25261_1440982033_2_thนายแสวง เอี่ยมองค์ (ครูแสวง) เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2479 อายุ 79 ปี (ข้าราชการบำนาญ) สำเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี สอนและจัดการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา 54 ปี ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจาปี 2558 จังหวัดเพชรบุรี

เป็นครูที่คนทั้งจังหวัดเพชรบุรีรู้จักถึง 3 ยุคสมัย และต่างก็ความยอมรับนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคลด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี ช่วยเหลือเด็กยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาอย่างยาวนาน ในระหว่างรับราชการจะนำหลักธรรมในการดำรงชีวิตมาสั่งสอนลูกศิษย์ทุกคนหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวัน หลังจากเกษียณอายุราชการในปี 2539 ก็ทำงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน จัดการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ ผู้พิการ ก่อตั้งโรงเรียนสำหรับคนตาบอด และช่วยเหลืองานด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีมาโดยตลอด

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ | 4. คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง | 4.1 การปฐมนิเทศการประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกครู | 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา กลั่นกรองคัดเลือกครู 4.3 การคัดเลือกส่วนกลาง