดิ  วะทา กรรมการ
๑๓ นางสาวสุทธาสินี  วัชรบูล กรรมการ
๑๔ นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนำ กรรมการ
๑๕ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการ
๑๖ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน กรรมการ
๑๗ นายสีหศักดิ์  พวงกุแก้ว กรรมการ
๑๘ นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ กรรมการ
๑๙ นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ กรรมการ
๒๐ นางนินนาท ชลิตานนท์ กรรมการ
๒๑ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการและเหรัญญิก
๒๒ นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๒๓ ดร.อำนาจ  สุนทรธรรม กรรมการและเลขาธิการ
๒๔ ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

 

๒) รายนามคณะกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ
            ๒.๑ คณะกรรมการวิชาการ
                   รายนามคณะกรรมการ

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร ประธานกรรมการ
รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการ
นายแพทย์สุภกร บัวสาย กรรมการ
ดร.ทินสิริ  ศิริโพธิ์ กรรมการ
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า กรรมการ
นายนคร ตังคะพิภพ กรรมการ
ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ กรรมการ
นายนพพร สุวรรณรุจิ กรรมการ
ดร.จักรพรรดิ วะทา กรรมการ
๑๐ ดร.อำนาจ สุนทรธรรม กรรมการ
๑๑ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ กรรมการ
๑๒ นายสมพงษ์ ปานเกล้า กรรมการและเลขานุการ
๑๓ ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔ นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕ นางสาวณิชา มั่นนุช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖ นางสาวสุดาสวรรค์ เอ็นดู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗ นายอุดม วงษ์สิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

  • ดำเนินการด้านวิชาการและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทย
  • กำหนดแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย ตลอดจนมาตรการสำคัญเพื่อประสานหรือมอบหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
  • กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
  • ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย


๒.๒ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม

                   รายนามคณะกรรมการ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการ
ศาตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการ
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการ
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการ
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการ
นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการและเลขานุการ
๑๐ ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑ นางสาวปาริชาติ สกุลภาพนิมิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒ นางสาวณิชา มั่นนุช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓ นางสาวสุดาสวรรค์ เอ็นดู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการแสวงหาความร่วมมือในลักษณะต่างๆ การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรทางสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

๓. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

 

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
                   รายนามคณะกรรมการ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
อธิบดีกรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อการศึกษาในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก หรือ ผู้แทน
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ผู้แทน
กรรมการ
ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการ
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล กรรมการ
นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้แทน
กรรมการ
๑๐ นายสมพงษ์ ปานเกล้า กรรมการ
๑๑ นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ กรรมการ
๑๒ ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม กรรมการและเลขานุการ
๑๓ นางสาวณิชา มั่นนุช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการประสานความร่วมมือในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. ดำเนินการประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

๓. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

๔. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

 

๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
                   รายนามคณะกรรมการ

 

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ผู้แทน กรรมการ
ผู้อำนวยการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือ ผู้แทน กรรมการ
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้แทน กรรมการ
นายกสมาคมเคเบิลทีวี แห่งประเทศไทย หรือ ผู้แทน กรรมการ
เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ หรือ ผู้แทน กรรมการ
ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน กรรมการ
นายประกิต หลิมสกุล กรรมการ
๑๐ นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการ
๑๑ นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ กรรมการ
๑๒ นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการ
๑๓ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กรรมการ
๑๔ นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการ
๑๕ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการ
๑๖ นายพลพิบูล เพ็งแจ่ม กรรมการ
๑๗ นางเอื้ออารี หมื่นอินกุล กรรมการ
๑๘ นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ กรรมการ
๑๙ นางรุจิรารัตน์ บรรจง กรรมการและเลขานุการ
๒๐ นางสาวภมรศรี แดงชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑ นางสาวจิติภัสร์ จิระโชติอนันต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒ ดร.ก๊ก ดอนสำราญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓ ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔ นางเกศธิดา เขียวสอาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่

๑. ดำเนินการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางแพร่หลายทั้งในระดับท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๒. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

๓. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย

Comments are closed.