2014-07-31

สำนักงานมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

ที่ตั้ง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์และโทรสาร : ๐๒-๒๘๐-๒๗๓๖

 

หน่วยประสานงานกลาง

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
เลขที่ ๓๘๘ ชั้น ๑๓ ตึกเอสพี (อาคาร เอ) ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒ – ๖๑๙ – ๑๘๑๑
โทรสาร : ๐๒ – ๖๑๙ – ๑๘๑๒

Comments are closed.